Hlavní navigace

Vyšší vzdělání vám nezaručí práci

Autor: Isifa.com
Richard W. Fetter

Prohloubila si specializaci, zvýšila kvalifikaci a odmítla vykonávat původní práci. Po vyhazovu se soudila marně.

Doba čtení: 3 minuty

Nové určení pracovní náplně v rámci sjednaného druhu práce nepředstavuje (nemůže představovat) změnu pracovní smlouvy v ujednání o druhu práce, na který byl zaměstnanec přijat.

Pracovní smlouva musí obsahovat vedle místa výkonu práce a dne nástupu do práce také ujednání o druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Druh práce je jednou ze třech podstatných (povinných) náležitostí, které musí každá pracovní smlouva obsahovat. Čtěte také: Na co nezapomenout v pracovní smlouvě? 

Určuje rozsah dispoziční pravomoci zaměstnavatele vůči zaměstnanci z hlediska požadavku na výkon konkrétní práce. Mnozí zaměstnavatelé používají k bližšímu vymezení druhu práce tzv. pracovní náplň. Pokud je toto upřesnění nedílnou součástí pracovní smlouvy, a tudíž předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jde vlastně o bližší dohodu o druhu práce a jakákoliv její změna pak podléhá odsouhlasení zaměstnancem. Pro zaměstnavatele je proto jednodušší, jestliže zaměstnance s pracovní náplní pouze seznámí.

Zvýšení kvalifikace umožnilo vykonávat specializovanější pracovní náplň

V případě, který projednával Nejvyšší soud ČR pod spis. zn. 21 Cdo 2858/2007 a uzavřel svým usnesením ze dne 11. prosince 2007, se zaměstnankyně jako žalobkyně bránila žalobou u soudu proti okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Tímto způsobem zaměstnavatel reagoval na skutečnost, že zaměstnankyně odmítla nastoupit na práci zdravotní sestry na LDN (léčebně dlouhodobě nemocných). Svoji „absenci“ zaměstnankyně zdůvodnila tím, že zaměstnavatel neměl právo ji těmito pracemi zaměstnat. Sjednala s ním sice pracovní smlouvu s vymezením druhu práce „zdravotní sestra“, ale tvrdila, že po absolvování příslušného pomaturitního specializačního studia byla „zařazena“ na práci všeobecné sestry se specializací, přičemž tímto okamžikem došlo mezi ní a zaměstnavatelem ke „konkludentní“ (mlčky sjednané) změně druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel byl ovšem jiného názoru. Dle něho k žádné změně sjednaného druhu práce přistoupeno nebylo, zaměstnankyně pracovala s týmem zdravotních sester, které byly podle potřeby přeřazovány z jednoho oddělení na jiné. Právě proto mají v pracovní smlouvě jeden a široce vymezený druh práce „zdravotní sestra“.

Změna pracovní náplně nebyla dohodou o změně pracovní smlouvy

Soudy nižších stupňů – soud prvního stupně a soud odvolací dospěly ke shodnému závěru, že zaměstnavatel se nijak nezavázal přidělovat zaměstnankyni pouze práce vyžadující specializaci a že žádná změna druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě ani konkludentně provedena nebyla, a proto soud prvního stupně žalobu zamítl a odvolací soud jeho rozhodnutí potvrdil. Shodný názor zaujal i Nejvyšší soud ČR, který odmítl dovolání žalobkyně proti rozsudku soudu odvolacího. Dle jeho konstatování „zákoník práce blíže nepředepisuje, jak by měl být druh práce sjednaný v pracovní smlouvě vymezen.

V právní teorii a soudní praxi nejsou žádné pochybnosti o tom, že při určení druhu práce v pracovní smlouvě se projevuje smluvní volnost účastníků; druh práce může být sjednán (ve vztahu k možnému okruhu pracovních činností) v užší nebo širší podobě, kdyby byl však dohodnut tak široce, že by to zaměstnavateli umožňovalo přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci, šlo by o neplatný právní úkon. V pracovní smlouvě sjednaný druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů, který se nazývá pracovní náplní.

Pracovní náplň je jednostranným příkazem zaměstnavatele, kterým se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvě; pracovní náplň může zaměstnavatel kdykoliv měnit. Není tedy možné zaměňovat sjednaný druh práce, který může být změněn jen dohodou účastníků pracovního poměru, a pracovní náplň, kterou může zaměstnavatel v rámci sjednaného druhu práce zaměstnanci určovat.“ Čtěte také: Kdy se musíte podřídit změnám v náplni práce?. Okamžité zrušení pracovního poměru tedy bylo v pořádku. Tip: Za jaké prohřešky můžete a za jaké nemůžete vyletět na hodinu? (PŘÍKLADY)

Použitá literatura: Bukovjan, P.: Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ – Sjednání druhu práce v pracovní smlouvě , 14. 2. 2008, VERLAG DASHÖFER.

Našli jste v článku chybu?