Hlavní navigace

Vyplňujeme Přehled OSVČ za rok 2014 krok za krokem

9. 4. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Jak na Přehled OSVČ za rok 2014 pro správu sociálního zabezpečení? Vyplňujeme formulář podle modelového příkladu.

V dnešním článku si ukážeme, že vyplnit Přehled OSVČ za rok 2014 nemusí být žádný problém. Formulář si projdeme krok za krokem.

Modelový příklad

Jako modelový příklad nám poslouží paní Horová, za kterou jsme vyplňovali také daňové přiznání v článku Daňové přiznání za rok 2014: Vyplňujeme krok za krokem.

Pro Přehled OSVČ potřebujeme vědět, že po část roku byla paní Horová na mateřské „dovolené“. Od srpna nastoupila zpět do zaměstnání a na rodičovskou poslala otce dítěte. Sama si začala od téhož měsíce přivydělávat jako OSVČ administrativní činností, která jim do rodinného rozpočtu přilepší částkou 10 000 Kč měsíčně.

Oddíl A

Oddíl A je určen pouze osobním údajům. Jediný problém by mohl být s tzv. variabilním symbolem. Ten neodpovídá rodnému číslu a najdete ho na tzv. inventuře pohledávek, kterou vám zaslala příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Ještě nad tímto oddílem také nezapomeňte zaškrtnout, že odevzdáváte řádný (nebo opravný) Přehled.

Oddíl B

Oddíl B také neznamená žádnou komplikaci. Za paní Horovou vyplňujeme, že je povinna podat daňové přiznání (příjmy ze samostatné výdělečné činnosti přesáhly hranici 6000 Kč za rok a ona tak nemohla požádat svého zaměstnavatele o zúčtování daní), ale nevyplňuje jí ho daňový poradce. Uvede také, že není poplatníkem daně z příjmu, která se stanovuje paušální částkou (nepleťte si s paušálními výdaji)

Dále už jen na řádku 17 uvede, že neúčtuje v hospodářském roce.

Oddíl C

V oddílu C musí paní Horová uvést, že v minulém roce vykonávala jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Paní Horová totiž pracuje v zaměstnaneckém poměru. Na řádku „Vedlejší SVČ jsem vykonával/a v měsících“ zaškrtne políčka 8 – 12, protože vedlejší činnost jako OSVČ vykonávala od srpna do prosince.

Oddíl D

Zde je potřeba zaškrtnout, z jakého důvodu OSVČ vykonávala vedlejší činnost. Možností je několik:

  • zaměstnání,
  • nárok na výplatu invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu,
  • nárok na rodičovský příspěvek,
  • nárok na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců, není-li nárok na PPM,
  • osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve st. I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve st. II – IV,
  • výkon vojenské služby v ozbrojených silách ČR,
  • nezaopatřenost dítěte podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.

Paní Horová zaškrtne hned první možnost. Ačkoli pobírala mateřskou, ta vznikla z titulu zaměstnaneckého poměru a ne z titulu samostatné výdělečné činnosti a nárok na ni skončil ještě před zahájením činnosti na OSVČ.

Oddíl E

Zde vyplníme dvakrát „ne“, protože paní Horová se neúčastní jako OSVČ nemocenského pojištění (platí ho povinně v odvodech ze zaměstnání) a ani nevstoupila do druhého pilíře.

Oddíl F

Zde je situace komplikovanější, proto si tuto část projdeme řádek po řádku.

řádek 26 – zapíšeme daňový základ, který odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti (20 000 Kč)

řádek 27 – do pole „vedlejší činnost“ zapíšeme hodnotu 5, protože paní Horová měla v minulém roce příjmy jako OSVČ po 5 měsíců 

řádek 28 – do pole „vedlejší činnosti“ zapíšeme opět hodnotu „5“ z téhož důvodu

řádek 29 – průměrný měsíční daňový základ spočteme tak, že vydělíme hodnotu z ř. 26 počtem měsíců z ř. 28 (v případě výkonu hlavní i vedlejší SVČ vydělte daňový základ číslem, které je součtem čísel z obou políček v ř. 28)

řádek 30 – nevyplňujeme – určen pro osoby, které vykonávaly jako OSVČ hlavní i vedlejší činnost

řádek 31 – vypočtený vyměřovací základ – paní Horová podle pokynů k formuláři vyplní hodnotu 0, protože její daňový základ z této činnosti nedosáhl rozhodné částky (pro rok 2014 platí 62 261 Kč) a ani se nepřihlásila k důchodovému pojištění. 

Podle pokynů vyplní paní Horová hodnotu 0 na řádcích 31 – 38. 

(OSVČ, které v minulém roce z titulu samostatné výdělečné činnosti pobíraly nemocenské či mateřskou rozhodnou částku sníží o 5189 Kč za každý měsíc, v němž nevykonávaly vedlejší činnost, a za každý měsíc, kdy měly nárok na výplatu nemocenského či PPM jako OSVČ. Pokud by rozhodné částky v minulém roce dosáhly, stanoví se vyměřovací základ jako polovina daňového základu. Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.)

řádek 39 – zde zapíšeme úhrn zaplacených záloh na důchodové pojištění, který zjistíme z inventury pohledávek od OSSZ. Paní Horová neplatila zálohy jednak proto, že s touto činností v minulém roce teprve začala (zálohy se začínají platit až po odevzdání Přehledu OSVČ), a hlavně proto, že je zaměstnanec a odvádí zálohy v rámci svého pracovního poměru

řádek 40 – uvádíme rozdíl mezi pojistným na důchodové pojištění a úhrnem záloh, v našem případě zapíšeme opět 0

Oddíl G

Zde by paní Horová v případě přeplatku na pojistném vyplnila, jak si ho přeje využít. Má možnost si s ním nechat uhradit zálohu, nebo si ho nechat zaslat složenkou na adresu či na bankovní účet.

Oddíl H

Ani tento oddíl není nijak komplikovaný, protože paní Horová bude dále vykonávat jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

řádek 41 – měsíční vyměřovací základ stanovíme jako polovinu hodnoty z ř. 26, kterou poté vydělíte hodnotou z ř. 27. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pokud je u vedlejší činnosti tato hodnota nižší než částka 2662 Kč, uvádí se 2662 Kč. Paní Horová zapíše 0, protože za minulý rok nedosáhla rozhodné částky dle ř. 26

řádek 42 – měsíční zálohu na důchodové pojištění získáme tak, že hodnotu z ř. 41 vynásobíme číslem 0,292 a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Měsíční záloha je pro hlavní činnost nejméně 1943 Kč a pro vedlejší 778 Kč. Pokud jste ve druhém pilíři, vynásobte ř. 41 částkou 0,262 a zaokrouhlete. Záloha je v takovém případě pro hlavní činnost nejméně 1744 Kč a pro vedlejší 698 Kč. Paní Horová opět zapíše nulu. Zálohy odvádí z platu ze zaměstnaneckého poměru

Oddíl I

Je určen pro identifikaci spolupracující osoby.

Oddíl J

Zde je možné se přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění.

Oddíl K

Tento oddíl slouží k odůvodnění předložení opravného Přehledu OSVČ.

Oddíl L

Zde vyplníte jen pro jakou OSSZ (nebo PSSZ či MSSZ) Přehled předkládáte a doplníte datum a vlastnoruční podpis.

Vyplnění oddílu F

Protože paní Horová nemusela vyplňovat řádky 31 až 38, ukážeme si vyplnění tohoto oddílu znovu na příkladu OSVČ, která vykonávala vedlejší činnost pět měsíců (činnost zahájila 1. srpna 2014) a její daňový základ činí 100 000 Kč (pro tyto účely uvažujeme OSVČ, která není zaměstnaná a je povinna platit zálohy z vedlejší činnosti)

řádek 26 – zapíšeme daňový základ 100 000 Kč

řádek 27 – do pole „vedlejší činnost“ zapíšeme hodnotu 5

řádek 28 – do pole „vedlejší činnosti“ zapíšeme opět hodnotu 5

řádek 29 – průměrný měsíční daňový základ spočteme tak, že vydělíme hodnotu z ř. 26 počtem měsíců z ř. 28 (v případě výkonu hlavní i vedlejší SVČ vydělte daňový základ číslem, které je součtem čísel z obou políček v ř. 28) – zapíšeme hodnotu 20 000 Kč

řádek 30 – nevyplňujeme – určen pro osoby, které vykonávaly jako OSVČ hlavní i vedlejší činnost

řádek 31 – vypočtený vyměřovací základ – rozhodná částka pro rok 2014 činí 62 261 Kč. Tato částka se ale snižuje o 5189 Kč za každý měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší SVČ, a za každý měsíc, v němž po celý měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského nebo PPM jako OSVČ. Rozhodná částka pro naši OSVČ se tedy sníží o 7 × 5189 Kč za měsíce, kdy nevykonávala vedlejší činnost na 25 938 Kč. OSVČ tedy dosáhla rozhodné částky. Vyměřovací základ se proto stanoví jako 50 % daňového základu z vedlejší SVČ. Součin ř. 26 a částky 0,5 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru – zapíšeme 50 000 Kč

řádek 32 – určen pro OSVČ, které vykonávaly hlavní i vedlejší činnost

řádek 33 – protože bylo dosaženo rozhodné částky, uvedeme hodnotu z ř.31, která ale nesmí být nižší než 31 140 Kč, nebo popř. nižší než částka snížená o 2595 Kč za každý měsíc, v němž nebyla vykonávána vedlejší činnost nebo po celý kalendářní měsíc měla OSVČ nárok na výplatu nemocenského nebo PPM jako OSVČ. Pokud je částka z ř. 31 v poli pro vedlejší činnost nižší než minimální částka 31 140 Kč, popř. snížená minimální částka, uvede se tato minimální (popřípadě snížená) částka – zapíšeme 50 000 Kč

řádek 34 – určuje si sama OSVČ – částka nesmí být nižší než hodnota ř. 33 – zapíšeme 50 000 Kč, protože naše OSVČ nechce platit zálohy z vyššího základu

řádek 35 – pro OSVČ, které byly v roce 2014 zároveň zaměstnané (podle informací z finančního úřadu se tento řádek nemusí povinně vypisovat, důležitá je informace, že OSVČ je zároveň zaměstnancem)

řádek 36 – pro OSVČ, které byly loni zároveň zaměstnané (součet řádků 34 a 35). Jestliže OSVČ dosáhla v zaměstnání nebo v součtu z činnosti OSVČ a ze zaměstnání maximálního
vyměřovacího základu pro rok 2014 ve výši 1 245 216 Kč, doloží potvrzení o vyměřovacích základech zaměstnance

řádek 37 – vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti – pokud ř. 36 je menší nebo roven 1 245 216 Kč, uvede se hodnota z ř. 34. Pokud je větší, uvede se částka, která se vypočte jako 1 245 216 minus ř. 35. Jestliže je výsledná částka záporná, uvede se 0 – zapíšeme 50 000 Kč

řádek 38 – pojistné na důchodové pojištění se vypočte jako 29,2 % z vyměřovacího základu, takže částku v ř. 37 vynásobíme 0,292 a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru (pokud jste ve druhém pilíři, násobíme částkou 0,262) – zapíšeme 14 600 Kč

řádek 39 – zde zapíšeme úhrn zaplacených záloh na důchodové pojištění, který zjistíme z inventury pohledávek od OSSZ – naše OSVČ v prvním roce své činnosti zálohy neplatila (neplatí se až do doby podání Přehledu OSVČ), tudíž zapíšeme 0 Kč

řádek 40 – uvádíme rozdíl mezi pojistným na důchodové pojištění a úhrnem záloh – zapíšeme doplatek + 14 600 Kč

řádek 41 – měsíční vyměřovací základ stanovíme jako polovinu hodnoty z ř. 26, kterou poté vydělíme hodnotou z ř. 27. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pokud je u vedlejší činnosti tato hodnota nižší než částka 2662 Kč, uvádí se 2662 Kč – zapíšeme 10 000 Kč

řádek 42 – měsíční zálohu na důchodové pojištění získáme tak, že hodnotu z ř. 41 vynásobíme číslem 0,292 a zaokrouhlíme na celé koruny nahoru. Měsíční záloha je pro hlavní činnost nejméně 1943 Kč a pro vedlejší 778 Kč. (Pokud jste ve druhém pilíři, vynásobte ř. 41 částkou 0,262 a zaokrouhlete. Záloha je v takovém případě pro hlavní činnost nejméně 1744 Kč a pro vedlejší 698 Kč.)  Zapíšeme 2920 Kč

řádek 43 – měsíční pojistné na nemocenské pojištění – jste-li dobrovolně účastni nemocenského pojištění OSVČ, částku uvedenou v ř. 34 vydělte částkou
uvedenou v ř. 28 a vynásobte číslem 0,023 – zapíšeme 230 Kč

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).