Hlavní navigace

V čem vám (ne)pomůže pojištění bankovních úvěrů?

26. 9. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak přesně funguje pojištění schopnosti splácet úvěr a znamená pro vás vždy jistotu, že pojišťovna bude splácet půjčku za vás?

Dnes si podrobně představíme pojištění schopnosti splácet úvěr. Jak moc klidný spánek s tímto produktem můžete mít a s čím naopak nepočítat? Čtěte také: Pojištění proti neschopnosti splácet: užitečná věc, nebo zbytečně vyhozené peníze?

Nejčastěji pojišťujeme úvěry na bydlení

V rámci pojištění úvěrů jde o pojištění schopnosti klienta – fyzické osoby splácet poskytnutý bankovní úvěr. Nejčastěji se lze setkat s pojištěním schopnosti splácet hypoteční úvěry nebo větší úvěry ze stavebního spoření. V některých případech je možné pojistit také schopnost splácet spotřebitelské úvěry.

Jedná se o (někdy povinně) – volitelnou doplňkovou službu, která pokrývá poměrně široký rozsah pojistných rizik. Jedná se například o pojištění pro případ ztráty zaměstnání zahrnující soukromé zdravotní pojištění a pojištění denní dávky v průběhu pracovní neschopnosti, kdy si klient může sám vybrat výši vyplácených náhrad při pojištění nemocenských dávek. 

Dále může být součástípojištění majetku (bytů v osobním vlastnictví a pojištění i rozestavěných rodinných domů), které jsou předmětem hypotečního úvěru a pak taképojištění majetku, který obchodní banka akceptovala jako záruku za splacení „podnikatelského“ bankovního úvěru.

Součástí může být iživotní pojištění, přesněji pojištění nesplacené části hypotečního úvěru s vinkulací ve prospěch té obchodní banky, která konkrétní úvěr poskytla.

Pojištění schopnosti splácet přijatý bankovní úvěr dává klientovi po celou dobu splácení bankovního úvěru jistotu, že v případě nenadálého výpadku jeho příjmu v souvislosti se ztrátou zaměstnání, nemocí, úrazem, trvalou invaliditou nebo úmrtím za něj převezme pojišťovna splácení tohoto úvěru. 

Pojištění schopnosti splácet přijatý úvěr může zahrnovat i pojištění partnera, resp. partnerky pojištěného klienta.

Klesající pojistná částka

U pojištění bankovního úvěru obvykle klesá pojistná částka, a to buď lineárně, nebo kopíruje nesplacenou jistinu nebo kopíruje nesplacenou část úvěru včetně úroků. 

Placení pojistného většinou probíhá podle jedné z následujících variant:

 • je rovnoměrné po celou dobu trvání pojištěného úvěru,
 • je regresivní v závislosti na klesající nesplacené částce poskytnutého úvěrunebo
 • je zohledňována nejenom výše poskytnutého úvěru, ale rovněž i věk pojištěného klienta – při stanovování jeho výše se obvykle vychází z pravidla „čím vyšší věk klienta, tím vyšší riziko a tudíž rovněž  vyšší pojistné“.

Počítejte s tím, že v bance, kde chcete čerpat úvěr, vám obvykle doporučí pojištění své (nejčastěji dceřiné) pojišťovny nebo té, se kterou má banka uzavřenou smlouvu o spolupráci.  Čtěte také: Pojištění neschopnosti splácet: Hypotéku výrazně prodraží a ne vždy pomůže

Pojištění schopnosti splácet je možné uzavřít jak při sjednání úvěru, tak také kdykoliv později. Je ovšem nutno počítat s tím, že toto pojištění často nelze sjednat samostatně. Většina obchodních bank jej totiž nabízí jako součást širšího „balíčku“, který může zahrnovat např. pojištění proti invaliditě, proti pracovní neschopnosti nebo pojištění pro případ smrti.

Cena pojištění poskytnutého úvěru se většinou pohybuje v řádech procent z měsíční splátky tohoto úvěru, pojištění může být ovšem také zahrnuto přímo do měsíční splátky.

Sjednaná pojistka vám vždy úvěr nezaplatí

Pokud je klient pojištěn a přijde o zaměstnání, automaticky to neznamená, že bude pojišťovna poskytnutý bankovní úvěr za klienta splácet. Jednou ze základních podmínek pojistného plnění totiž je, že klientovi musí být dána výpověď např. z organizačních důvodů – jinak řečeno, pokud dá sám klient výpověď z pracovního poměru nebo pokud ukončí svůj pracovní poměr dohodou, pravděpodobně mu nebude pojišťovnou poskytnuto žádné pojistné plnění. 

Aby mohl klient dostat od pojišťovny pojistné plnění, nesmí mu být dána výpověď  pracovního poměru také pro porušení pracovní kázně.

Poskytnutí pojistného plnění samozřejmě i v těchto případech závisí na konkrétních pojistných podmínkách příslušné pojišťovny.

„Smlouvu o pojištění schopnosti splácet poskytnutý úvěr“ také pravděpodobně pojišťovna s klientem neuzavře, pokud klient uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou, je ve zkušební době nebo je ve výpovědní lhůtě.

Pojištění, které kryje riziko ztráty zaměstnání, samozřejmě nemohou uzavřít ani živnostníci nebo jiné samostatně výdělečné osoby (neboli OSVČ), protože ti zaměstnání ztratit nemohou (což vyplývá z jejich „věcné podstaty“).

Na plnění si počkáte

S vyplácením pojistky je nutno ve většině případů počkat až po uplynutí tzv. karenční lhůty, která se počítá od prvního dne nezaměstnanosti a trvá 60 kalendářních dnů. Období, po které je pojištění vypláceno, se obvykle pohybuje od 6 do 12 měsíců.

Jako podklad pro výplatu pojistné částky je nutné ve většině případů předložit 

 • formulář o příslušné pojistné události,
 • kopii pracovní smlouvy, 
 • kopii výpovědi z pracovního poměru a 
 • kopie příslušných dokladů, vystavených úřadem práce.

Konkrétní „pojistné podmínky“ bývají uváděny v příslušných „Všeobecných obchodních podmínkách“ příslušné obchodní banky, resp. ve „Všeobecných pojistných podmínkách“ konkrétní pojišťovny. 

Pojištění exportních úvěrů

Speciálním případem pojištění úvěru je pojištění exportních bankovních úvěrů. (Poměrně výjimečně jsou pojišťovány také dovozní bankovní úvěry). 

V souvislosti pojišťováním exportních úvěrů je nutné zmínit zejména následující společnosti:

Exportní a garanční společnost, která exportní úvěry pojišťuje se státní podporou, tj. z hlediska pojištěného klienta „levněji“ než je pojištění stejných rizik tohoto exportního úvěru, pokud by bylo uzavřené na komerčních principech.

KUPEG úvěrová pojišťovna, která pojistné krytí exportních úvěrů poskytuje výhradně na komerčních (tržních) principech. 

Na světovém trhu působící pojišťovací společnosti Atradius nebo Euler Hermes, které mají svoje zastoupení rovněž v České republice.

V souvislosti s exportními úvěry jsou pojišťována zejména rizika teritoriální neboli rizika politická. Jedná se zejména o riziko nezaplacení, které má z hlediska zahraničního obchodu povahu tzv. vyšší moci, resp. jako jsou např. administrativní nebo legislativní omezení v oblasti obchodu, nezaplacení veřejnoprávním kupujícím, nemožnost konverze zisku do volně směnitelné měny, nemožnost převodu dosažených výnosů do ČR, vyvlastnění bez odpovídající kompenzace nebo porušení smluvních závazků ze strany hostitelské země.

Pak takérizika komerční, která jsou spojená přímo s konkrétním kupujícím. Jedná se především o platební neschopnost dlužníka v případě konkurzu nebo vyrovnání nebo o platební nevůli, kdy dlužník nemá pro nezaplacení žádný právní důvod.

Výši konkrétní pojistné sazby v pojišťovaném obchodním případě (exportním úvěru) je ovlivněna zejména

skoleni_13_10

 • rozsahem pojistného krytí jednotlivých rizik,
 • kategorií, do které je konkrétní země zařazena na základě míry svého teritoriálního rizika,
 • skutečností, zda má, resp. nemá ČR s tímto státem uzavřenu smlouvu o ochraně a podpoře investic,
 • kvalitou zajišťovacích instrumentů  konkrétního obchodunebo
 • ohodnocením teritoriálních a komerčních rizik příslušného projektu.

Pojistné plnění z pojištění exportních úvěrů je obvykle shora omezeno předem stanovenou maximální pojistnou hodnotou neboli maximální částkou, která byla pojišťovnou přijata jako riziko v příslušné pojistné smlouvě.

 V pojistné smlouvě v řadě případů rovněž bývá dohodnuta výše spoluúčasti klienta na každém pojistném plnění.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).