Hlavní navigace

U soudu výslovně žádejte náhradu všeho, co jste kvůli protistraně zaplatili

20. 9. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Hlášku: „Vše co od této chvíle řeknete, může být použito proti vám“, znáte z amerických filmů a seriálů. I když ji neuslyšíte, platí i u našich soudů. Náhradu soudních výloh žádejte sami jasně, zřetelně, srozumitelně. A pokud máte právníka, tak mu nedovolte, aby se v tom zamotal, jinak přijdete o peníze!

Již několikrát jsme si vysvětlili, že pokud jste měli u soudního sporu plný úspěch (ať už jste sami někoho žalovali nebo jste byli žalováni, tedy jako žalobce, pokud soud žalobě plně vyhověl, a přiznal vám požadované nároky, anebo jako žalovaný, pokud soud žalobu proti vámv celém rozsahu zamítl), přiznává soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Přiznává vám tak náhradu zaplacených soudních poplatků, znalečného, úplaty právníkům atp.Ten, kdo spor prohrál, tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto vám jako úspěšnému účastníkovi vámi vynaložené náklady. Palmární odměna za zastupování před soudem však patří ke kompenzovaným nákladům řízení jen, je-li zástupcem advokát (popř. za stanovených podmínek notář nebo patentový zástupce).

Co když nikdo nemá plný úspěch?

Nemáte-li ani vy ani protistrana plný úspěch, ale každý jste částečně uspěli a částečně neuspěli, může přesto soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení tomu z vás, kdo převážně zvítězil (má úspěch převažující). Soud tak rozhodne zejména tehdy, jestliže váš neúspěch zvítězivšího účastníka byl v poměru k vašemu úspěchu jen nepatrný.

(Je-li úspěch a neúspěch vás obou jen částečný a nejsou zde podmínky pro přiznání plné náhrady nákladů převážně zvítězivšímu účastníkovi, má soud dvě možnosti. Soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, a to podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud v rozsudku vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každý z vás tedy ponese bez nároku na náhradu náklady, které v průběhu řízení vynaložil.) 

Výpočet náhrady nákladů jsme ukázali ve článku Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor? Další podrobnosti jsme si přiblížili zejména ve článku Vyhráli jste soud bez advokáta? Dostanete výhodnou náhradu výdajů jako on a ve článku O výši náhrady nákladů soudního řízení rozhodují i přisouzení úroky z prodlení.

Verdikt o soudních výlohách patří do rozhodnutí stejně jako verdikt ve věci samé

Výše nákladů řízení je mnohdy základním kriteriem při rozhodování, zda žalobu podat – soudit se je drahé, anebo ne – a stejně tak někdy může být pro žalovaného mnohem náročnější než zaplatit dlužnou částku nebo splnit něco jiného, co mu soudní rozhodnutí ukládá, uhradit soudní výlohy protistraně – žalobci, nehledě na jeho výlohy vlastní.

Soud rozhoduje o náhradě nákladů řízení z úřední povinnosti. Ten, kdo byl ve sporu úspěšný, má nárok, aby mu výlohy kompenzovala druhá strana. Není však samozřejmě vyloučeno, aby se vítěz sporu nároku na náhradu soudních výloh vzdal, ale proč by to dělal?

Vaše řeč budiž ano – ano, ne – ne…

Pokud jdete sami k soudu, stačí, abyste napsali do žaloby nebo u soudu, při přelíčení řekli, že požadujete náhradu nákladů řízení, soud pak s vámi jenom případně probere jejich upřesnění – vyčíslení. Pokud máte svého právního zástupce, ohlídejte si, aby se v tom, co říká, nezamotal. Už jsme si ostatně ukázali, že právníci, ani advokáti nejsou vševědoucí a dělají chyby.

(Viz články Advokát není vševědoucí. Za některá špatná rozhodnutí si odpovídáte sami, Advokát odpovídá za škodu chybnou radou, přestože radil zdarma, Chcete se soudit? Možná si budete muset vždy najmout advokáta. A pořádně zaplatit, Kdy je splatné odstupné a do kdy nejpozději ho vymáhat?)

… a chtějte to i od svého advokáta

Jistý, a docela slavný, advokát pronesl u soudu v závěrečné řeči: Pokud jde o náklady řízení, pak toto rozhodnutí ponecháváme na úvaze soudu s tím, že my žádné takovéto náklady nepožadujeme. A pak se on sám nebo klient divil, že mu soud náhradu soudních výloh nepřiznal, ač mohl, protože by na ni měl nárok. Pokoušeli se to, marně, zachránit, opravnými prostředky. Ale soud rozhodl správně, když náhradu nákladů nepřiznal.

Nejvyšší soud ČR, které o věci také rozhodoval (v usnesení spis. zn. 25 Cdo 5713/2017, ze dne 12. 4. 2018), právníkův výrok zhodnotil tak, že jej nelze vyložit jinak, než že se právní zástupce náhrady nákladů řízení jménem svého klienta vzdal. Za přepjatě formalistický je nutno považovat názor, že vzdání se práva na náhradu nákladů řízení lze za jednoznačné, určité a srozumitelné považovat výlučně při použití slova vzdát se a nikoli slov jiných, obsahově shodných.

Takový postup by byl slepým trváním na gramatické dikci. Chybu v přednesu advokáta už se nepodařilo zhojit, naopak dalším projednáváním věci v otázce náhrady nákladů řízení jenom klientovy vznikly další náklady, protože ani řízení u Nejvyššího soudu nebylo zadarmo.

Pravidla pro vzdání se nároku na náhradu soudních výloh

Svého nároku na náhradu nákladů řízení se můžete vzdát. Tento projev musí být jednoznačný, srozumitelný a určitý. Uvedený závěr nicméně nebrání tomu, aby vaše prohlášení, že náhradu nákladů řízení nežádáte, bylo – se zřetelem k okolnostem a není-li v logickém rozporu s jiným vaším procesním úkonem – považováno za vzdání se práva na náhradu nákladů řízení, zobecnil NS ČR (v usnesení spis. zn. 25 Cdo 5713/2017, ze dne 12. 4. 2018).

Právníkovo prohlášení vyložil soud s přihlédnutím k tomu, že přednes byl učiněn v situaci, kdy nemohl ještě znát výsledek řízení, a musel tedy předpokládat, že jeho klient nemusí mít v řízení úspěch a pro ten případ mu nejen nebude náhrada nákladů řízení přiznána, ale může být naopak zavázán k náhradě nákladů řízení protistraně (dodejme však, že to advokáta nikterak neomlouvá, s tím přece musí na začátku řízení, ba v celém jeho průběhu počítat – a nejen advokát, každý, kdo jedná před soudem). 

Vzdejte se svého nároku jen, pokud k velkorysému gestu máte důvod

Vždy tedy žádejte náhradu nákladů řízení, ať jste žalobcem nebo žalovaným a ideálně je soudu vyčíslete – učiňte tak i v situaci, kdy si třeba myslíte, že ve sporu nemůžete být úspěšní. Mnohá soudní rozhodnutí jsou velmi překvapivá, však už jsme si to na mnoha příkladech také ukázali. Náhrady nákladů řízení se vzdejte jasně, výslovně a srozumitelně, ale jen pokud to opravdu chcete, tedy jestliže máte k takovému velkorysému gestu pádný důvod.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).