Hlavní navigace

Soudní obsílku vám vhodili do schránky, ale zapomněli uvést datum kdy. Od kdy se počítají lhůty?

27. 12. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pošta udělala chybu, vyplnila jenom doručenku, ale neuvedla datum doručení na obálce. Nebylo tak řádně doručeno, nebyly důkazy proti adresátce, a proto si lhůtu k obraně proti exekuci mohla určit v podstatě sama a soud jí musel věřit.

Adresátce hrozí exekuce. Rozhodnutí soudu ze dne 9. 4. 2018 v exekuční věci jí bylo jako povinné doručováno na adresu jejího trvalého bydliště, a to prostřednictvím České pošty, dle níž nebyla adresátka zastižena (to je samozřejmě otázka, protože velmi často se v praxi nekonají pokusy o doručení a rovnou se adresátům sděluje, že nebyli zastiženi, ať jde o balík, nebo písemnosti). V tomto případě ale nevznikla adresátce komplikace, že by musela pro obsílku na poštu.

Písemnost jí byla vložena do domovní schránky dne 17. 4. 2018, protože bylo doručováno podle § 50 občanského soudního řádu (OSŘ), šlo totiž o zásilku, která nebyla určena do vlastních rukou adresáta. Ve zmíněném paragrafu se uvádí, že nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti. Podobný postup se uplatňuje, i když jde o zásilku určenou do vlastních rukou, nejprve se však adresát vyzve, aby si zásilku převzal na poště, teprve po marném uplynutí odběrné lhůty se mu zásilka vhodí do schránky.

Podle § 49 odst. 4 OSŘ, nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky.

O výhodách a nevýhodách, a s nimi spojených rizicích, doručování a platnosti takového doručení prostřednictvím vhození do schránky jsme psali v článku Nic vám do schránky nepřišlo? Fikce doručení stejně platí a lhůty běží.

Povinné tedy byla obsílka vhozena do schránky 17. 4. 2018.

Odvolání proti usnesení soudu podala 7. 5. 2018.

Soud prvního stupně dovodil, že když usnesení bylo povinné doručeno vhozením do schránky dne 17. 4. 2018, proto patnáctidenní lhůta k odvolání proti němu uplynula dne 2. 5. 2018, a odvolání podané u soudu dne 7. 5. 2018 tudíž bylo podáno po uplynutí zákonné lhůty, a tak jej odmítl, aniž by se jím věcně zabýval.

Povinná však namítala, že usnesení, proti němuž podala odvolání, jí bylo vloženo do schránky až o týden později, než se soud domnívá, a to až dne 23. 4. 2018, přičemž na obálce, v níž bylo toto usnesení vhozeno do její schránky, nebylo datum vhození vyznačeno.

Na doručence datum vyplněné doručovatelem, na obálce však vůbec nic

Otázkou doručení se z popudu povinné zabýval odvolací soud. Přezkoumal předložené důkazy, a to doručenku a obálku, a z nich zjistil následující: Na doručence je v předtisku prohlášení doručujícího orgánu uvedeno, že protože adresátka nebyla zastižena, byla zásilka (písemnost) vložena do domovní nebo jiné adresátkou užívané schránky dne 17. 4. 2018.

Na obálce, v níž byla zásilka obsahující usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. 4. 2018 vhozena do schránky povinné, však datum vložení zásilky do adresátčiny schránky není nikde uveden. Pošta ho nedoplnila.

Uvedené datum vhození do schránky má informovat adresáta

Odvolací soud tak konstatoval, že soudu prvního stupně nelze vytknout, že při posuzování otázky, zda povinná své odvolání proti usnesení tohoto soudu ze dne 9. 4. 2018 podala včas, vycházel z údajů na doručence vyplněné doručujícím orgánem. A když vyšel z data vhození zásilky do schránky povinné, uvedeného na doručence, nutně dospěl k závěru o opožděnosti podaného odvolání.

Jenže učinit takový závěr o pozdě podaném odvolání je možné jen za předpokladu, že šlo o doručení řádné, tj. že při něm byl dodržen postup předepsaný zákonem. Zákon však doručujícímu orgánu výslovně ukládá povinnost vyznačit datum vhození doručované písemnosti nejen na doručence (která se vrací soudu), nýbrž zároveň i „na písemnosti“ která je do schránky adresáta vhozena. K tomu slouží právě předtisk na obálce (typ III. ve znění „Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky a tím doručena: dne …“).

Toto pravidlo není samoúčelné, ale jeho smyslem je vyrozumět adresáta zásilky o tom, který den je považován za den jejího doručení, neboť právě tento den určuje počátek běhu lhůt k podání opravných prostředků proti soudním rozhodnutím.

Když pošta udělala chybu, musel soud věřit adresátce

V daném případě doručující orgán datum vhození na doručovanou písemnost nevyznačil. Za této situace pak doručení tohoto usnesení vhozením do povinnou užívané schránky nelze považovat za účinné, a proto se ode dne vhození písemnosti do schránky nemůže odvíjet běh odvolací lhůty proti takto doručovanému usnesení. Za den jeho doručení je tak třeba považovat až den, kdy se usnesení dostalo do rukou adresátky, a tedy den 23. 4. 2018, který uvedla povinná adresátka, když jeho dřívější účinné doručení nelze prokázat jinak.

Není-li jiných důkazů proti tvrzení adresátky, musel soud věřit povinné adresátce.

dan_z_prijmu

Patnáctidenní odvolací lhůta jí tudíž počala běžet dne následujícího po dni 23. 4. 2018, tj. dne 24. 4. 2018, a její poslední den, kdy naposledy mohla povinná proti němu odvolání podat, připadl na úterý 8. 5. 2018. Odvolání podané povinnou již dne 7. 5. 2018, tj. ještě před uplynutím této odvolací lhůty, tudíž jako opožděně podané hodnotit nelze. Soud prvního stupně se proto odvoláním povinné zabývat musí, i když bylo zprvu považováno za pozdě podané.

Shrnutí

Nevyznačí-li doručující orgán datum vhození soudního rozhodnutí doručovaného nikoli do vlastních rukou adresáta na této písemnosti, která je vhozena do schránky adresáta (na obálce, v níž je písemnost do schránky vhozena), pak doručení takové písemnosti vhozením do adresátem užívané schránky nelze považovat za účinné. Účinky doručení nastanou až okamžikem, kdy se adresát s doručovanou písemností seznámí. (Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. 14 Co 168/2018, ze dne 4. 9. 2018)

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).