Hlavní navigace

Může soud rozhodnout o snížení nepřiměřeně vysoké pokuty a úroků?

11. 6. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nezaplacená smluvní pokuta nebo úroky z prodlení se časem mohou vyšplhat až na několikanásobek své původní hodnoty. Dlužník se v tomto může obrátit na soud, výsledek je však nejistý.

Jako právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, nelze považovat ujednání o smluvní pokutě pouze z důvodu nepřiměřenosti její výše. Takovou smluvní pokutu může soud na váš návrh snížit, určil Nejvyšší soud.

Jinak řečeno, nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta nemůže z důvodu své nepřiměřené výše zakládat neplatnost ujednání pro porušení dobrých mravů, nýbrž může být důvodem k použití moderačního práva soudu. Soud tedy nerozhodne, že ji nemáte vůbec platit, ale uváží její snížení a rozhodne případně, abyste ji zaplatili ve snížené a přiměřené výši. Dodejme však, že pokud by se dobrým mravům příčily okolnosti, za kterých byla smluvní pokuta sjednána, není přece jenom vyloučeno posoudit její ujednání jako neplatné právní jednání. V takovém případě nepřichází v úvahu její moderace.

Rozhodování soudu o snížení smluvní pokuty

Rozhodování o snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty probíhá ve třech fázích. Nejdříve musí soud vyřešit, zda je sjednaná smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká. Pro toto posouzení zákon žádná kritéria nestanoví, takže závěr, zda je sjednána smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká, je věcí volného uvážení soudu. Posouzení otázky (ne)přiměřenosti smluvní pokuty závisí na okolnostech konkrétního případu.

Zejména na důvodech, které ke sjednání posuzované výše smluvní pokuty vedly, a na okolnostech, které je provázely. Z pohledu přiměřenosti výše smluvní pokuty je na místě hodnotit jinak smluvní pokutu sjednanou ve formě pevně stanovené částky a smluvní pokutu sjednanou formou určité sazby za stanovenou časovou jednotku.

Je nutné odlišit pevnou částku od sazby za časovou jednotku

Pevně stanovenou smluvní pokutu by bylo možno (při současném zohlednění všech okolností daného případu) považovat za nepřiměřenou s ohledem na poměr mezi hodnotou zajištěné pohledávky a výší smluvní pokuty, kterou byste v takovém případě byli povinni zaplatit i třeba jen za několik dnů prodlení.

Stejné měřítko však nelze použít, dosáhne-li smluvní pokuta určité výše v důsledku vašeho dlouhodobého prodlení. Zde výše smluvní pokuty plně závisí na době, po kterou jste své smluvní pokutou zajištěné povinnosti neplnili. Čím delší je doba prodlení, tím vyšší je smluvní pokuta.

Věřiteli náleží pokuta alespoň ve výši vzniklé škody

Teprve tehdy, když soud dojde k závěru o nepřiměřenosti smluvní pokuty, nastupuje druhá fáze jeho rozhodování. V té posoudí, zda použije svého moderačního práva, či nikoli. Tedy zda nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. Bude-li výsledkem úsudek, že svého moderačního práva využije, neboť byla sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, nastupuje poslední, třetí etapa jeho rozhodování. V ní posoudí, v jakém rozsahu nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu sníží. Teprve v této fázi rozhodování je soud povinen přihlédnout k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, přičemž možnost soudu snížit smluvní pokutu není neomezená. Věřitel má vždy právo na smluvní pokutu alespoň ve výši vzniklé škody.

dan_z_prijmu

Jak s nepřiměřeně vysokými úroky?

Nepřiměřené mohou být i sjednané, tedy smluvní úroky. Kdy jsou nepřiměřené a jak se řeší takové situace, pokud dojde k soudnímu sporu mezi věřitelem a dlužníkem, popisuje například článek věnující se nálezu Ústavního soudu, který shrnuje i další předchozí významná rozhodnutí týkající se dané problematiky nepřiměřených úroků.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou, a proto jeho případné nepřesnosti a chyby mohou být způsobeny redakcí.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).