Hlavní navigace

Školky budou odškodňovat úrazy dětí stejně jako firmy zaměstnance

21. 4. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od 1. června 2020 budou mateřské školy odškodňovat úrazy dětí stejně jako školy základní, a to podle pravidel zákoníku práce, které platí pro odškodnění zaměstnanců zaměstnavateli.

Je to trochu, či spíše více zvláštní a nekoncepční (jak upozornila i vláda), ale žákům a studentům škol (základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, konzervatoří, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, vyšších odborných škol a vysokých škol) odpovídá za škodu vzniklou při vyučování či studiu nebo v přímé souvislosti s ním škola, stejně jako zaměstnavatel zaměstnancům, tedy podle zákoníku práce.

Třeba za věcnou škodu nebo za škodu na zdraví (určuje to § 391 ZP). Rozsah odpovědnosti není vždy stejný. Odpovědnost studentům základních škol a základních uměleckých škol (§ 391 odst. 2 ZP) je přísnější, objektivní, nezáleží, zda škola něco zavinila, kdežto odpovědnost ostatních škol – například středních a vysokých – je za podmínky, že škoda vznikla porušením právních povinností (§ 391 odst. 3 a 4 ZP).

Některé školy už nebudou muset mít dvojí pojištění

Od 1. 6. 2020 budou školy (na základě novelizace zákoníku práce zákonem č. 366/2019 Sb.) odpovídat podle zákoníku práce stejně jako žákům základních škol nebo základních uměleckých škol též dětem v mateřských školách. Dosud školy odpovídají dětem v mateřských školkách podle občanského zákoníku. Poslanci, kteří navrhovali změnu, kritizovali, že současný stav působí problémy, pokud jedna instituce provozuje jak základní školu, tak i mateřskou školu, což v praxi není vůbec výjimečné. Pak je pro odpovědnost v mateřské škole třeba mít extra smlouvu.

Je pravda, že pokud škola opomene sjednat speciální pojistnou smlouvu pro mateřskou školu, nemusely by se děti v případě vyšší škody z důvodu závažnějšího poškození zdraví dočkat plného odškodnění. Předkladatelé návrhu zákona strašili, že by se mohlo stát, že dítě třeba vůbec žádné odškodnění nedostane. K tomu by však nemělo dojít. Soukromé subjekty jistě na pojištění pamatují a veřejnoprávní instituce zřizující mateřské školy jako města i obce jsou schopny dostát své povinnosti odškodnění jistě i v případě, že si pojištění pro školu nesjednaly.

Právní režim odpovědnosti za škodu vzniklou žákům základních škol a dětem v mateřských školách tak bude sjednocen a dojde ke zvýšení míry ochrany dětí ve školkách. Zákoník práce zajišťuje vyšší míru ochrany, či spíše větší jistotu odškodnění a jeho snadnější realizaci, tedy to, že se poškozený snadněji a rychleji dočká odškodnění (ačkoliv ani to nemusí být pravda, pokud dojde ke sporu mezi pojištěným, pojišťovnou a poškozeným – o mnoha takových sporech o odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. škod na zdraví jimi způsobenými přinášíme články).

Odpovědnost podle občanského zákoníku může mít i výhody

Ačkoliv i odpovědnost podle občanského zákoníku může mít své výhody, a ne jen nevýhody, oproti odškodňování podle pravidel zákoníku práce. To poslanci ve zdůvodnění změny nijak nezohlednili. Pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích, jde-li o odškodnění újmy na zdraví, nelze totiž namísto zvláštní právní úpravy obsažené v pracovněprávních předpisech použít právní úpravu náhrady za ztížení společenského uplatnění obsaženou v občanském zákoníku.

Ani doporučující Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ), a to ani v případě, že by poškozenému (podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., popřípadě podle vyhlášky č. 440/2001 Sb.) náleželo nižší odškodnění, než které by mu náleželo podle právní úpravy obsažené v občanském zákoníku (podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví).

Subsidiární (podpůrné) použití § 2958 OZ a z něj vycházející metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví na pracovněprávní vztahy nepřipadá v úvahu; rozdílnost právní úpravy odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v zákoníku práce od úpravy obsažené v občanském zákoníku je odůvodněna odlišností pracovněprávních vztahů od vztahů občanskoprávních, danou povahou závislé práce.

Tento právní názor Nejvyšší soud ČR vyjádřil již ve svém rozsudku (ze dne 26. 9. 2017, spis. zn. 21 Cdo 4556/2016). A v rozsudku Nejvyšší soud (spis. zn. 21 Cdo 3687/2018, ze dne 28. 5. 2019) pak dodal a naznačil řešení této disproporce tak, že soud může podle § 271s ZP ve výjimečných případech výši odškodnění stanovenou prováděcím právním předpisem (§ 271c odst. 2 ZP) přiměřeně zvýšit. Povinnost zaplatit náhradu odpovídající zvýšení odškodnění (podle § 271s ZP) bez soudního rozhodnutí však nevzniká; povinnost plnit – platit vyšší odškodnění – vzniká až na základě soudního rozhodnutí.

Odpovědnost především za poškození zdraví v důsledku úrazu

Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá tedy od 1. 6. 2020 právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. V úvahu přichází především odpovědnost za škodu na zdraví při úrazech

Pokud se v zákoníku práce hovoří o pracovním úrazu, bude se tím u dětí v mateřských školách rozumět úraz, který se přihodil dětem ve školských zařízeních nebo při jimi organizovaných aktivitách souvisejících s výchovou v mateřské škole. Mateřské školy, stejně jako jiné školy, budou odpovídat i za excesivní události, když dítě, žáka nebo studenta zraní jeho spolužák, třeba starší nebo tělesně vyspělejší.

dan_z_prijmu

Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí škola nahradit, i když k úrazu došlo nejen během vyučovacích hodin, nýbrž i o přestávkách, a to v budově školy či v jejím areálu, třeba na hřišti. Děti, žáci a studenti mají nárok zejména na bolestné a na odškodnění ztížení společenského uplatnění, jak už jsme naznačili.

Tělesné a duševní strádání při škodné události na zdraví a v době léčení se odškodňuje náhradou za bolest (tzv. bolestným), trvalé zdravotní následky projevující se v omezené možnosti zapojení do různých životních činností pak náhradou za ztížení společenského uplatnění.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).