Hlavní navigace

Pozor na šmejdy. Odmítají výpověď smlouvy a lžou o startu platnosti nových pravidel

28. 6. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od července se rozeběhne další fáze, která má přispět k větší kontrole energošmejdů. První část pravidel ale platí už od začátku roku a někteří zprostředkovatelé si s ní hlavu nelámou.

Zprostředkovatelé prodeje energií se snaží obcházet nový energetický zákon. Upozornil na to Energetický regulační úřad (ERÚ), u kterého se jen za minulý měsíc na zprostředkovatele nahromadilo několik set podání od spotřebitelů.

Energošmejdi matou spotřebitele

Energošmejdi zneužívají nejen obavy z rostoucích cen energií, ale také toho, že řada z jejich zákazníků přešla pod dodavatele poslední instance, což pro zprostředkovatele znamenalo příležitost vybrat jim dodavatele nového, upozornil mluvčí ERÚ Michal Kebort a dodal, že někteří zprostředkovatelé se navíc přizpůsobují novým zákonným podmínkám tím, že sice upouštějí od vymáhání sankcí, místo nich ale požadují smluvní odměny, které budou účtovat bez ohledu na to, jestli klient výběr dodavatele posvětí, či nikoliv.

Podrobnosti o novele energetického zákona najdete v článku Spotřebitelé získají větší ochranu před energošmejdy i otravným voláním.

V současnosti podle něj zprostředkovatelé hlavně odmítají přijmout výpovědi smlouvy s tím, že bez sankce mohou lidé vypovědět pouze smlouvy o zprostředkování, které byly uzavřeny po 1. lednu 2022. Dále chybně tvrdí, že nové povinné náležitosti smlouvy platí až od 1. července 2022.

To ale není ani v jednom případě pravda. Právo ukončit zprostředkovatelskou smlouvu bez jakékoliv sankce mají všichni spotřebitelé už od začátku tohoto roku. A nezáleží na tom, kdy byla smlouva podepsána, protože zákon toto ustanovení zcela jednoznačně vztahuje i na smlouvy o zprostředkování uzavřené před 1. lednem 2022, stačí, že jejich obsahem je obstarání příležitosti k uzavření dodávkové smlouvy, potvrdila Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, a zdůraznila, že smlouvy podepisované po novém roce tedy také musí splňovat požadavky novelizovaného zákona.

Čeho si všímat

Kebort dále upozornil, že kromě výše zmíněného někteří zprostředkovatelé stále neupravili aktuálně nabízené přihlášky do aukcí. Ty jsou ve skutečnosti smlouvami, a proto musí splňovat zákonná pravidla.

Narážíme na to, že ani nové přihlášky do aukcí stále neobsahují informace o podstatných smluvních náležitostech. Málokterá přihláška například zahrnuje kolonku, na jakou nejvyšší cenu za dodávku energií je spotřebitel ochotný přistoupit, informovala dále Zemanová, podle které by vám taková nabídka měla napovědět, s kým máte čest, a rozhodně byste ji neměli podepisovat.

Nejsem tu

Podle sesbíraných podání u ERÚ mají spotřebitelé často také potíž s tím, že dle udělené moci je stále zastupuje zprostředkovatel, kterého se jim nedaří kontaktovat telefonem, e-mailem ani písemně. Kromě zapírání za tím může být přejmenování společnosti nebo změna jejího sídla.

Registrace zprostředkovatelů se rychle blíží a společně s ní i naše nové dozorové pravomoci. Trh energetických zprostředkovatelů však prorůstal šmejdy několik dlouhých let a je v tak špatném stavu, že jeho vyčištění nebude otázkou několika týdnů či měsíců, upozornil Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ, podle kterého bude čas vyžadovat například prokázání pochybení, kvůli kterým bude možné energošmejdy z registru vyškrtnout.

Nejlepší prevencí je proto obezřetnost už ve fázi, kdy zvažujete přihlášení do energetické aukce nebo přemýšlíte nad využitím zprostředkovatele prodeje energií. Stokrát omleté „čtěte smlouvu“ zkrátka nikdy nezestárne.

Co přinesla a přinese novela energetického zákona?

Novela energetického zákona (sněmovní tisk 799), jejíž změny většinou začaly platit už od začátku letošního roku, měla za cíl reagovat na nepoctivé praktiky tzv. energetických šmejdů, hlavně zprostředkovatelů. Nové povinnosti předepisuje ale i dodavatelům energií. Spotřebitelům pak přiznává větší ochranu a nová práva.

Změny účinné od 1. července 2022

Do registru se nemusí zapsat zprostředkovatelé, kteří působí přímo pod licencovaným dodavatelem energií, který za ně nese odpovědnost. Registraci nepotřebujete, ani pokud např. jednorázově pomůžete příbuzným s uzavřením smlouvy a není to v rámci podnikání.

Novinky účinné od druhé poloviny roku se dotknou přímo zprostředkovatelů. Novela jim totiž ukládá povinnost registrovat se od 1. července 2022 u Energetického regulačního úřadu, který je spolu s pořadateli aukcí bude od tohoto data dozorovat místo České obchodní inspekce (kam spadají nyní).

Každý zprostředkovatel bude muset splňovat předepsané podmínky na vzdělání, praxi a bezúhonnost a pro svou činnost bude muset od ERÚ získat pětiletou licenci (původně stačila jen živnost či smlouva, takže zprostředkovatelem se mohl stát prakticky každý).

Nový registr bude veřejně přístupný, takže si budete moci snadno zkontrolovat, jestli zprostředkovatel, se kterým komunikujete, splnil zákonem požadované podmínky (např. na vzdělání nebo bezúhonnost) a má příslušné oprávnění vykonávat činnost.

Obecně se zprostředkovatelé stali subjekty podnikajícími v režimu energetického zákona od 1. ledna 2022. Zprostředkovatelé, kteří zatím vykonávají činnost na základě živnostenského zákona, mohou takto pokračovat nejdéle do 31. 12. 2023. Podmínkou ale je, že o registraci ERÚ požádají do 30. 9. 2022. V opačném případě jejich oprávnění zanikne k 1. 10. 2022. Po přechodnou dobu tedy bude právní režim zprostředkovatelské činnosti dvojí.

Mimosoudní řešení sporů

Od července také bude možné s ERÚ řešit spory o splnění povinnosti ze smlouvy se zprostředkovateli mimosoudní cestou. Úkol ERÚ je v tomto případě vést obě strany sporu k dohodě. Nemůže tedy v rámci mimosoudního řešení autoritativně nařídit konkrétní řešení situace. To může pouze soud.

Návrhy na mimosoudní řešení sporů je možné podávat právě až od letošního července.

Změny, jež proběhly už od 1. ledna 2022

K tomu, abyste byli považováni za zprostředkovatele, stačí, abyste se na obstarání smlouvy či podpisu i jen podíleli.

Energetickým zprostředkovatelem je od 1. ledna 2022 každý, kdo zajišťuje sjednávání, změnu nebo zrušení smlouvy o dodávkách energií. Není podstatné, pro koho činnost vykonává, tedy jestli jde o odběratele (spotřebitele i podnikatele), nebo samotného dodavatele.

Od začátku ledna jsou také účinné podmínky platné pro zprostředkovatelské smlouvy a smlouvy o dodávkách energií, které shrnujeme na konci článku.

V oblasti smluv je novela tzv. nepřímo retroaktivní. To znamená, že od 1. ledna mohou spotřebitelé vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez jakéhokoliv postihu, i pokud by šlo o smlouvy uzavřené před tímto datem. Pokud tedy někdo právě bojuje s energetickým šmejdem, kterému například podepsal přihlášku do energetické aukce už minulý rok, teď může zprostředkovatelskou smlouvu bez sankce vypovědět, uvedl ke změnám po novém roce Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Zprostředkovatelské smlouvy

Od 1. ledna tedy platí, že i pokud byla smlouva o zprostředkování ve smyslu energetického zákona uzavřena před rokem 2022, vztahuje se na ni § 11m odst. 5 a 6 a § 11n energetického zákona.

Zákonná úprava v těchto bodech například dává spotřebitelům právo kdykoli, bez postihu a bez finančního plnění vypovědět:

  • závazek ze smlouvy s energetickým zprostředkovatelem bez aplikace výpovědní doby,
  • odvolat plnou moc k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny či plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy (používá se zejména u energetických aukcí).

Za finanční plnění se nepovažuje odměna zprostředkovatele uvedená ve smlouvě (stanovená aspoň výpočtem, pokud není známa při sjednání) nebo její poměrná část za již poskytnutou službu.

V případě, že plná moc udělená zprostředkovateli nebude spotřebitelem odvolána, zanikne automaticky po jednom roce platnosti (platí i na smlouvy zpětně).

Zprostředkovatel vám také musí nově předat písemné vyhotovení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou za vás uzavřel, nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření, ne však později než ke dni zahájení dodávky dle takové smlouvy.

Pokud nebude zprostředkovatelská smlouva uzavřená do konce roku 2021 dána do 30. června 2022 do souladu s požadavky, jež jmenuje § 11m, závazek ze smlouvy zanikne i bez výpovědi.

Nová úprava nařizuje zprostředkovateli také povinnost vás informovat o tom, že s vámi jedná jako zprostředkovatel. Svou činnost musí podle zákona provozovat poctivě a s odbornou péčí a zohledňovat při ní práva a zájmy spotřebitele nad těmi vlastními.

Dodávkové smlouvy

Od letošního roku také spotřebitelé získali právo podle § 11o vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce či smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, kterou uzavřel zprostředkovatel. A to bez ohledu na fakt, zda se tak stalo v obchodních prostorách, nebo mimo ně. Tento závazek je možné vypovědět do 15. dne po zahájení dodávky. Výpovědní doba je 15 dní a běží od prvního dne měsíce, který následuje po vaší výpovědi.

S ohledem na obecnou přípustnost nepřímé retroaktivity a nutnost priority výkladu zákona ve prospěch spotřebitele ERÚ se předmětné ustanovení vztahuje též na smlouvy uzavřené prostřednictvím zprostředkovatele přede dnem 1. ledna 2022, upřesnil Energetický regulační úřad.

V případě, že dodavatelé budou měnit ceníky nebo podmínky, musí zákazníkům informaci o změně ceny přímo doručit. Nestačí, aby jen informovali o změně na svém webu. V takovém případě totiž spotřebitel získá nárok bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, nejpozději ale do desátého dne přede dnem účinnosti změny.

Kromě toho nově dodavatelé musí zákazníkům sdělit také termín ukončení smlouvy. Ten někdy může být nejasný kvůli odlišnému datu uzavření smlouvy u dodavatele a reálného zahájení dodávek.

Větší ochrana před špatnou smlouvou

Dále předloha přinesla od počátku letošního roku zákaz uzavírání smluv na dobu určitou s délkou přes 36 měsíců (vč. případného prodloužení). Pokud by smlouva pokračovala dál, začnou pro ni platit pravidla pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou (tedy ukončení bez omezení, jen s běžnou výpovědní lhůtou).

Novela také rozšířila možnosti, jak smlouvy na dobu určitou vypovědět. Pokud máte smlouvu na dobu určitou s automatickou prolongací, kterou nemusíte výslovně odsouhlasit, můžete nově závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv do 20. dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku.

V případě, že vám zanikne vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu (typicky např. stěhování z nájmu), můžete bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo závazek ze smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Od smlouvy o zprostředkování je možné kdykoliv bez sankce odstoupit, stejně jako je možné beztrestně odvolat udělenou plnou moc. To pomůže se snadno vyvázat například z energetických aukcí.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.