Hlavní navigace

Ochrana svědka: Nová identita i bankovní konto

20. 6. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Mnohdy se nestačíme divit, jak naše kriminální scéna nabyla "světových" proporcí. Proto je třeba svědky chránit - a mnohdy jim zajistit novou totožnost. Pravomoci policie jdou ale mnohem dál. V souvislosti s ochranou svědka může zakládat obchodní společnosti a poskytovat peníze.

Gangsterismus a organizovaný zločin vyžadují, aby orgány činné v trestním řízení měly odpovídající prostředky umožňující zjištění a potrestání těchto zločinců. Ke splnění tohoto cíle slouží i speciální prostředky trestního řízení. O jednom z nich si něco více povíme…

Zákon č. 37/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, ve znění pozdějších předpisů, upravuje poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Podle tohoto zákona se postupuje jen tehdy, nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit běžným způsobem podle platných zákonů upravujících postup policejních a dalších státních orgánů.

Zvláštní ochranu a pomoc lze poskytnout i na žádost příslušného orgánu cizího státu, který rozhoduje o obdobné ochraně osoby podle práva cizího státu, nebo na žádost mezinárodního soudu nebo tribunálu ustanoveného na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána, nebo na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

Je třeba zdůraznit, že na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci podle tohoto zákona není právní nárok.

Je třeba rozlišovat ohroženou a chráněnou osobu

Za ohroženou osobu se považuje osoba, která

 1. podala nebo má podat vysvětlení, svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, nebo
 2. je znalcem nebo tlumočníkem anebo obhájcem, pokud obviněný, kterého jako obhájce zastupuje, vypovídal nebo má vypovídat, aby pomohl k dosažení účelu trestního řízení, anebo
 3. je osobou blízkou osobě uvedené shora.

Chráněnou osobou je ohrožená osoba, které je navíc poskytována zvláštní ochrana a pomoc. Jde o soubor opatření, která zahrnují

 1. osobní ochranu,
 2. přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí,
 3. zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby,
 4. prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci.

Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba České republiky výkonem uvedených opatření. Vězeňská služba přitom může vykonávat jen opatření uvedená v písm. a) a c). Policie a vězeňská služba jsou povinny při plnění úkolů podle tohoto zákona si navzájem pomáhat.

Je stanoveno, že orgány veřejné správy jsou povinny v rozsahu nezbytném k dosažení účelu tohoto zákona s policií a vězeňskou službou při výkonu stanovených opatření spolupracovat. K zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby lze vytvořit legendu o jiné osobní existenci a zavést osobní údaje vyplývající z této legendy do informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a ani se nevedou odděleně od ostatních osobních údajů.

Zvláštní ochranu a pomoc lze poskytnout pouze za podmínek, jestliže

 1. ohrožená osoba souhlasí se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů a
 2. ministr vnitra schválí návrh policie, soudce nebo státního zástupce, aby zvláštní ochrana a pomoc byly ohrožené osobě poskytovány; soudce nebo státní zástupce podávají takový návrh prostřednictvím ministra spravedlnosti.

Hrozí-li ohrožené osobě nebezpečí bezprostředně, policie se souhlasem policejního prezidenta – a vykonává-li ohrožená osoba vazbu nebo trest odnětí svobody, vězeňská služba se souhlasem generálního ředitele vězeňské služby – poskytne zvláštní ochranu a pomoc ještě před tím, než ministr návrh na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci schválí. V těchto případech lze zvláštní ochranu a pomoc dočasně poskytovat i bez souhlasu ohrožené osoby, jestliže přechodně zhoršený zdravotní stav neumožňuje takové osobě souhlas dát.

Je-li ohroženou nebo chráněnou osobou osoba nezletilá nebo osoba, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, souhlas dává její zákonný zástupce.

Takto chráněná osoba je na druhé straně povinna

 1. dodržovat podmínky poskytování zvláštní ochrany a pomoci,
 2. řídit se pokyny příslušníků policie a příslušníků vězeňské služby,
 3. informovat bezodkladně policisty a příslušníky vězeňské služby o všech nových skutečnostech a změnách, které mohou být významné pro postup policie a vězeňské služby podle tohoto zákona.

Poskytování zvláštní ochrany a pomoci se musí ukončit, jestliže chráněná osoba vezme písemně zpět svůj souhlas. Naopak ministr na návrh policie rozhodne o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, jestliže nebezpečí, které chráněné osobě hrozilo, pominulo.

Rovněž může rozhodnout o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, jestliže chráněná osoba

 1. odmítla pomáhat podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, v jehož souvislosti byla zvláštní ochrana a pomoc poskytována, nebo
 2. se v době, po kterou jí je poskytována zvláštní ochrana a pomoc, dopustila jednání odůvodňujícího její trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, nebo
 3. neplní povinnosti chráněné osoby, anebo
 4. poruší povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací.

Zákon stanoví další konkrétní oprávnění a povinnosti Policie a Vězeňské služby při zpracování osobních údajů ohrožených a chráněných osob, při zajišťování bezpečnosti chráněných osob, při zajišťování bezpečnosti chráněného prostoru a při oprávnění k prověřování chráněné osoby.

Založení společnosti a poskytnutí finančních prostředků

Důležitá jsou oprávnění k zastírání činnosti policie při poskytování zvláštní ochrany a pomoci, podle nichž je např. policista oprávněn založit obchodní společnost, žádat o živnostenské oprávnění nebo žádat o povolení k podnikání na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Policista je při poskytování zvláštní ochrany a pomoci oprávněn používat i krycí doklady, konspirativní prostředky, zabezpečovací techniku a zvláštní finanční prostředky.

Jestliže je to pro poskytování zvláštní ochrany a pomoci nezbytné, je policie oprávněna zastupovat chráněnou osobu v rozsahu jejího pověření a poskytnout chráněné osobě finanční prostředky.

Policista a příslušník vězeňské služby jsou povinni při využívání oprávnění uvedených v tomto zákoně dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákonem. Stát odpovídá za škody způsobené policií nebo policistou v souvislosti s poskytováním zvláštní ochrany a pomoci podle tohoto zákona.

Anketa

Souhlasíte s rozsáhlými pravomocemi policie v souvislosti s ochranou svědka?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).