Hlavní navigace

Nová pravidla hry na kapitálovém trhu

2. 12. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Závěr roku je na českém kapitálovém trhu plný novinek. Kromě pražské burzy mohou investoři obchodovat i na nové české burze RM-Systém a naplno pocítí i veškeré změny, které přinesla novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Od začátku prosince existují v České republice dvě burzy cenných papírů. Ke stávající Burze cenných papírů Praha přibyla nová RM-Systém česká burza cenných papírů, a.s., která vznikla z mimoburzovního trhu s cennými papíry RM-Systém. Přechod RM-Systému na burzu, který si vyžádala novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, s sebou přináší několik změn.

Až dosud byl RM-Systém, na rozdíl od pražské burzy, založen na zákaznickém principu a přístup na něj nebyl nijak omezen. Zákaznický princip zůstane zachován i nadále, ale nově podle zákona musí mezi burzou a drobným neprofesionálním investorem figurovat profesionální zprostředkovatel v podobě licencovaného obchodníka s cennými papíry.

Pouze pro aktivní zákazníky

Od 1. prosince tedy mohou na nové burze přímo obchodovat pouze dva typy zákazníků: licencovaní obchodníci s cennými papíry a individuální investoři, kteří mají statut profesionálních zákazníků. Podle informací zveřejněných na internetových stránkách RM-Systému musí tito investoři splnit alespoň dvě z následujících tří podmínek:

 • objem jejich majetku ve finančních nástrojích přesahuje 1 milion korun,
 • za posledních 12 měsíců realizovali alespoň 40 transakcí,
 • za posledních 12 měsíců realizovali obchody v objemu minimálně 5 milionů korun.

Profesionální investoři si tedy budou moci vybrat, zda-li chtějí nadále obchodovat jako přímí účastníci burzy nebo prostřednictvím některého z obchodníků s cennými papíry. Ostatní investoři, kteří nesplňují podmínky pro přímý vstup na burzu RM-Systém, na výběr nemají a od počátku prosince nebudou moci obchodovat přímo prostřednictvím burzy, ale budou muset využít služeb licencovaného obchodníka s cennými papíry.

Drobní investoři, kteří dosud na trhu RM-Systém obchodovali prostřednictvím aplikace EasyWobchod, takto budou moci obchodovat i nadále. Protože je jim tato aplikace poskytována na základě komisionářské smlouvy s Fio, burzovní společností, tedy obchodníkem s cennými papíry, splňují podle informací na webových stránkách RM-Systému i tito zákazníci kritéria pro přímý přístup na burzu.

Nová pravidla platí bez výjimek

Nová česká burza ale není jedinou novinkou, která ke konci letošního roku čeká na české investory. Posledním listopadovým dnem skončilo také pětiměsíční přechodné období, které měli obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé (dále jen obchodníci) působící v České republice na implementaci evropské směrnice o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID, Markets in Financial Instruments Directive), kterou do českého právního řádu zavedla novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, účinná od 1. července 2008. Zatímco do 1. prosince museli veškerá nová pravidla, která směrnice přináší, dodržovat „přiměřeně”, od pondělí je musí plnit bez výjimek.

Jak jste spokojeni se svým investičním poradcem? Dejte mu svůj hlas v anketě Zlatý Měšec!

Co se implementací MiFID změnilo? Za prvé, rozšířil se okruh investičních nástrojů, pro jejichž poskytování je nutné získat povolení České národní banky. Dále se změnila pravidla pro jednání se zákazníky. Přibylo například dělení zákazníků na profesionální a neprofesionální, nová je i úprava hodnocení vhodnosti nabízených investičních služeb nebo nástrojů pro konkrétního zákazníka a upravena byla i pravidla pro informování zákazníků a pro nakládání s jejich pokyny. Hlavním cílem uvedených změn bylo zlepšit ochranu investorů na kapitálových trzích. Drobní investoři jsou chráněni více, naopak u profesionálních zákazníků je míra ochrany nižší. Ale co to bude v praxi znamenat pro české investory?

Čím se liší drobný zákazník od profesionálního investora? Kdo se může stát profesionálním investorem a co to obnáší? Jak je obchodník povinen zpracovat vaše pokyny? Nejen odpovědi na tyto otázky naleznete v článku MiFID: Průvodce drobného investora.

Pokud se rozhodnete investovat do nějakého finančního nástroje, musí vás obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel nejprve zařadit mezi drobné nebo profesionální zákazníky. Zpravidla budete automaticky zařazeni mezi neprofesionální zákazníky. Poté musí obchodník zhodnotit, zda-li je pro vás investiční služba, kterou jste si vybrali, vhodná. K tomu od vás potřebuje mít dostatek informací. Jejich množství a kvalita se odvíjejí od služby, kterou vám obchodník poskytuje.

Vybrali jste si správně?

Je-li touto službou investiční poradenství nebo obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je určitý investiční nástroj, musí obchodník provést tzv. test vhodnosti, aby vám mohl doporučit vhodný investiční nástroj. Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu si od vás musí vyžádat informace o vašich odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, vašem finančním zázemí a investičních cílech. Jaké informace by to měly být, stanoví vyhláška 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb. Podle paragrafu 43 této vyhlášky by měl obchodník zjistit alespoň údaje o:

 • vašich odborných znalostech v oblasti investic, zejména o znalostech služeb, investičních nástrojů a obchodů,
 • vašem vzdělání a povolání,
 • vašich předchozích zkušenostech v oblasti investic, zejména o délce, frekvenci, rozsahu a povaze obchodování,
 • zdroji a výši vašich pravidelných příjmů,
 • výši vašeho majetku včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí,
 • vašich finančních závazcích plněných v pravidelných splátkách,
 • době, po kterou hodláte investiční nástroje držet,
 • vaši toleranci a vašich preferencích ve vztahu k rizikům,
 • účelu vaší investice.

Nepodaří-li se mu tyto údaje zjistit nebo uvedete informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, nesmí vám obchodník danou investiční službu nebo nástroj doporučit nebo poskytnout. Totéž platí i v případě, kdy ho nepřesvědčíte, že je pro vás daná služba vhodná.

Jestliže po obchodníkovi žádáte jiné služby než investiční poradenství nebo obhospodařování vašeho portfolia, stačí mu pouze informace o vašich odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic. Provede tedy tzv. test přiměřenosti, u něhož, na rozdíl od testu vhodnosti, není poskytnutí služby podmíněno získáním informací. Obchodník je pouze povinen se o získání informací pokusit. U vybraných jednoduchých investičních nástrojů, které jsou poskytovány z podnětu zákazníka, se test přiměřenosti ani vhodnosti provádět nemusí.

Pokud obchodníkovi nakonec podáte pokyn ke koupi nebo prodeji investičního nástroje, musí jej podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu provést neprodleně, podle časové priority přijetí (tedy podle pořadí, v jakém jej obdržel) a za „nejlepších podmínek”.

O čem by vás měl obchodník informovat

Ale nejen drobní investoři musí poskytovat obchodníkovi určité informace, tato povinnost platí i obráceně. Navíc, zatímco jsou údaje, které byste měli obchodníkovi sdělit, stanoveny spíše obecně a nechávají mu tak značnou volnost, informace, které je povinen poskytnout on vám, jsou v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a příslušných vyhláškách definovány poměrně striktně a jednoznačně. Jak by s vámi tedy měl obchodník jednat a jaké informace by vám měl poskytnout?

Za prvé, obchodník by s vámi měl jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a ve vašem nejlepším zájmu a při komunikaci s vámi nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Dále by vás měl informovat o:

 • vašem zařazení do skupiny profesionálních nebo neprofesionálních zákazníků a poučit vás, jak požádat o změnu zařazení a jaké to bude mít následky,
 • své osobě a základních informacích souvisejících s jím poskytovanými investičními službami; měl by vám sdělit:
   - své kontaktní údaje,
   - v jakém jazyce a jakým způsobem s vámi bude komunikovat,
   - má-li povolení nebo registraci k poskytování investičních služeb, včetně názvu a sídla orgánu, který mu povolení vydal,
   - jakým způsobem, jak často a kdy vám bude zasílat informace o poskytovaných službách aj.
 • investičních nástrojích nebo službách a souvisejicích rizicích:
   - o povaze a vlastnostech investičního nástroje,
   - o rizicích spojených s investičním nástrojem, včetně vysvětlení pákového efektu a rizika ztráty celé investice,
   - o kolísavosti cen investičních nástrojů a případných omezeních dostupnosti trhu,
   - o vašich závazcích spojených s investičním nástrojem,
   - o existenci a podmínkách všech zástavních nebo jiných obdobných práv, která obchodník má nebo může mít ve vztahu k investičním nástrojům nebo vašim peněžním prostředkům aj.
 • celkové ceně poskytované investiční služby, včetně všech souvisejících odměn, provizí, poplatků, výloh a daní placených prostřednictvím obchodníka rozepsané tak, že je v každém případě zřejmé, kolik činí provize. Pokud nelze přesnou cenu vyčíslit, musí uvést alespoň základ, ze kterého se celková cena vypočítá, abyste si ji mohli ověřit,
 • stavu peněžních prostředků a investičních nástrojů, které jsou vaším majetkem,
 • provedených pokynech a svých pravidlech pro jejich provádění aj.

Anketa

Obchodujete na burze?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).