Hlavní navigace

Nezaměstnaní dostanou vyšší podporu, strop je přes 16 000 Kč

Richard W. Fetter

Od 1. ledna 2014 se zvýšila maximální výše částky, kterou můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti.

Doba čtení: 5 minut

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti (počítané z posledního průměrného čistého výdělku uchazeče o zaměstnání) zůstává pro rok 2014 stejná jako v roce 2013, ale od 1. ledna 2014 se zvyšuje maximální výše částky, kterou může uchazeč o zaměstnání jako podporu dostat. Výše podpory totiž není neomezená, nýbrž je limitována.

Podpůrčí doba čili Jak dlouho na podpoře?

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po tuto podpůrčí dobu:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je váš věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud vám vzniklo v posledním zaměstnání právo na odstupné nebo obdobné plnění, podpora v nezaměstnanosti se vám poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Čtěte více: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce

Procentní sazby čili Kolik z posledního výdělku zaměstnance nebo vyměřovacího základu OSVČ

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého jste dosáhli v posledním zaměstnání, nebo z vašeho vyměřovacího základu (pokud jste podnikali jako OSVČ), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Čtěte více: Za podporu v nezaměstnanosti už nemusíte zametat chodníky

Pokud jste před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Pokud jste ukončili sami nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží vám podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Kdo podporu nedostane?

Na podporu nemáte nárok, pokud byl s vámi v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončen pracovněprávní vztah:

1) okamžitým zrušením z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Přesně to popisuje § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce,

2) nebo výpovědí podle § 52 písm. g) zákoníku práce,

3) nebo pokud byl s vámi skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, tedy ve smyslu § 52 písm. g) Zákoníku práce.

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Pokud jste ukončili v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu. Čtěte více: Kdy a jak můžete opětovně získat podporu v nezaměstnanosti

Maximální částky

Na základě pravidelné každoroční valorizace od 1. ledna 2014 dochází ke zvýšení částky maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Maximální výše podpory v Kč za měsíc, podle kalendářního roku, v němž bylo požádáno o podporu

Výše podpory 2014 2013 2012 2011
V nezaměstnanosti 14 281 14 157 13 762 13 528
Při rekvalifikaci 16 005 15 866 15 422 15 161

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 byla 24 622 Kč. (Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 437/2013 Sb.)

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 14 281 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2013, tedy v r. 2014. (Jestliže jste žádost podali ještě do 31. prosince 2013, pak její maximální možná výše činí 14 157 Kč měsíčně.)

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v roce 2014 tak může dosáhnout až 16 005 Kč za měsíc. (Pokud jste nastoupili rekvalifikaci v roce 2013, činí maximální podpora při rekvalifikaci 15 866 Kč.) Čtěte více: Nezaměstnaní s vyšším platem dostanou více peněz

Když není podporu z čeho spočítat

V praxi se stávají případy, kdy nemůžete doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného výdělku – může se to stát při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele; v případě, že (ačkoliv je to jeho povinností) vám zaměstnavatel nevyhotoví potvrzení o výši výdělku (např. z důvodu probíhajícího pracovně-právního sporu mezi nimi) a vy nemáte jiné dokumenty, kterými byste dokázali úřadu práce výši dosahovaného výdělku (např. proto, že jste je ztratili, přišli o ně při požáru nebo povodních atp.). V těchto situacích se vychází ze statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním hospodářství, z níž se příslušným procentem odvozuje výše podpory.

Pokud dojte k situacím, kdy

  • bez svého zavinění nemůžete osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,
  • nebo u vás nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit,
  • nebo jste splnili podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako zaměstnání),

tak se podpora v nezaměstnanosti stanoví:

dan_z_prijmu

  • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku,
  • další 2 měsíce ve výši 0,12násobku,
  • a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3694 Kč, 2955 Kč, 2709 Kč (dosud šlo resp. jde o částky 3662 Kč, 2929 Kč, 2685 Kč).

Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy 3448 Kč (dosud šlo resp. jde o částku 3418 Kč).

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) 2014 2013 2012 2011 2010 2009
V nezaměstnanosti 14 281 Kč 14 157 Kč 13 761 Kč 13 528 Kč 13 280 Kč 13 307 Kč
Při rekvalifikaci 16 005 Kč 15 866 Kč 15 421 Kč 15 161 Kč 14 883 Kč 14 913 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) 2014 2013 2012 2011 2010 2009
V nezaměstnanosti 3694 Kč (první 2 měs.), 2955 Kč další 2 měs.), 2709 Kč (posl. měs.) 3662 Kč (první 2 měs.), 2929 Kč (další 2 měs.), 2685 Kč (posl. měs.) 3559 Kč (první 2 měs.), 2848 Kč (další 2 měs.), 2610 Kč (posl. měs.) 3499 Kč, 2799 Kč, 2566 Kč 3435 Kč, 2748 Kč, 2519 Kč 3442 Kč, 2754 Kč, 2524 Kč
Při rekvalifikaci 3448 Kč 3418 Kč 3322 Kč 3266 Kč 3206 Kč 3312 Kč
Našli jste v článku chybu?