Hlavní navigace

MiFID: Průvodce drobného investora

1. 7. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu přináší nejzásadnější změny fungování českého kapitálového trhu za posledních deset let. Jaké úpravy se nejvíce dotknou drobných investorů? A co pro ně přijetí novely vůbec znamená?

Čeští investoři se již brzy dočkají vyšší míry ochrany, získají snazší přístup k finančním produktům nabízeným v jiných členských zemích Evropské unie a těšit se mohou i na lepší a v důsledku sílící konkurence levnější služby. Umožní jim to novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která dnes nabývá účinnosti a jež do českého právního řádu zavádí evropskou směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID, Markets in Financial Instruments Directive) a příslušné prováděcí směrnice.

Cílem novely je především zlepšit postavení zákazníků na českém kapitálovém trhu, zlepšit podmínky pro podnikání na kapitálovém trhu a posílit spolupráci příslušných orgánů dohledu jednotlivých členských zemí EU. Nové znění zákona přináší hned několik změn, ale nadále se budeme věnovat pouze úpravám, které se nejvíce dotknou drobných investorů.

Co se změní

Nově se rozšiřuje okruh investičních nástrojů, pro jejichž poskytování je nutné získat povolení České národní banky. Například investiční poradenství je nově zařazeno mezi hlavní investiční služby a do budoucna jej bude moci nabízet pouze osoba s příslušným povolením. Mění se též pravidla pro jednání se zákazníky. Přibylo například dělení zákazníků na profesionální a neprofesionální, nová je i úprava hodnocení vhodnosti nabízených investičních služeb nebo nástrojů pro konkrétního zákazníka, jistých změn doznala také pravidla pro informování zákazníka a pro nakládání s jeho pokyny.

Uvedené úpravy mají jediný cíl: zlepšit ochranu investorů na kapitálových trzích. Míra ochrany, které se jim dostane, závisí na tom, zda se jedná o drobného nebo profesionálního zákazníka. Nejvíce chráněni jsou samozřejmě drobní investoři, kteří mají malé znalosti a zkušenosti v oblasti investování, naopak u profesionálních zákazníků je míra ochrany nižší. Kdo je a kdo není profesionálním zákazníkem, stanoví zákon. Ten mezi profesionální zákazníky počítá např. banky, obchodníky s cennými papíry, pojišťovny, investiční společnosti, investiční a penzijní fondy, výjimečně mohou do této skupiny patřit i někteří jednotlivci.

Vše, co potřebujete vědět o akciích a podílových fondech. Přehledy, porovnání, analýzy: akcie.mesec.cz

Drobný zákazník nebo profesionál?

Co pro vás jako drobného investora přijetí novely zákona znamená? Chcete-li investovat do nějakého finančního nástroje, musí vás obchodník s cennými papíry nejprve zařadit mezi drobné nebo profesionální zákazníky. Většinou budete, stejně jako většina fyzických osob, automaticky zařazeni mezi neprofesionální zákazníky. Ale i vy se po splnění určitých podmínek můžete stát profesionály.

Co vám přestup mezi profesionály přinese a co jím naopak ztratíte? Získáte například přístup k investičním nástrojům, které nejsou drobným zákazníkům dostupné, nebo budete moci být klientem obchodníka, který s drobnými investory běžně neobchoduje, ale výměnou se musíte vzdát části ochrany, která vám jako retailovému klientovi náleží. Například k některým tématům budete od obchodníka dostávat méně informací nebo varování.

Co je třeba udělat, abyste byli zařazeni mezi profesionály? Podle novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu je nutné splnit dvě podmínky. Za prvé, musíte písemně požádat obchodníka s cennými papíry, aby s vámi zacházel jako s profesionálním zákazníkem. V žádosti musíte vždy uvést, kterých obchodů s investičním nástrojem nebo jakých investičních služeb se týká. Za druhé, musíte splnit alespoň dvě z následujících tří kritérií:

  • za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí jste na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie provedli obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
  • objem vašeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR,
  • vykonávali jste po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonáváte v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.

Pokud obchodníka přesvědčíte, že máte potřebné odborné znalosti a zkušenosti, jste schopni přijímat vlastní investiční rozhodnutí a chápete související rizika, může (ale nemusí) vyhovět vaší žádosti stát se profesionálním zákazníkem. Když si to budete přát, můžete se poté opět stát drobným zákazníkem, a to buď pro všechny poskytované investiční služby, nebo pouze pro některé. V tomto případě vám obchodník musí vyhovět vždy.

Co si mohu koupit?

Poté, co vás obchodník zařadí mezi profesionální nebo neprofesionální zákazníky, musí zhodnotit, jestli je investiční služba, kterou jste si vybrali, vhodná zrovna pro vás. Aby to mohl posoudit, potřebuje od vás mít dostatek informací. Kolik jich bude a jak musejí být kvalitní závisí na tom, jakou službu vám obchodník poskytuje, respektive zda obsahuje poradenský prvek nebo ne.

Pokud vám obchodník poskytuje investiční poradenství, nebo jej žádáte, aby obhospodařoval váš zákaznický majetek, jehož součástí je určitý investiční nástroj, musí si od vás podle zákona vyžádat informace o vašich odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, vašem finančním zázemí a investičních cílech. Musí tedy provést tzv. test vhodnosti, aby vám mohl doporučit vhodný investiční nástroj. Pokud se obchodníkovi nepodaří získat dostatek informací, případně mu je odmítnete poskytnout nebo uvedete informace zjevně neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, nesmí vám danou investiční službu nebo nástroj doporučit nebo poskytnout. Totéž platí i v případě, kdy obchodník usoudí, že daná služba neodpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům nebo nejste schopni pochopit související rizika.

Pokud vám obchodník poskytuje jiné služby než investiční poradenství nebo obhospodařování portfolia zákazníka, postačí, když od vás získá informace o vašich odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic. Provádí tedy tzv. test přiměřenosti. Jestliže obchodník zjistí, že máte potřebné znalosti a zkušenosti, abyste pochopili všechna související rizika, může vámi zvolenou službu poskytnout. Pokud se přesvědčí o opaku, nebo mu nedodáte dostatek informací, je povinen vás upozornit, že zvažovaná služba nebo produkt nejsou přiměřené vašim znalostem a zkušenostem, případně že není schopen přiměřenost posoudit. To mu ovšem nebrání daný obchod provést, ale musíte vzít riziko na sebe. Na rozdíl od testu vhodnosti tedy není poskytnutí služby podmíněno získáním informací. Obchodník se pouze musí o získání informací pokusit. Zároveň vás ale nesmí vybízet, abyste je neposkytovali.

U jednoduchých transakcí bez poradenství, například u investičních služeb, které spočívají pouze v přijímání a předávání pokynů, se test přiměřenosti provádět nemusí. Ale příslušná služba se musí týkat pouze vybraných jednoduchých investičních nástrojů a musí být poskytována z podnětu zákazníka. Mezi jednoduché investiční nástroje podle zákona patří například akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu, nástroje peněžního trhu, některé typy dluhopisů nebo cenné papíry fondů kolektivního investování.

Jak jsou zpracovány mé pokyny?

Pokud obchodníkovi s cennými papíry zadáte pokyn ke koupi nebo prodeji investičního nástroje, měl by jej podle zákona provést neprodleně, podle časové priority přijetí (tzn. podle pořadí, v jakém jej obchodník obdržel) a za „nejlepších podmínek”. Jinými slovy měl by postupovat tak, aby dosahoval pro vás nejlepších možných výsledků, přičemž musí brát v úvahu řadu faktorů, například cenu, kterou lze na daném trhu dosáhnout, rychlost, s jakou lze pokyn provést, pravděpodobnost provedení pokynu, objem požadovaného obchodu, náklady na provedení obchodu aj. Nejvýznamnějšími faktory pro provádění pokynů za nejlepších podmínek jsou zpravidla cena investičního nástroje a celkový objem poplatků, které jsou zákazníkovi účtovány za provedení daného obchodu.

Obchodník je povinen poskytovat vám přiměřené zprávy o provedených pokynech. Pokud pro vás obhospodařuje váš zákaznický majetek, měl by vás rovněž pravidelně informovat o stavu peněžních prostředků a investičních nástrojů ve vašem portfoliu.

Anketa

Obchodujete s akciemi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).