Hlavní navigace

Máte na pracovišti nepořádek? Může přijít i okamžitý vyhazov

3. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/MAFRA/Dan Materna
Nerespektování pokynů při dodržování pořádku na pracovišti může být důvodem k výpovědi, ba i okamžitému zrušení pracovního poměru, pokud to ohrožuje činnost zaměstnavatele.

Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, jenž řešil spor o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru mezi provozovatelem autobusové dopravy a jeho řidičem, který po sobě několikrát zanechal silně znečištěný autobus včetně nedopalků cigaret.

Dopisem ze dne 1. 3. 2011 žalovaný zaměstnavatel sdělil žalobci – zaměstnanci, řidiči autobusové dopravy, že s ním rozvazuje pracovní poměr okamžitým zrušením pracovního poměru. Důvod k tomuto opatření spatřoval v tom, že žalobce „porušil pracovní kázeň“ zvlášť hrubým způsobem, neboť i přes několikerá ústní i písemná upozornění opakovaně odstavil jemu svěřený autobus silně znečištěný po jízdě a po výzvě k nápravě tuto výzvu ignoroval.

Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že uvedené okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Žalobu odůvodnil zejména tím, že důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou zcela vykonstruované a nepravdivé a že se žádných prohřešků proti pracovní kázni nedopustil.

Ojedinělý prohřešek by nestačil, ale řidič byl opakovaně upozorněn na nepořádek v autobusu

Soud prvního stupně žalobu zamítl, když dospěl k závěru, že „žalovaný prokázal naplnění důvodů, které použil v okamžitém zrušení pracovního poměru, přičemž tyto důvody představují za daných okolností podle hodnocení soudu porušení povinností žalobce vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonané práci zvlášť hrubým způsobem“. Soud prvního stupně dovodil, že při posouzení míry porušení právních předpisů žalobcem je nutné vycházet z toho, že sice ojedinělé odstavení neuklizeného autobusu či porušení zákazu kouření nepředstavuje zvlášť hrubé porušení pracovní kázně, ale jinak je tomu v případě, že se jednalo o prohřešky opakované a zaměstnanec po upozornění nezajistil trvalou nápravu. Uzavřel, že žalobce se tak dopustil zvlášť hrubého porušení pracovní kázně tím, že nedbal pokynů nadřízeného, kvalitně a včas neplnil pracovní úkoly, nechránil majetek zaměstnavatele před poškozením a jednal v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Čtěte také: Za jaké prohřešky můžete a za jaké nemůžete vyletět na hodinu? (PŘÍKLADY)

Odvolací soud řekl, že by místo okamžitého zrušení stačila výpověď

K odvolání žalobce odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že okamžité zrušení pracovního poměru žalobce u žalovaného ze dne 1. 3. 2011 je neplatné. Podle názoru odvolacího soudu „v okamžitém zrušení pracovního poměru popsané jednání žalobce bylo sice nepřípustné a neomluvitelné, avšak svým charakterem se nijak extrémně nevymykalo z porušování pracovních povinností, jichž se žalobce dopouštěl už řadu měsíců předtím“. Odvolací soud zdůraznil, že spokojil-li se žalovaný až do 1. 3. 2011 s ústními a písemnými výtkami a dále žalobce zaměstnával „přesto, že měl dost důvodů k výpovědi z pracovního poměru“, nelze dovodit, že by jediným přiměřeným důsledkem vůči žalobci bylo okamžité zrušení pracovního poměru a že by další zaměstnávání mohlo být „oproti předchozímu období nějak zvlášť problematické“.

Z hlediska intenzity se podle názoru odvolacího soudu jedná o opakované méně závažné porušování povinností v případě neudržování autobusu v náležité čistotě a o závažné porušení povinnosti v případě ignorování konkrétních pokynů zaměstnavatele, což by bývalo bylo důvodem pro skončení pracovního poměru výpovědí podle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce, nikoli však důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. Tip: Okamžité zrušení pracovního poměru musí být formálně správné i spravedlivé

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Právní úprava

Podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Pro platnost okamžitého zrušení pracovního poměru podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je proto podstatné zjištění, zda se zaměstnanec skutečně dopustil porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, jež je mu v okamžitém zrušení pracovního poměru vytýkáno, a zda toto porušení dosahuje intenzity požadované v ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce (zvlášť hrubé).

V projednávané věci žalovaný spatřoval důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru se žalobcem podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce v tom, že žalobce od února 2011 opakovaně nerespektoval pokyny žalovaného (zaměstnavatele), aby dbal na čistotu autobusu, neboť jej několikrát odstavil v znečištěném stavu, neuposlechl výzvy zaměstnavatele, aby autobus uklidil, a jiní zaměstnanci jej tak museli uvádět do „provozuschopného stavu“, a ignoroval předchozí výzvu, aby zanechal opakovaného kouření v autobusu.

Verdikt Nejvyššího soudu: vyhazov byl poprávu, další zaměstnávání by bylo problematické

V posuzovaném případě nebylo pochyb o tom, že žalobce svým jednáním, které mu bylo vytknuto v okamžitém zrušení pracovního poměru ze dne 1. 3. 2011, zaviněně porušil jednu ze základních povinností zaměstnance, a to plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy, vyplývající z ust. § 301 písm. a) zákoníku práce.

Nejvyšší soud ČR na rozdíl od odvolacího soudu měl za to, že za situace, kdy řidičovo „nepřípustné a neomluvitelné“ jednání nebylo ojedinělé a trvalo „po řadu měsíců předtím“, by jeho další zaměstnávání „ještě alespoň po dobu výpovědní doby mohlo být pro žalovaného zaměstnavatele problematické“.

Z hlediska pověsti žalovaného jako podnikatele provozujícího převážně zájezdovou dopravu je jednou z klíčových podmínek, aby své služby provozoval v nezatuchlých, čistých a příjemných prostorách odpovídajících standardním požadavkům na tento typ přepravy.

Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 1822/2013, ze dne 29. 10. 2014, zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).