Hlavní navigace

Má smysl si poslední roky před důchodem výrazně navyšovat odvody?

4. 11. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: profit
Požádat o penzi letos se vyplatí víc než o ni požádat příští rok. Co když jste si ale platili letos vysoké odvody, abyste svůj důchod, který máte získat příští rok, navýšili? Dává takové chování ekonomicky smysl?

Požádat letos o důchod se vyplatí víc než odejít do něj příští rok. Je to způsobeno konstrukcí výpočtu, kdy do té letošní promlouvají dvě mimořádné valorizace, a výpočet tak bude pro pojištěnce nadstandardně příznivý. A to i v případě, že by měl být předčasný.

Efekt krácení penze za předčasnost se dá navíc obejít. S tímto řešením ale mohou vyvstat další otázky pro pojištěnce, kteří se na důchod v příštím roce připravovali tak, že si navýšili odvody za letošní rok.

Jak obejít krácení při předčasné penzi?

V případě, že požádáte o přiznání předčasného starobního důchodu k 31. 12. 2022, bude penze stanovena podle zákonných pravidel platných v roce 2022. Procentní výměra starobního (předčasného starobního) důchodu se určí procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Výši důchodu pak ovlivní především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období, vysvětlila pro server Měšec.cz mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.

Konstrukce výpočtu platná pro letošní rok svou výhodností pro pojištěnce převáží efekt krácení penze kvůli předčasnosti. To jsme si ukázali na modelovém příkladu v posledním článku, který se tématu věnoval.

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi Přečtěte si také:

Do důchodu jděte ještě letos. Dostanete mnohem víc než příští rok. A to i při předčasné penzi

Pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku až příští rok a mohou dál pracovat až do dosažení důchodového věku v roce 2023, navíc mohou efekt krácení obejít a mít tak vyšší důchod, než kdyby s koncem letošního roku přestali pracovat.

Poživateli předčasného starobního důchodu v období do dosažení důchodového věku nenáleží jeho výplata po dobu souběžného výkonu jakékoli výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění (byť by byla sjednána na dobu jakkoliv krátkou a byly v ní dosahovány relativně nízké pracovní příjmy), upozornila na obecné pravidlo u předčasné penze Drmolová. Zároveň ale dodala, že pokud požádáte o přiznání předčasného starobního důchodu bez výplaty, můžete vykonávat výdělečnou činnost do dosažení důchodového věku bez omezení.

Zároveň tak získáváte právo později při žádosti o uvolnění vaší výplaty požádat také o přepočet svého důchodu za výkon pojištěné výdělečné činnosti konané po přiznání tohoto důchodu.

Přepočet znamená, že se doba výdělečné činnosti konané od přiznání předčasného starobního důchodu do data uvolnění jeho výplaty nebo dosažení řádného důchodového věku přičte k původní době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu důchodového pojištění zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry tohoto důchodu pro předčasnost, informovala mluvčí ČSSZ.

Ve zkratce

Efekt krácení důchodu obejdete tak, že:

 • požádáte o penzi k poslednímu dni letošního roku, ale zároveň požádáte o odložení výplaty důchodu,
 • budete i nadále pokračovat ve své výdělečné činnosti (a z ní odvádět zálohy na důchodové pojištění), ideálně až do dosažení důchodového věku v roce 2023, čímž splníte potřebnou dobu pojištění,
 • poté požádáte o uvolnění výplaty a přepočtení výše předčasného starobního důchodu.

Tím, že si odložíte výplatu důchodu a budete až do dosažení důchodového věku pracovat, získáte penzi vypočtenou dle pravidel roku 2022, ale zároveň eliminujete vliv krácení důchodu za předčasnost.

Jak se započítávají roky pro výpočet penze?

S tímto řešením ale u některých pojištěnců může vyvstat další otázka, stejně jako u jednoho z našich čtenářů: V roce 2023 mi vznikne nárok na řádný starobní důchod. Za letošní rok jsem proto odváděl vyšší důchodové pojištění. Pokud bych šel do předčasné penze na konci roku 2022 s odložením její výplaty a dál pokračoval ve výdělečné činnosti s tím, že pak v roce 2023 požádám o přepočtení penze, bude mi započteno i vyšší důchodové pojištění odvedené za rok 2022 stejně, jako kdybych šel do řádného starobního důchodu v roce 2023?

Záleží vám na tom, jakou penzi dostanete? Přečtěte si praktické informace v našem seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

Na tomto místě je vhodné připomenout, že při výpočtu penze se zohledňují příjmy a z nich vzešlé vyměřovací základy za desítky let. Rozhodné období je určené zákonem o důchodovém pojištění, je to období od roku 1986 do roku bezprostředně předcházejícího roku přiznání důchodu, řekla nám Drmolová.

Pokud odcházíte do penze v roce 2022, bude tedy tzv. rozhodné období končit rokem 2021. Ovlivní ale rozhodné období žádost o přepočet důchodu, který podáte v roce 2023 při dosažení důchodového věku?

Neovlivní. Bude končit i tak rokem 2021. Při přepočtu se vychází z toho výpočtového základu, z něhož byla stanovena procentní výměra předčasného starobního důchodu, tzn. že se rozhodné období nemění (zůstává i nadále obdobím let 1986–2021) a výdělky za roky 2022 a 2023 do něj nebudou zahrnuty, vysvětlila Drmolová.

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám? Přečtěte si také:

Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám?

Navýšit odvody v posledním roce velký efekt nemá

Na konstrukci výpočtu penze se můžete podívat v našem článku Jak na výpočet starobního důchodu v roce 2021?

Namístě je také upozornit, že nemá valný smysl si dělat hlavu s výší příjmů, resp. výší odvodů na důchodové pojištění v posledních letech před odchodem do penze. Příjmy v jednotlivých letech, resp. odvody a z nich vzešlé vyměřovací základy, mají totiž na penzi stejný vliv. Není tedy pravda, že výpočet více ovlivňují příjmy v posledních letech, ať už jsou vyšší, nebo nižší. Příjmy z jednotlivých let mají stejnou váhu.

Naopak platí, že příjmy z předchozích let se upravují koeficientem, aby se zohlednila jejich současná hodnota a vy jste nedopláceli na to, že v roce 1986 byly výplaty úplně někde jinde, než jsou v posledních letech před přiznáním vaší penze.

Jednotlivé roční příjmy se násobí koeficienty, které zjednodušeně řečeno slouží k přepočtu dřívějších příjmů na současnou nominální hodnotu. Do důchodu se započítávají všechny příjmy, z nichž se odvedlo pojistné na sociální zabezpečení, potvrdila Drmolová.

Půjdete letos do předčasného důchodu kvůli výhodnějšímu výpočtu?

Jak moc se vyplatí navyšovat před penzí odvody?

Osobní vyměřovací základ (OVZ) pojištěnce je průměr vyměřovacích základů, ze kterých je placeno pojistné za rozhodné období (tedy roky, po které se sledují jeho příjmy). Tedy průměrný měsíční výdělek za celou dobu pojištění, přepočtený na hodnotu posledního roku před důchodem.

Vyměřovací základ (VZ) za daný rok si OSVČ určuje sama. Nejnižší vyměřovací základ se stanoví jako 50 % daňového základu za rok, za který se pojistné platí. Daňovým základem se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti.

Abychom si mohli lépe představit, jaký efekt může mít navyšování odvodů, resp. vyměřovacího základu v posledním roce, poprosili jsme společnost Freedom Financial Services, která se specializuje na důchodové poradenství, o výpočet několika modelových příkladů.

Ty porovnávají důchody pojištěnců, kteří dosáhnou důchodového věku k 1. 6. 2023 v případě, že o penzi požádají právě až při dosažení důchodového věku bez toho, aby se snažili své odvody v posledním roce před důchodem navýšit. Dále následují údaje o výši důchodu, pokud si pojištěnec požádá o důchod až 1. 6. 2023, ale bude se snažit si v posledním roce před nástupem do penze navýšit s různou intenzitou odvody. Poslední výpočty pak reflektují situaci, kdy si takový pojištěnec požádá ke konci letošního roku o předčasný důchod. Poslední hodnota pak odráží výši důchodu v případě, že si o ni požádá 31. 12. 2022, ale výplatu důchodu si odloží až na dosažení důchodového věku 1. 6. 2023.

Muž, kterému nárok na starobní důchod vznikne 1. 6. 2023. Jako OSVČ dlouhodobě odvádí na důchodovém pojištění jen minima, dosáhl doby pojištění v délce 44 let. Jeho osobní vyměřovací základ (OVZ) je pod 1. redukční hranicí, která u důchodu v roce 2022 činí 17 121 Kč a v roce 2023 činí 17 743 Kč.

 • Důchod k 1. 6. 2023: 10 687 Kč,
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 300 000 Kč: 10 959 Kč
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 670 000 Kč: 11 508 Kč
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 1 000 000 Kč: 11 999 Kč
 • Předčasný důchod k 31. 12. 2022 valorizovaný na 2023: 11 510 Kč
 • Předčasný důchod k 31. 12. 2022 s výplatou až k 1. 6. 2023: 11 719 Kč

Návratnost vyššího důchodu bez výplaty je 23 let.

Muž, kterému nárok na starobní důchod vznikne 1. 6. 2023. Průměrný příjem je 17 000 Kč měsíčně, dosáhl doby pojištění v délce 44 let. Jeho osobní vyměřovací základ (OVZ) je pod 1. redukční hranicí, která u důchodu v roce 2022 činí 17 121 Kč a v roce 2023 činí 17 743 Kč.

 • Důchod k 1. 6. 2023: 15 655 Kč
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 1 000 000 Kč: 16 033 Kč
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 2 000 000 Kč: 16 369 Kč
 • Předčasný důchod k 31. 12. 2022 valorizovaný na 2023: 17 091 Kč
 • Předčasný důchod k 31. 12. 2022 s výplatou až k 1. 6. 2023: 17 455 Kč

Návratnost vyššího důchodu bez výplaty je 19,6 let.

Muž, kterému nárok na starobní důchod vznikne 1. 6. 2023. Průměrný příjem je 25 000 Kč měsíčně, dosáhl doby pojištění v délce 44 let. Jeho osobní vyměřovací základ (OVZ) je nad 1. redukční hranicí, která u důchodu v roce 2022 činí 17 121 Kč a v roce 2023 činí 17 743 Kč.

 • Důchod k 1. 6. 2023: 17 147 Kč
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 1 000 000 Kč: 17 417 Kč
 • Důchod k 1. 6. 2023 při posledním VZ 2 000 000 Kč: 17 753 Kč
 • Předčasný důchod k 31. 12. 2022 valorizovaný na 2023: 18 764 Kč
 • Předčasný důchod k 31. 12. 2022 s výplatou až k 1. 6. 2023: 19 175 Kč

Návratnost vyššího důchodu bez výplaty je 19,1 let.

Z příkladů vyplývá, že navyšovat si odvody rok před odchodem do penze se téměř nikdy nevyplatí. V našich modelových příkladech by se tento krok vyplatil oproti předčasnému důchodu s odloženou výplatou penze pouze v jednom případě.

Důchod na úrovni roku 2023 se zdá být vyšší oproti předčasnému důchodu jen v extrémním případě, kdy měl člověk celý ekonomický aktivní život velmi nízké vyměřovací základy (cca 9800 Kč měsíčně v hodnotě roku 2022) a v roce 2022 by dosáhl více než pětinásobného vyměřovacího základu. I tak je výsledný efekt zvýšení vyměřovacího základu v posledním roce před důchodovým věkem minimální, uvedla pro server Měšec.cz Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze Freedom Financial Services.

Pokud by si muž z prvního příkladu zvýšil odvody z minimálních tak, aby jeho vyměřovací základ činil 1 000 000 Kč (což odpovídá daňovému základu ve výši 2 000 000 Kč), dosáhl by zvýšení jen o 489 Kč oproti předčasnému důchodu. S odloženou výplatou penze až do dosažení důchodového věku by byl efekt ještě nižší. Zde je však třeba vzít při výpočtech v úvahu i to, že odložením výplaty důchodů přicházíte o nevyplacené penze, které byste mohli pobírat.

skoleni_29_11

Když muž ze třetího příkladu požádá o předčasný důchod s výplatou, bude mu za dobu od začátku roku 2023 do 31. 5. 2023 vyplaceno pět důchodů, celkově ve výši 93 820 Kč. Tím, že výplatu odloží na 1. 6. 2023, o tuto částku přijde, ale bude mu od tohoto data náležet o 411 Kč vyšší důchod. Je pak samozřejmě otázka, kdy, a zda vůbec, se mu těch 93 tisíc vrátí zpátky. Je to sázka na délku života.

Jak ukazují ostatní příklady s podprůměrnými příjmy, ani zvýšení příjmu v posledním roce před důchodem na 2 000 000 Kč neudělá důchod přiznaný až v roce 2023 výhodnějším, upozornila Holubová a dodala, že je třeba brát v potaz, že pro výpočet procentní výměry záleží na tom, jaké měl člověk příjmy v celém rozhodném období, nejen v posledním roce před důchodem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).