Hlavní navigace

Kolik vám zůstane při exekuci z výplaty a co exekutor zabaví?

17. 8. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak se provádí exekuční srážky ze mzdy? Ukážeme si pravidla, výpočty srážek a příklady tak, aby je pochopil každý dlužník a věřitel.

Počty související s exekuční srážkou jsou komplikované, proto si je ukážeme přehledně a na konkrétních příkladech.

Jak počítat exekuční srážky

Exekuční srážky se provádějí z čisté mzdy. Takže nejprve se vám od hrubé mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Z takto vypočtené čisté mzdy se odečte (základní) nezabavitelná částka, která vám musí vždycky zůstat. Počítá se jednak 6154,67 Kč přímo na vás osobně a pak na každou osobu, kterou vyživujete, ještě 1538,67 Kč, tedy na vaše děti i manžela nebo manželku, a to i když má svůj příjem. Tato částka (1538,67 Kč) se ovšem nepočítá za vyživované dítě, pokud exekuce probíhá právě kvůli nezaplacenému výživnému na toto dítě.

Všechny tyto částky se sečtou a zůstávají vám za všech okolností, nikdy vám nesmí být zabaveny.

Pokud nevyděláváte ani tolik, kolik činí základní nezabavitelná částka (tedy součet všech nezabavitelných částek), nebo vyděláváte právě přesně tolik, pak věřitelé mají smůlu, exekuce se neprovede. Pokud ale nějaké další peníze z výplaty zbývají, exekuci podléhají, ale zase ne všechny.

Zbývající část čisté mzdy, až do 9232 Kč, se rozdělí na 3 stejné díly. Pokud stále ještě něco zbývá (nad oněch 9232 Kč), to už všechno připadne věřitelům.

Částka čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky – až do zmíněných 9232 Kč – se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi (a vyjádřenou v celých korunách).

Maximální výše jedné třetiny z 9232 Kč je 3077 Kč. (Případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi náleží vám.)

Částka přesahující hranici 9232 Kč se srazí bez omezení. 1. třetina (zbytku čisté mzdy) z oněch nejvýše 9232 Kč (tedy nejvýše 3077 Kč) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina). Přednostní pohledávkou je např. výživné.

2. třetina slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se 3. třetina vám.

Součet vypočtené (1.) třetiny (zbytku čisté mzdy, po odečtení nezabavitelné částky), případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující 9232 Kč je tedy postižitelnou výší příjmu, kterou exekutor zabavuje ve prospěch věřitelů.

Nepostižitelnou výší příjmu, která zůstává vám, je tedy naopak součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).

Situaci shrnuje následující nákres, převzatý z internetové stránky veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana).


www.ochrance.cz

Ilustrativní příklady pro objasnění

Svobodný bez vyživovací povinnosti

Vůči svobodnému zaměstnanci bez vyživovacích povinností, který pobírá hrubou mzdu ve výši 20 200 Kč, je vedena exekuce srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku (nesplacenou půjčku ve výši 250 000 Kč). Exekuce se provádí z čisté mzdy, proto je třeba ji nejprve vypočítat a poté z ní provést srážky.

Z hrubé mzdy je sráženo:

 • zdravotní pojištění ve výši 4,5 % (909 Kč).
 • sociální pojištění ve výši 6,5 % (1330 Kč). 

Superhrubá mzda činí 27 068 Kč, po zaokrouhlení na celá sta nahoru 27 100 (20 200 × 1,34, když ke hrubé mzdě (1,0 čili 100 %) připočteme zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (9 % čili 0,09) a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem (25 % čili 0,25)).

Daň z příjmu fyzických osob, resp. záloha na ni činí 1995 Kč (15 % ze superhrubé mzdy 27 100 Kč, tj. 4065 Kč – měsíční sleva na dani 2070 Kč).

Čistá mzda zaměstnance tedy činí 15 983 Kč (hrubá mzda 20 200 Kč – zdravotní pojištění 909 Kč – sociální pojištění 1313 Kč – záloha na daň z příjmů 1995 Kč).

Nezabavitelná (základní) částka na povinného činí 6154,67 Kč, zaokrouhleno na 6155 Kč.

Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté mzdy 15 983 činí zbytek čisté mzdy 9828 Kč.

Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9232 Kč, z čehož jedna třetina činí 3077 Kč a ještě zbude 1 Kč.

Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije jedna třetina (zbytku čisté mzdy) 3077 Kč a celý zbytek čisté mzdy nad 13 634 Kč (čili 9828 – 9232), tedy 596 Kč. Měsíční srážka ze mzdy tak činí 3673 Kč (3077 Kč + 596 Kč).

Zaměstnanci zůstane (základní) nezabavitelná částka 6155 Kč, dvě třetiny (zbytku čisté mzdy), tj. 2 × 3077 Kč čili 6154 Kč, a zbytek 1 Kč, takže celkem bude zaměstnanci vyplaceno 12 310 Kč.

Svobodný s vyšší mzdou bez vyživovací povinnosti

Vůči svobodnému zaměstnanci bez vyživovacích povinností a hrubou mzdou 25 500 Kč je vedena exekuce srážkami ze mzdy pro nepřednostní pohledávku (nesplacenou půjčku) ve výši 200 000 Kč. Exekuce se provádí z čisté mzdy ve výši 19 634 Kč (hrubá mzda 25 500 Kč – zdravotní pojištění 1148 Kč – sociální pojištění 1658 Kč – záloha na daň z příjmů 3 060 Kč).

Nezabavitelná (základní) částka na povinného činí 6154,67 Kč (zaokr. na 6155 Kč). Po odečtení této nezabavitelné částky od čisté mzdy 19 634 činí zbytek čisté mzdy 13 479 Kč.

Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je 9232 Kč, z čehož jedna třetina činí 3077 Kč a ještě zbude 1 Kč.

Pro uspokojení nepřednostní pohledávky se použije jedna třetina (zbytku čisté mzdy) 3077 Kč a celý zbytek čisté mzdy nad 13 634 Kč (čili 13 634 – 9232), tedy 4247 Kč. Měsíční srážka ze mzdy tak činí 7324 Kč (3077 Kč + 4247 Kč).

Zaměstnanci zůstane (základní) nezabavitelná částka 6155 Kč, dvě třetiny (zbytku čisté mzdy), tj. 2 × 3077 Kč čili 6154 Kč, a zbytek 1 Kč, takže celkem bude zaměstnanci vyplaceno 12 310 Kč.

Vyživovací povinnosti a dvě exekuce

Nyní už budeme počítat rovnou s čistou mzdou 20 520 Kč zaměstnance, který má manželku a dvě děti. Provádí se srážka ze mzdy pro pohledávku jak přednostní (např. náhrada způsobené škody na zdraví ve výši 40 000 Kč), tak nepřednostní (kupř. nesplacená půjčka ve výši 100 000 Kč).

Nezabavitelná (základní) částka na povinného je 6154,67 Kč, na vyživované osoby 3× 1538,67 Kč, tedy 4616,01 Kč, celkem tak 10 770,68 Kč čili po zaokrouhlení 10 771 Kč, které se vyplatí zaměstnanci. Ze mzdy pak zbude 9749 Kč (20 520 – 10 771).

Z toho 517 Kč (9749 – 9232) lze srazit bez omezení; přiřadí se ke druhé třetině. Částka 9232 Kč se rozdělí na třikrát 3077 Kč a zbude 1 Kč. Z první třetiny (3077 Kč) bude uspokojována nepřednostní pohledávka, ze druhé třetiny (3077 Kč) a 517 Kč bude uspokojována přednostní pohledávka a třetí třetinu (3077 Kč) dostane povinný zaměstnanec.

Zaměstnanci tak z čistého výdělku zůstane 13 849 Kč (nezabavitelná částka 10 771 Kč + třetí třetina 3077 Kč + zbytek 1 Kč), 6671 Kč (517 Kč + 2 × 3077 Kč) bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů.

V praxi se vyskytují i mnohem komplikovanější případy, kdy je na mzdu uvaleno vícero exekucí. Návody a příklady, jak se postupuje, jsme si ukázali v článku Exekuční splácení dluhů ze mzdy se mírně zkrátí, věřitelé dostanou každý měsíc více.

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Přednostními pohledávkami jsou:

 • pohledávky výživného,
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
 • pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy,
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Všechny ostatní pohledávky věřitelů jsou nepřednostní.

školení říjen - GDPR

Z podnikatelské odměny zůstane méně

A co když nejste v zaměstnání, ale jste zapojeni do švarcsystému? Pak jste chráněni méně. Vaše odměna se dělí na pětiny, zůstávají vám 2 nebo 3 pětiny – pokud je exekuce vedena pro nepřednostní pohledávku, připadnou na ni 2/5 a vám zůstanou 3/5. Pokud je vedena pro přednostní pohledávku, je to naopak, připadnou na ni 3/5 a vám zůstanou 2/5.

Mnoho vám tedy nezůstane, protože i ze zabavené části odměny musíte odvést příslušné daňové a pojistné odvody.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).