Hlavní navigace

Kdy vám mohou přidělit a kdy sebrat invalidní důchod? Napište nám svůj příběh

27. 7. 2017
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Invalidní důchod a jeho výše není neměnná. Máme pro vás informace o tom, jak vám může vzniknout na invalidní důchod nárok, co musíte splnit a jak se výše důchodu může měnit.

Invalidní důchod je jeden z důchodů, které poskytuje stát z českého důchodového pojištění. Od 1. ledna 2010 se už nesetkáte s pojmem částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod. Tyto dva termíny byly nahrazeny novými, a sice:

 • invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně,
 • invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně,
 • invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

Pokud je vaše schopnost soustavné výdělečné činnosti snížena o 35–49 %, přizná vám lékař invaliditu 1. stupně. Stejně tak v případě, že vám dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav ztěžoval obecné životní podmínky. Jestliže však lékař nazná, že došlo ke snížení vaší schopnosti provádět soustavnou výdělečnou činnost o 50–69 %, přizná vám invaliditu 2. stupně. Oba tyto stupně nahrazují původní termín částečná invalidita.

Pojem plná invalidita byl nahrazen invaliditou 3. stupně. Ta nastává, když vaše schopnost výdělečné činnosti byla snížena o nejméně 70 %, nebo pokud máte nějaké zdravotní postižení a v jeho důsledku jste schopni provádět výdělečnou činnost jen zcela výjimečně, při mimořádných podmínkách.

Invalidní důchod Snížení schopnosti provádět soustavnou výdělečnou činnost
1. stupně 35–49 %
2. stupně 50–69 %
3. stupně 70 % a více

Nárok po splnění několika podmínek

Abyste měli jako pojištěnec nárok na invalidní důchod, musíte splnit těchto 5 podmínek:

 • Ještě jste nedosáhli věku 65 let, případně důchodového věku, pokud je důchodový věk vyšší než 65 let.
 • Stali jste se invalidními pro invaliditu 1., 2., nebo 3. stupně.
 • Získali jste potřebnou dobu pojištění, nebo vaše invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.
 • Nesplnili jste podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 zákona o důchodovém pojištění.
 • Nedosáhli jste důchodového věku v případě, že vám byl přiznán starobní důchod podle ust. § 31 zákona o důchodovém pojištění (starobní důchod před dosažením důchodového věku).

Nárok na invalidní důchod vám ze zákona nemůže vzniknout, pokud jste již dosáhli věku 65 let, nebo případně důchodového věku, pokud ten je vyšší než 65 let. Pokud jste již věku dosáhli, vzniká vám nárok na starobní důchod a nemůžete pobírat invalidní důchod.

Nutná doba pojištění

Dále musíte splnit podmínku, že vás lékař uzná invalidními v určitém stupni invalidity. Kromě toho je také potřeba, abyste získali potřebnou dobu pojištění. Ta se liší v závislosti na vašem věku. Nezbytnou dobu pojištění uvádíme v tabulce.

Věk Potřebná doba pojištění
Do 20 let méně než 1 rok
20–22 let 1 rok
22–24 let 2 roky
24–26 let 3 roky
26–28 let 4 roky
Nad 28 let 5 let
Nad 38 let 5 let v posledních 10 letech nebo 10 let v posledních 20 letech

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Pokud jste starší 28 let, zjišťuje se tato doba z posledních 10 let před vznikem invalidity. Pro osoby starší 38 let je podmínka přiznání zmírněna. Pokud v posledních 10 letech nebyli pojištěni 5 let, může jim nárok na invalidní důchod vzniknout i v případě, že v posledních 20 letech byli pojištěni 10 let.

Nárok na starobní důchod nesmí vzniknout

Aby vám invalidní důchod přiznali, nesmíte zároveň splnit podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 zákona o důchodovém pojištění.

§ 29

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně

a) 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,

b) 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,

c) 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,

d) 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,

e) 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,

f) 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,

g) 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,

h) 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,

i) 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,

j) 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,

k) 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.

(2) Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 a získal dobu pojištění nejméně

a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,

b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,

f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

(3) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v

a) odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1,

b) odstavci 2 písm. b) až f), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození, a získal aspoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1.

(4) Pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2 nebo 3, má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a splnil podmínky nároku na invalidní důchod stanovené v § 38 písm. a) nebo b).

(5) Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod podle odstavce 1 písm. b) až k) a odstavce 2 písm. b) až f) se náhradní doby pojištění, s výjimkou náhradních dob pojištění uvedených v § 5 odst. 2 písm. c), d) a e) a obdobných dob podle předpisů platných před 1. lednem 1996, započítávají pouze v rozsahu 80 %; počet dnů náhradních dob pojištění stanovený podle části věty před středníkem se přitom zaokrouhluje na celé dny směrem nahoru.

Pokud ale splňujete podmínky pro přiznání starobního důchodu podle zmíněného paragrafu, nemůže vám ze zákona vzniknout nárok na invalidní důchod. Pokud totiž splníte podmínky pro přiznání starobního důchodu, je automaticky invalidní důchod transformován právě do starobního důchodu.

Výjimka existuje – nemoc z povolání

Jediná výjimka nastává v případě, že vám nárok na starobní důchod vznikl, ale zároveň došlo ke vzniku nároku na invalidní důchod v důsledku nemoci z povolání – např. následkem pracovního úrazu. Stejná podmínka platí, pokud vám vznikl nárok na starobní důchod podle ust. § 31 zákona o důchodovém pojištění a dosáhli jste ke dni vzniku invalidity důchodového věku. Aby vám invalidní důchod přiznali, musela by invalidita vzniknout následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Skladba invalidního důchodu

Pokud vám invalidní důchod přiznají, skládá se jeho výše ze dvou složek – základní výměry a procentní výměry. Výše základní výměry byla pro rok 2017 stanovena na 2550 Kč měsíčně. K tomu se následně připočítává procentní výměra, a to:

 • 0,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity prvního stupně,
 • 0,75 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity druhého stupně,
 • 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity třetího stupně.

Do doby vašeho pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba. To je doba, která uplynula mezi vznikem nároku na invalidní důchod do doby dosažení důchodového věku. Dále se započítává také náhradní doba pojištění.

U osob mladších 28 let činí v některých případech minimální výše procentní výměry 45 % výpočtového základu. Za osobní vyměřovací základ se v tomto případě považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

Tyto osoby ale musí splnit jednu z podmínek:

 • Invalidní důchod je jim přiznán před 18. narozeninami.
 • Období od jejich 18. narozenin do vzniku nároku na invalidní důchod je kryto dobou pojištění, nebo je nekrytá doba kratší než 1 rok.

Na minimální výši procentní výměry (45 %) má nárok i ten, kdo ke dni vzniku nároku na tento důchod získal bez přihlédnutí k náhradním dobám pojištění alespoň 15 roků pojištění. Důchod je vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo, pokud o to požádáte, bezhotovostně na účet.

Posuzování nároku

Aby vám byl invalidní důchod přiznán, je bezpodmínečně nutné vyšetření lékaře. Ten zároveň určí míru vaší invalidity. Hodnotí se pokles pracovní schopnosti v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, v jakém jste byli před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Jestliže za vás stav může více zdravotních postižení, pak se za rozhodující příčinu považuje to postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti. Hodnotí se:

dan_z_prijmu

 1. dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti,
 2. schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti,
 3. schopnost rekvalifikace,
 4. příznivá stabilizace DNZS,
 5. adaptace pojištěnce na své zdravotní postižení.

Na základě rozhodnutí, které je ovlivněno výše uvedenými faktory, pak může dojít ke zvýšení, ale i snížení invalidního důchodu.

Napište nám svůj příběh

Snížení výše invalidního důchodu většinou lidé radostně nenesou. Někdy je to vlivem změny metodiky, jindy se zdravotní stav upraví do bodu, kdy přetrvávající postižení zmizí. Ne vždy ale lidé s rozhodnutím o snížení či odejmutí invalidního důchodu souhlasí. Pokud patříte mezi ně, napište nám váš příběh, ať už do komentáře pod článek, nebo do redakce na press@mesec.cz. V jednom z příštích článků se budeme podrobně věnovat právě těmto příběhům.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).