Hlavní navigace

Kdy můžete být přiděleni k jinému zaměstnavateli?

Richard W. Fetter

Když pro vás zaměstnavatel nemá práci, nemusí vás propustit, může vás přidělit k jinému zaměstnavateli, pokud s tím budete souhlasit.

Doba čtení: 5 minut

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli v případě, kdy není schopen vám přidělovat práci, protože se např. snížila poptávka po jeho výrobcích a službách, přidělit vás dočasně k jinému zaměstnavateli, který naopak potřebuje více zaměstnanců.

Zaměstnavatel, který své zaměstnance dočasně přidělí k jinému zaměstnavateli, se s tímto zaměstnavatelem může domluvit na náhradě mzdových nákladů na přidělené zaměstnance, ušetří tak na odstupném. Čtěte také: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce.

Odstupné by vám musel vyplácet, pokud vás propustí z organizačních důvodů nebo na peněžitých plněních, které by vyplácel při prostojích a jiných překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Částečná nezaměstnanost sice sníží výdělek, ale zachová vám zaměstnáníVýluka: Jaké jsou vaše nároky, když vám zaměstnavatel nepřiděluje práci?

Nejde o agenturní zaměstnávání         

Dočasné přidělení vás k jinému zaměstnavateli je v lecčems podobné agenturní formě zaměstnávání. Z důvodu zneužívání dočasného přidělení k obcházení pravidel pro agentury práce byla možnost dočasného přidělení v r. 2004 zrušena. Možnost dočasně přidělit zaměstnance zaměstnavatelem, který není agenturou práce, se do zákoníku práce znovu vrátila s účinností od 1. 1. 2012.

Cílem je umožnit dočasné přidělení mezi zaměstnavateli na základě shodné vůle všech zúčastněných, tedy vás jako zaměstnance, zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přiděluje, a zaměstnavatele, ke kterému je zaměstnanec dočasně přidělen. Výhodou je plné využití pracovní síly a pokračování výkonu práce u jiného zaměstnavatele, když vlastní zaměstnavatel dočasně nemá pro zaměstnance práci.

Pracovní poměr zůstává zachován

Základem dočasného přidělení je dohoda s vámi, na základě, které budete přeložen k práci u jiného subjektu, pro kterého následně budete pracovat. Čtěte: Kdy vás může zaměstnavatel převést na jinou práci a kdy přeložit?. Původní pracovní poměr mezi přidělujícím zaměstnavatelem a zaměstnancem však zůstává zachován, jako zaměstnanec zůstáváte v pracovním poměru výhradně k přidělujícímu zaměstnavateli. Dočasné přidělení je možné realizovat jen u zaměstnanců v pracovním poměru, nelze jej použít u zaměstnanců pracujících na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Naproti tomu agentura práce může zaměstnance přidělovat i v rámci dohody o pracovní činnosti. Tip: Jak se v roce 2012 změní dohoda o pracovní činnosti?

Jako zaměstnanec nemusíte k novému zaměstnavateli přejít plně, na celý pracovní úvazek. Je možné, abyste vykonával po část pracovní doby stále práci pro svého zaměstnavatele a po zbývající část pracovní doby pro jiného zaměstnavatele na základě dočasného přidělení. Rovněž je možné, abyste byl přidělen k více zaměstnavatelům najednou, pochopitelně vždy na jinou část své pracovní doby.

Nováčci být přiděleni nesmějí

Zákoník práce se snaží zabránit, aby dočasné přidělení bylo zneužíváno. Proto dohodu o dočasném přidělení lze uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel vás tak nemůže přijímat jen za účelem jejich okamžitého přidělení k jinému zaměstnavateli.

Zaměstnavatel nesmí mít z přidělení zisk

Za vaše dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata. Výjimku tvoří jen úhrada nákladů vynaložených na váš plat nebo mzdu, případně cestovní náhrady.

Po dobu dočasného přidělení vám poskytuje mzdu nebo plat, případně cestovní náhrady, zaměstnavatel, u kterého jste v pracovním poměru a který vás k výkonu práce u jiného zaměstnavatele přidělil. Zaměstnavatel se však může se zaměstnavatelem, ke kterému jste byl dočasně přidělen, dohodnout, že tyto náklady uhradí (refunduje) zaměstnavatel, pro kterého je práce konána, což je v praxi samozřejmě obvyklé.

Na rozdíl od agenturního zaměstnávání tedy nelze vaše dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli provádět za úplatu, nad uvedené náklady na odměnu zaměstnance a cestovní náhrady nelze účtovat zisk za pronájem pracovní síly. To je další rozdíl od agenturního zaměstnávání. Aby dočasné přidělení bylo využíváno k agenturnímu zaměstnávání, zákoník práce výslovně zakazuje.

Náležitosti dohody o dočasném přidělení

Dočasné přidělení se realizuje na základě dvou dohod. Zákoník práce upravuje pouze dohodu uzavíranou mezi přidělujícím zaměstnavatelem a vámi. Náležitosti dohody mezi zaměstnavatelem, který svého zaměstnance dočasně přiděluje, a zaměstnavatelem, ke kterému je zaměstnanec přidělován, neupravuje. Tip: Na co nezapomenout v pracovní smlouvě?

Dohoda o dočasném přidělení uzavřená mezi vámi a zaměstnavatelem musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

  • název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jeho jméno a příjmení, je-li osobou fyzickou, k němuž se zaměstnanec přiděluje,
  • den, kdy dočasné přidělení vznikne,
  • druh a místo výkonu práce,
  • doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.

Dočasné přidělení končí uplynutím sjednané doby. Čtěte: Pracovní poměr na dobu určitou: nově více nejistoty, smlouvy lze prodlužovat. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda nebo výpověď musejí být písemné.

V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad.

Kdo ukládá úkoly

Po dobu dočasného vašeho přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému  zaměstnavateli  ukládá  zaměstnanci  jménem  zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při  práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tip: „K****, nelezte tam na ty světlíky, můžete sletět“ 

Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

Zaměstnanec musí mít srovnatelné podmínky s novými kolegy

Vaše pracovní a mzdové nebo platové podmínky jako přiděleného zaměstnance, nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž jste jako zaměstnanec dočasně přidělen. Horší pracovní a mzdové podmínky, než mají srovnatelní zaměstnanci, je zaměstnavatel, který vás přiděluje, povinen vyrovnat tak, aby byly srovnatelné s podmínkami, které mají zaměstnanci zaměstnavatele, k němuž jste přidělen. Tip: Může vám zaměstnavatel sáhnout na mzdu?

Náklady na to mohou být samozřejmě předmětem refundace mezi oběma zaměstnavateli, tedy předmětem dohody mezi přidělujícím zaměstnavatelem a zaměstnavatelem, ke kterému jste přidělen.

Použitá literatura: Drexlerová, J.: Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, Průvodce pracovněprávními předpisy č. 12/2013

Anketa

Byl/a jste již v evidenci úřadu práce?

Našli jste v článku chybu?