Hlavní navigace

Kdy musí výpovědi předcházet varování v podobě vytýkacího dopisu?

31. 5. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Není výpověď jako výpověď. V některých případech vás totiž zaměstnavatel musí před hrozícím vyhazovem varovat. Které případy to jsou a jak se můžete bránit?

Určité výpovědní důvody může zaměstnavatel uplatnit jen tehdy, jestliže jste byli na možnost výpovědi zaměstnavatelem předepsaným způsobem předem upozorněni, resp. jestliže vás vyzval k odstranění nedostatků ve vaší práci, a to v tzv. vytýkacím dopisu.

Kdy vás musí varovat?

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky můžete podle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce dostat, jen jestliže jste byli zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzváni k jejich odstranění a vy jste je v přiměřené době neodstranili.

Pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (tzv. soustavné méně závažné porušování pracovní kázně) je možné dát zaměstnanci podle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Čtěte také: Výpověď můžete dostat i za tři pozdní příchody

Problém lze projednat

Zákoník práce neupravuje způsob projednání porušení povinnosti, které pro vás vyplývají z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (tedy projednání tzv. porušení pracovní kázně). Zákoník práce upravuje jen možné důsledky porušení pracovní kázně, a to podmínky pro ukončení pracovního poměru v závislosti na intenzitě porušení pracovní kázně.

Kontrolovat musí vedoucí zaměstnanci

Povinnost kontrolovat podřízené mají vedoucí zaměstnanci. To jsou ve smyslu ust. § 11 odst. 4 zákoníku práce ti, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení oprávněni stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí pracovníci jsou přitom m.j. podle ust. § 302 písm. f) zákoníku práce povinni zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů zaměstnavatele.

Jestliže vedoucí zaměstnanec zjistí, že jste porušil některou z jím stanovených povinností, tedy porušil pracovní kázeň, je na místě vám toto porušení vytknout.

Tomu by mělo předcházet zjištění okolností vašeho jednání, kterým jste měli pracovní kázeň porušit, vyslechnutí vás i případných svědků, zajištění písemných podkladů apod.

Jestliže vedoucí zaměstnanec po zjištění stavu dojde k závěru, že jste svým jednáním porušili pracovní kázeň, ale porušení povinností nedosahuje takové intenzity, která odůvodňuje ukončení pracovního poměru, pouze vám vytkne porušení povinností.

Výtka může být ústní, pokud vedoucí zaměstnanec posoudí, že tento způsob upozornění k nápravě postačí. Porušení povinností ale může být projednáno např. i v kolektivu při poradě. Výtka může být i písemná, případně můžete být současně písemně upozorněni na to, že v případě dalšího porušení s vámi bude ukončen pracovní poměr výpovědí.

Když je to vážné

Vytýkací dopis musí mít písemnou formu a musí vám být doručen do vlastních rukou. Nejvhodnější je samozřejmě osobní doručení zaměstnavatelem, resp. pověřeným zaměstnancem, přímo na pracovišti, případně v bydlišti nebo kdekoliv jinde budete zastižen. Není-li to možné, pak je třeba vám písemnost zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na poslední uvedenou adresu, která je zaměstnavateli známa. Čtěte také: Za špatné výsledky v práci může přijít výpověď

Pozor na doručování

Doručení písemnosti zaměstnavatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být doloženo písemným záznamem. Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile ji převezmete. Pokud jste nebyli zastiženi, uloží se písemnost v provozovně pošty nebo u obecního úřadu.

Následně budete písemným oznámením informování o neúspěšném doručení s tím, abyste si uložený dokument do 10 pracovních dnů vyzvedl. Zároveň by vám mělo být sděleno kde, od kterého dne a v kterou dobu si může písemnost vyzvednout.

V oznámení musíte být rovněž poučeni o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti. Jestliže si dopis nevyzvednete do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Nedoručená písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí a za doručenou se pak považuje 10. den úložní lhůty. Tedy nikoliv až v den, kdy se písemnost vrátí zaměstnavateli jako nedoručitelná, jak tomu bývalo dříve. 

Trucování vám nepomůže

Jestliže se snažíte doručení písemnosti prostřednictvím pošty znemožnit tím, že zásilku odmítnete převzít nebo neposkytnete součinnost nezbytnou k doručení, považuje se dopis za doručený dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Pak by vás měl doručovatel poučit o následcích odmítnutí převzetí písemnosti a o tomto poučení by měl být proveden také písemný záznam. Tento postup však platí pouze pro doručovatele, zaměstnavatel není povinen na účinky odmítnutí převzetí písemnosti jakkoliv upozorňovat. Čtěte také: Mohou vás podnikové výbory zachránit od výpovědi?

Jako zmaření doručení písemnosti však nelze posoudit situaci, kdy jste byli v době doručování na dovolené, jejíž nástup vám zaměstnavatel určil nebo na vaši žádost schválil. Odmítnutí převzetí zásilky s poukazem na momentální čerpání dovolené nebo pracovní neschopnost by však neobstálo. Zásilka  by se považovala za doručenou okamžikem, kdy jste odmítli zásilku převzít.

Mnohdy taková písemnost slouží jako důkaz v případném soudním sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru. Jestliže se snažíte žalobou platnost výpovědi napadnout, mohla by výpověď být shledána soudem se všemi důsledky z toho vyplývajícími neplatnou. A to nikoliv proto, že by nebyl výpovědní důvod naplněn a ve vztahu k vám dán (tedy proto, že jste se nedopustili vytýkaných prohřešků), ale jen proto, že zaměstnavatel písemně ve vytýkacím dopisu předem – při zachování stanovených lhůt – nevaroval před možností výpovědi nebo vás nevyzval k odstranění nedostatků v práci. Čtěte také: Za chyby se platí, i při nesprávné výpovědi 

skoleni_29_11

Dopis bude sloužit jako důkaz

Pokud odmítáte převzít písemnost nebo jinak maříte její převzetí, předem se – pro případné budoucí soudní řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru – zbytečně připravujete o jeden z rozhodujících důkazních prostředků.

Pokud nesouhlasíte s obsahem vytýkacího dopisu, nemá to vliv na jeho platnost. Můžete ale např. písemně reagovat – oponovat zaměstnavatelovým výtkám k vaší práci. I taková písemnosti bude mít v případném soudním sporu svůj význam.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).