Hlavní navigace

Kdy a jak můžete prodat to, co jste vzali od neplatícího dlužníka do zástavy?

21. 8. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Na co všechno musíte myslet, když vezmete nějakou věc do zástavy pro případ, že dlužník vám nezaplatí, co má? Víme, co musíte dodržet vy, když chcete zástavu následně prodat.

Už jsme se podívali na úskalí zadržovacího práva, které můžete uplatnit k movitým věcem dlužníka, které máte u sebe a které zabavíte-zadržíte, když vám neplatí. (Zaplať, nebo ti to nevrátím. Má smysl dlužníkovi zabavit jeho věc?, Může vám pronajímatel „zabavit“ vaše věci na úhradu dlužného nájemného?)

Prodat zadrženou věc je obtížné, zato zpeněžit zástavu, kterou může být jak věc movitá, tak nemovitost, je snazší. Podmínky si pro to ale musíte vytvořit hned, když berete věc do zástavy, tedy ještě před tím, než druhá strana začne porušovat závazky vůči vám.

Podle § 1309 odst. 1 NOZ vznikne při zajištění dluhu zástavním právem vám jakožto věřiteli oprávnění, že nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, můžete se uspokojit z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše. A není-li to takto ujednáno, můžete se uspokojit do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.

Můžete tedy věc prodat a ponechat si, co jste dostali za zástavu zaplaceno, do dohodnutého limitu. A pokud žádné omezení stanoveno není, tak částku (jistinu) dluhu včetně úroků z prodlení. Případný přeplatek byste ale museli vyplatit dlužníkovi.

Formy zpeněžení zástavy

Podle § 1359 odst. 1 NOZ, jakmile je zajištěný dluh splatný, můžete se uspokojit způsobem, o němž jste se dohodli se zástavcem, popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě. Jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. (Je-li zástavou cenný papír přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, prodá se na tomto trhu nebo i mimo tento trh nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem.) 

Zástavu můžete zpeněžit i jinak, snadněji

Na rozdíl od pravidel zrušeného občanského zákoníku, účinných do 31. 12. 2013, máte tedy jako zástavní věřitel možnost – nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas – uspokojit se ze zástavy vedle zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě ve smyslu zákona o veřejných dražbách (nebo dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je-li zástavou zpeněžovanou ve veřejné dražbě cenný papír) a soudního prodeje zástavy podle zákona o zvláštních řízeních soudních také jiným způsobem, na němž jste se dohodli se zástavcem (zástavním dlužníkem), je-li tato dohoda uzavřena písemně a splňuje-li i další podmínky stanovené zákonem.

Dohodnutý způsob zpeněžení zástavy můžete kdykoli během výkonu zástavního práva změnit tak, že zástavu prodáte ve veřejné dražbě nebo že ji zpeněžíte prostřednictvím soudního prodeje zástavy. Změnu způsobu výkonu zástavního práva jste povinni zástavnímu dlužníkovi včas písemně oznámit (§ 1365 odst. 2 NOZ).

Ke zpeněžení nepotřebujete předchozí soudní rozhodnutí

Podmínkou zpeněžení zástavy jiným způsobem než ve veřejné dražbě nebo prostřednictvím soudního prodeje zástavy není (na rozdíl od zpeněžení zástavy ve veřejné nedobrovolné dražbě prováděné podle zákona o veřejných dražbách) exekuční titul. Nemusíte tedy k soudu a absolvovat složité soudní řízení, abyste získali vykonatelné rozhodnutí nebo jiný titul, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci), z něhož dlužníku nebo zástavnímu dlužníku vyplývá povinnost k zaplacení zajištěného dluhu vám jako zástavnímu věřiteli.

Co a jak dohodnout

Obsah dohody mezi vámi jakožto zástavním věřitelem a zástavcem (zástavním dlužníkem) o uspokojení zástavního věřitele ze zástavy jiným způsobem než zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě nebo prostřednictvím soudního prodeje zástavy zákon neupravuje. Zakazuje však (není-li zajištěný dluh ještě splatný a v případě, že jste v roli věřitele spotřebitel nebo malý či střední podnikatel, i po splatnosti dluhu) ujednání, že vy můžete zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji za libovolnou, nebo předem určenou cenu ponechat (§ 1315 odst. 2 písm. b) a odst. 3 NOZ). A dále stanoví, že jste povinni postupovat při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, abyste zástavu prodali za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase (§ 1365 odst. 1 věta první NOZ).

Dohoda musí být písemná, nesmíte prodat pod cenou

Jiný způsob uspokojení vašich pohledávek ze zástavy než zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě nebo prostřednictvím soudního prodeje zástavy musí být v dohodě uzavřené mezi vámi a dlužníkem sjednán tak, aby nezávisel pouze na vaší vůli a aby umožňoval splnění vaší povinnosti zástavního věřitele postupovat při prodeji zástavy s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, abyste zástavu prodali za obvyklou cenu.

Nejvyšší soud ČR proto (v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5983/2017, ze dne 27. 3. 2018) určil, že jakožto zástavní věřitel jste oprávněni se dohodnout se zástavním dlužníkem na tom, že zástavu po splatnosti zajištěného dluhu zpeněžíte jiným způsobem než ve veřejné dražbě ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, nebo prostřednictvím soudního prodeje zástavy podle § 353a a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

Ovšem jen za předpokladu, že je vaše dohoda uzavřena v písemné formě a jsou-li v ní stanoveny podmínky zpeněžení zástavy, které vylučují vaši libovůli a které umožňují splnění vaší povinnosti postupovat při prodeji zástavy s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, abyste zástavu prodali za obvyklou cenu.

Sporný případ z praxe, kdy soud uznal postup věřitele za oprávněný

V případě, který posuzoval Nejvyšší soud ČR (pod spis. zn. 21 Cdo 5983/2017), kdy se bránil zástavní dlužník jako žalobce, se soud postavil na stranu žalovaného zástavního věřitele, resp. nového vlastníka zástavy, který zastavenou věc získal. NS uznal za platné ujednání o možnosti zástavního věřitele uspokojit se po splatnosti zástavou (spoluvlastnickým podílem na pozemku) zajištěného dluhu z výtěžku zpeněžení zástavy jednak kupní smlouvou uzavřenou se třetí osobou a jednak kupní smlouvou uzavřenou dražbou podle § 1771 NOZ.

skoleni9_11

Ujednanou podmínkou bylo, že zpeněžení zástavy kupní smlouvou uzavřenou se třetí osobou musí být zástava prodána za cenu ve výši nejméně ceny zástavy (spoluvlastnického podílu na pozemku) zjištěné posudkem znalce, který nesmí být v den uzavření kupní smlouvy starší šesti měsíců. Pro případ zpeněžení zástavy kupní smlouvou uzavřenou dražbou podle § 1771 NOZ musela být dražba konána třetí osobou určenou zástavním věřitelem, která splňuje podmínky pro provádění nedobrovolných dražeb ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

Nejnižší podání při dražbě muselo činit nejméně polovinu ceny zástavy zjištěné posudkem znalce, který nesmí být v den uzavření kupní smlouvy starší šesti měsíců. Takové ujednání o podmínkách zpeněžení zástavy je podle názoru NS způsobilé vyloučit libovůli zástavního věřitele při uspokojování se ze zástavy, neboť je upraven postup, jakým má být zástava zpeněžena, a způsob, jakým má být stanovena cena zástavy v době zpeněžení. Dlužník tak svůj spoluvlastnický podíl na pozemku, který zástavní věřitel zpeněžil v souladu s dohodou poté, co dlužník nezaplatil, zpět nezískal.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).