Hlavní navigace

Jaké jsou nejčastější chyby, které finančák najde v daňovém přiznání?

21. 3. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ilustrační fotografie. Autor: Depositphotos Inc.
V některých kolonkách daňového přiznání poplatníci chybují častěji než jinde. Na co si dát pozor? Jaké nedostatky se začínají v daních projevovat s rozvojem moderních technologií?

Pro poplatníky, kteří budou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob papírově, už pomalu nastává čas začít formulář řešit. Některým už může vyplňování přiznání za řadu let připadat jako rutina, pro jiné půjde o nový  proces.

Pojďme si proto zopakovat, jaké nejčastější chyby poplatníci v přiznání dělají, abyste formulář úspěšně podali hned napoprvé a nemuseli řešit ještě opravné nebo dodatečné daňové přiznání.

Změny pro letošní rok

Nejprve připomeňme, že několik věcí bude letos třeba vyplnit jinak než loni. Jedná se např. o změny související s růstem minimální mzdy, vyšší limit pro odpočet bezúplatných plnění od základu daně, který zůstal v platnosti i pro příjmy za loňský rok (a jen tak mimochodem zůstává i pro příjmy za rok letošní), vyšší slevu na poplatníka nebo novou slevu za zastavenou exekuci.

Podrobnosti už jsme si před časem popisovali v samostatném textu.

Daňové přiznání a zúčtování daní 2023: Co bude letos jinak? Přečtěte si také:

Daňové přiznání a zúčtování daní 2023: Co bude letos jinak?

Termín není jen jeden

Za zmínku stojí i fakt, že pro poplatníky platí různé termíny pro podání daňového přiznání:

 • papírová podání musíte odevzdat do 3. dubna 2023,
 • elektronická podání musíte Finanční správě poslat do 2. května 2023,
 • daňový poradce nebo advokát za vás musí přiznání podat nejpozději do 3. července 2023 (stejná lhůta platí i pro subjekty, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem).

Dle druhu podání se následně liší také nejzazší lhůty pro podání Přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív? Přečtěte si také:

Daně 2023: Jaké lhůty platí pro přiznání a přehledy a komu se vyplatí podat přiznání dřív?

Elektronicky, ale špatně

První z chyb, které podle Finanční správy poplatníci dělají nejčastěji, je špatný formát souboru při jeho zasílání datovou schránkou. Poplatníci často posílají přiznání datovkou nebo e-mailem ve formátu PDF. Tento způsob ale není považovaný za elektronické podání. Elektronické přiznání musíte podat pouze v předepsaném formátu XML.

Pokud nechcete podávat přiznání přes datovku, podmínky podání v elektronické formě splňují ještě další způsoby autorizované elektronické komunikace na dálku. Shrňme si je všechny na jednom místě:

 • datovou schránkou ve formátu XML,
 • e-mailem ve formátu XML s elektronicky ověřeným podpisem,
 • přes portál MOJE daně – prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) nebo přes aplikaci Online finanční úřad.

Jak vidno, straší-li vás, jak si poradíte se správným formátem zasílaného souboru, můžete podání vyřešit přes portál MOJE daně, kde dojde v obou případech (v rámci EPO i Online finančního úřadu) k jeho vygenerování automaticky.

Problematika správného elektronického podání je letos o to aktuálnější, že řada podnikajících fyzických osob už má zpřístupněnou datovou schránku ze zákona a proto musí přiznání, která aspoň částečně souvisí s podnikatelskou činností, podávat právě elektronicky.

Nová datovka? Jak tedy budete komunikovat s finančákem a jakými způsoby podat přiznání? Přečtěte si také:

Nová datovka? Jak tedy budete komunikovat s finančákem a jakými způsoby podat přiznání?

O tom, jak probíhá zakládání datových schránek podnikajícím fyzickým osobám a nepodnikajícím právnickým osobám už jsme před časem informovali v samostatném článku.

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat? Přečtěte si také:

Datové schránky 2023: Komu budou zřízeny automaticky, kdo je může blokovat a jak je chytře používat?

Špatně uplatněné slevy na dani a odčitatelné položky

Dále poplatníci velice často chybují při uplatňování daňových slev a nezdanitelných částí základu daně.

Školkovné

V nesprávné výši bývá uplatňováno například školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší, informovala Hana Baráková, mluvčí Generálního finančního ředitelství. 

Jak pravidelně opakujeme, z výše minimální mzdy za daný rok vychází pouze maximální limit, do kterého je možné školkovné uplatnit. Reálně si smíte ale od daně odečíst jen to, kolik jste uhradili na školkovném ve skutečnosti a co máte tedy uvedeno na potvrzení od provozovatele předškolního zařízení.

Sleva na dítě

Dále se podle Barákové stává, že si slevu na dítě (tzv. daňové zvýhodnění) uplatní souběžně oba rodiče daného dítěte. Přitom si ji může uplatnit za daný měsíc jen jeden z nich.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin (včetně) . Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. V měsíci, kdy dítě dosáhne 18. nebo 26. roku, se sleva neuplatňuje v případě, že se narodilo první den v měsíci.

Slevu na čerstvě narozené dítě je možné uplatnit už za měsíc, ve kterém se narodilo, ať už je to kterýkoli den v měsíci.

Kompletně vyživované dítě definuje zákon v § 35c odst. 6.

Sleva na manželku/manžela

Finanční úřady často nachází chyby i při uplatnění slevy na manželku/manžela. Poplatníci nejčastěji nezahrnou do vlastních příjmů manželky/manžela (které nesmí v hrubém přesáhnout 68 tis. Kč ročně) vše, co by měli.

Do testovaného příjmu se započítává například:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, příjmy z podnikání (před odečtením výdajů), příjmy z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenské,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Podle § 35ba se naopak nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),
 • dávky pěstounské péče kromě odměny pěstouna (ta se započítává),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendia studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Pokud byl vaší vyživované manželce v minulém roce vyplacen jednorázový příspěvek na dítě nebo dávka pro solidární domácnost, tyto příjmy se započítávat nebudou.

Příjmy ze závislé činnosti za rok 2022, které byly vyplaceny do konce ledna 2023, se ještě počítají do příjmů za rok 2022. U sociálních dávek se započítávají jen dávky vyplacené v roce 2022.

Podmínky pro uplatnění daňových slev jsme shrnuli v samostatném článku.

Daňové slevy 2023: Co si uplatníte letos a co až příští rok? Přečtěte si také:

Daňové slevy 2023: Co si uplatníte letos a co až příští rok?

Úroky z úvěru na bydlení

V případě nezdanitelných částí základu daně dochází často k neoprávněnému odpočtu úroků od základu daně. Úroky z hypotéky poskytnuté na bydlení si například uplatňuje i ten, kdo není vlastníkem nemovitosti nebo nemovitost není používána k trvalému bydlení, ale např. k rekreaci nebo nájmu, vyjmenovala příklady Baráková.

Dle zákona si od základu daně můžete odečíst i zaplacené úroky z úvěru na bydlení (týká se úvěrů ze stavebního spoření a hypoték). Podstatné je, aby šly peníze na tzv. bytovou potřebu vlastní (musíte být tedy vlastník), v některých případech i bytovou potřebu druhého z manželů, vašich dětí nebo vašich rodičů či prarodičů (obou z manželů).

Pokud je účastníkem smlouvy více osob, uplatní si odpočet buď jeden z vás, nebo všichni, ale pak jedině rovným dílem.

Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu maximální roční částky za každý měsíc placení úroků.

Maximální limit za zaplacené úroky (pozor, úroky, nikoli jistinu) se v minulosti změnil. U úvěru pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021 je možné odečíst nejvíce 150 000 Kč za rok. U úvěru, kde byla bytová potřeba obstarána před tímto datem, stále platí limit 300 000 Kč. (Rozhodující je datum obstarání bytové potřeby, a ne uzavření úvěrové smlouvy).

Co znamená obstarání bytové potřeby? Psali jsme o tom v článku Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti.

Podmínky pro uplatnění nezdanitelných částí daně jsme popisovali v samostatném textu.

Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti? Přečtěte si také:

Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti?

Chybějící žádost o vrácení přeplatku

Toto je evergreen. Vznikne vám nárok na vrácení přeplatku, ale nepožádáte si o něj. Připomínáme, že součástí formuláře daňového přiznání je žádost o vrácení přeplatku. O přeplatek tedy nepožádáte prostým podáním přiznání. Je nutné, abyste kromě podpisu prohlášení o uvedených výdajích vyplnili a podepsali také část, která je přímo žádostí o přeplatek (na samotném konci formuláře přiznání).

Jedná se o dvě podání, tj. daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku a obě tato podání musí být podepsána, zdůraznila Baráková.

Na tomto místě ještě připomeňme, že přeplatky Finanční správa začíná zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání. Má na to 30 dnů. Takže i když jste podali přiznání třeba už na začátku ledna, finanční úřad začne vaši žádost o přeplatek řešit nejdříve po 3. dubnu 2023.

Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů, kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně, upozornila ještě Baráková na výjimky.

Nejčastější chyby očima advokátů a daňových poradců

Podle advokátů a daňových poradců z kanceláře Rödl & Partner kromě výše zmíněných chyb poplatníci také často zapomínají na povinnost ohlásit finančnímu úřadu osvobozené příjmy, které překročily limit 5 mil. Kč. S nesplněním této povinnosti jsou spojeny vysoké pokuty, varoval Martin Zeman, daňový poradce kanceláře Rödl & Partner.

V souvislosti s chybami poplatníků ale zmínil Miroslav Kocman, který se v Rödl & Partner věnuje daním, důchodům a zaměstnávání v zahraničí také nové trendy spojené s rozvojem moderních technologií, které se týkají zdanění tzv. digitálních nomádů, jež často chybují ve vztahu k zahraničním úřadům.

Digitální nomádi pracují během roku z různých zemí pro klienty v různých státech. Při kratších pobytech v zahraničí platí daně standardně v České republice. Problém nastává tehdy, pracují-li za hranicemi déle než půl roku, vysvětlil Kocman, podle kterého se v takovém případě pak musí zaregistrovat na místním finančním úřadu a platit daně v cizině. S tím, jak těchto poplatníků přibývá, roste podle něj i pozornost, kterou jim věnují místní finanční úřady a správci daní.

Služby daňových poradců začínají poptávat také influenceři spolupracujících na sociálních sítích s firmami, kterém jim za to poskytují finanční či nefinanční plnění. Osoby, které tak podnikají, na tyto příjmy, mezi něž patří z daňového hlediska i věcné dary, v přiznáních často zapomínají a riskují tak postih, uvedla také Martina Šotníková, daňová poradkyně Rödl & Partner. I podle ní se dá očekávat, že se na influencery s růstem jejich počtu a navyšováním jejich odměn začnou finanční úřady více zaměřovat.

V souvislosti s rozvojem technologií se postupně dají očekávat změny i na straně Finanční správy. Strojové zpracování dat jí umožní cílenější a důslednější kontroly, než jaké jí umožnily personální síly v minulosti.

Kdo musí podat daňové přiznání? A kdy se vztahuje povinnost i na podnikatele s paušální daní či zaměstnance? Přečtěte si také:

Kdo musí podat daňové přiznání? A kdy se vztahuje povinnost i na podnikatele s paušální daní či zaměstnance?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).