Hlavní navigace

Jak změřit riziko svého podílového fondu?

21. 7. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Existují statistické indikátory, které nám mohou pomoci lépe pochopit vztah mezi výnosem a rizikem vybrané investice. Jedná se o jeden z nezbytných faktorů ke zvážení před samotným zainvestováním finančních prostředků.

Existuje pět hlavních ukazatelů rizika při investování, které se vztahují na analýzu portfolia spojenou s akciemi, dluhopisy a právě také podílovými fondy. Jedná se o takzvanou alfu, betu, R-squared, směrodatnou odchylku a Sharpův poměr. Tato statistická měřítka jsou historickými indiciemi investičního rizika či volatility a jsou všechna hlavními prvky moderní teorie portfolia (MPT). Moderní teorie portfolia je standardní finanční a akademická metodologie, která se používá k posouzení výkonnosti akciových, dluhopisových a fondových investic tím, že je srovnává s tržními benchmarky. Všechna tato měření rizik jsou určena k tomu, aby pomohla investorům určit u vlastních investic parametry spojené s rizikem a výnosem. V tomto článku uvedeme stručné vysvětlení každého z těchto běžně používaných indikátorů.

Alfa

Alfa je měřítko výkonnosti investice na bázi upravené o riziko. Bere volatilitu (cenové riziko) investičního instrumentu nebo fondu a porovnává výkonnost upravenou o riziko s referenčním indexem (benchmark). Přebytek výnosu z investice při srovnání s výnosem referenčního indexu je nazýván alfou. Jednoduše řečeno se alfa často považuje za hodnotu, kterou portfolio manager přidává nebo ubírá z výnosu portfolia. Pozitivní alfa v hodnotě 1 znamená, že fond překonal referenční index o 1 % v rámci výkonnosti. Stejně tak podobná negativní alfa ve výši 1 by znamenala o 1 % nižší výkonnosti při srovnání s referenčním indexem. Obecně platí, že čím vyšší je alfa, tím samozřejmě pro investory ve finále lépe.

Beta

Beta (známá také jako koeficient beta) je měřítkem volatility nebo systematického rizika u investičního instrumentu či portfolia při srovnání s trhem jako celkem. Beta je vypočtena s použitím regresní analýzy a můžeme ji považovat za jakousi tendenci výnosu investice, jak reaguje na tržní výkyvy. Podle definice má trh betu ve výši 1. Jednotlivé instrumenty či portfolia a jejich hodnoty s betou související se měří podle toho, jak se odchylují od trhu.

Beta ve výši 1 znamená, že se cena investice pohybuje v tandemu s trhem. Beta menší než 1 naznačuje, že bude investice méně volatilní než trh. A naopak, pokud bude větší než 1, bude cena investice volatilnější při srovnání s trhem. Pokud má tedy například portfolio fondu betu na úrovni 1,2, je teoreticky o 20 % volatilnější než trh jako takový. Konzervativní investoři, kteří si chtějí uchránit vlastní kapitál, by se měli zaměřit na investiční instrumenty a portfolia fondů s nízkými betami. Na druhé straně investoři, kteří jsou ochotní více riskovat v souvislosti s vyšším očekávaným výnosem, mohou zvolit investice s vysokými betami.

R-squared

R-squared je statistické měřítko, které představuje procento pohybů investičního instrumentu nebo portfolia fondu, které mohou být vysvětleny pohyby referenčního indexu. U dluhopisových instrumentů či na tuto oblast napojených podílových fondů můžou být benchmarkem typicky státní pokladniční poukázky. Podobně u akcií či akciových fondů by benchmarkem byly třeba velké akciové indexy například v podobě amerického S&P 500.

Hodnoty R-squared se pohybují v rozmezí od 0 do 100. Pokud by měl podílový fond hodnotu R-squared mezi 85–100, jeho výkonnost by úzce korelovala s výkonností vybraného indexu. Fond s hodnotou R-squared 70 a méně by naopak nebyl svou výkonností tak blízce napojen na vývoj vybraného indexu. Investoři, kteří investují do podílových fondů, by se měli vyvarovat aktivně spravovaným fondům, které mají vysoké hodnoty R-squared, což je obecně kritizováno analytiky ve směru, že se jedná o jakési „skryté“ indexové fondy. V těchto případech je otázkou, proč bychom měli jako investoři platit vyšší poplatky za takzvanou „profesionální správu aktiv“, když ve finále dostaneme stejné či dokonce lepší výsledky u vybraného indexového fondu.

Směrodatná odchylka

Směrodatná odchylka obecně měří rozptýlení číselných dat od průměru těchto dat. Dá se tedy říci, že čím vzdálenější jsou číselná data od sebe na nějaké ose, tím větší bude následně jejich rozdíl od průměru. V oblasti financí se směrodatná odchylka používá u ročního výnosu investice, aby se mohla změřit její volatilita (riziko). Volatilní akcie budou mít vyšší směrodatnou odchylku. U podílových fondů nám směrodatná odchylka říká, kolik se výnos fondu odchyluje od očekávaných výnosů, které jsou založeny na historické výkonnosti.

Sharpův poměr

Tento poměr byl představen Williamem Sharpem (nositel Nobelovy ceny za ekonomii) a měří o riziko upravenou výkonnost. Vypočítá se tak, že se od výnosu investice odečte výnos plynoucí z bezrizikové úrokové míry (typicky již zmiňované státní pokladniční poukázky) a to se následně vydělí směrodatnou odchylkou výnosů této investice. Výsledný Sharpův poměr investorům říká, zda je výnos investice založen na chytrých investičních rozhodnutích, nebo je výsledkem nadměrného podstupovaného rizika. Toto měření je velmi užitečné, protože ačkoliv jedno portfolio či investiční instrument mohou získat vyšší výnosy ve srovnání s jejich tržními konkurenty, jedná se o dobrou investici pouze v případě, že tento vyšší výnos nejde ruku v ruce s příliš velkým rizikem. Čím větší je Sharpův poměr, tím lepší je o riziko upravená výkonnost. Lze toho dosáhnout vyšším výnosem a/nebo nižší směrodatnou odchylkou výnosů této investice.

skoleni_13_10

Závěr článku

Mnoho investorů má tendence zaměřovat svou pozornost jen na výnos z investice, ale už neberou moc v potaz riziko plynoucí z investování. Pět měřítek rizika, která byla výše probrána, mohou poskytnout určitou rovnováhu v rovnici: riziko-výnos. Dobrou zprávou pro investory je, že jsou pro ně často tyto ukazatele již vypočteny a publikovány na veřejných webových stránkách zaměřených na tuto oblast financí či v různých investičních reportech. I když jsou tato měření užitečná, stále mějme na paměti, že při vybírání investice například z oblasti akcií, dluhopisů či podílových fondů je riziko spojené s volatilitou pouze jedním z faktorů, které bychom měli mít na mysli při rozhodování se o kvalitě vybrané investice.

Volná inspirace pro překlad originálního článku od Richarda Lotha z Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).