Hlavní navigace

Jak správně uplatnit právo na záruku u spotřebního zboží a z vadného plnění?

5. 11. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Co vše jste oprávněni po prodejci požadovat, za jakých okolností jste oprávněni zakoupenou věc reklamovat a do kdy byste tak měli učinit? Rozebereme si problematiku práv z vadného plnění a ze záruky u tzv. spotřebitelů, tedy osob jednajících mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Pokud půjdete do obchodu a koupíte si nový oblek, který se vám po několika dnech rozpadne, nebo si zakoupíte do kuchyně nový mixér, jenž po druhém použití přestane správně fungovat, půjdete bezesporu za prodejcem zakoupeného zboží a budete po něm chtít, aby vám jej opravil nebo vyměnil. Víte ale přesně, co vše jste oprávněni v takovém případě po prodejci požadovat, za jakých okolností jste oprávněni zakoupenou věc reklamovat a do kdy byste tak měli učinit?

Co když věc nemá žádnou – můžete ji v takovém případě vůbec reklamovat? Odpovědi na tyto otázky obsahuje občanský zákoník.

Kdo je spotřebitel?

Nejprve je ovšem třeba si definovat, kdo je to spotřebitel a čím se vyznačuje. Občanský zákoník spotřebitele definuje jako člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelem tedy může být pouze fyzická osoba, pokud nejedná v rámci své profese nebo svého povolání. Jelikož práva z vadného plnění a ze záruky se liší u spotřebitelů a u podnikatelů, zaměřili bychom se na danou problematiku z pohledu spotřebitelů.

Práva z vadného plnění při koupi zboží v obchodě

Prodej spotřebního zboží (např. potravin, oblečení, elektroniky apod.) v obchodě má svá specifika. Jako příklad můžeme uvést přechod vlastnického práva na kupujícího, které v daných případech přechází až převzetím kupované věci, a nikoliv účinností kupní smlouvy – jak tomu u koupě movitých věcí často bývá. Při samoobslužném prodeji, jako například u potravin či oblečení, nabývá kupující vlastnické právo k věci ovšem až zaplacením kupní ceny a do té doby ji může kupující jednoduše vrátit na původní místo.

Při nákupu zboží v obchodě prodávající kupujícímu odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady. V zásadě to znamená, že věc má takové vlastnosti, které si strany ujednaly (popř. které prodávající popsal nebo které kupující s ohledem na povahu kupovaného zboží důvodně očekával), hodí se k účelu, ke kterému se obvykle používá, nachází se v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje veškerým požadavkům právních předpisů. V opačném případě se věc považuje za vadnou, čímž kupujícímu vznikají nároky z vadného plnění. Ve zkratce je tedy věc vadná, pokud není kupujícímu poskytnuta v ujednaném (popř. obvyklém) množství, kvalitě a provedení.

Záruka 24 měsíců, ale…

Kupující je samozřejmě oprávněn uplatňovat svá zákonná práva z vadného plnění vůči prodávajícímu bez ohledu na to, zda mu byla na zboží poskytnuta záruka. Kupující je nicméně oprávněn vadné spotřební zboží u prodávajícího reklamovat nejpozději v zákonné době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí – na pozdější reklamace tak ztrácí právo. Samozřejmě za předpokladu, že nejsou kryty zárukou. Je-li totiž na spotřebním zboží, eventuálně na jeho obalu, v přiloženém návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou je možné zboží užívat, považuje se takovéto prohlášení za prohlášení o záruce. Pokud ovšem byla věc kvůli existenci určité vady cíleně prodána za nižší cenu, nebo se jedná jen o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci, nelze ji v takovém případě u prodávajícího reklamovat. Práva z vadného plnění kupujícímu přirozeně nenáleží ani v případě, kdy vadu věci sám způsobil.

Co u použitého zboží?

K ujednáním o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění u koupě spotřebního zboží se nepřihlíží, pokud se nejedná o použité spotřební zboží. Je-li zakoupené spotřební zboží vadné, může kupující současně požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se ovšem vada týká jen určité části věci, může kupující požadovat pouze výměnu dané součástky. Pokud to ovšem není technicky proveditelné, může od smlouvy i odstoupit a požadovat vrácení peněz. Pokud nicméně vzniklou vadu odstranit lze, má kupující právo na její bezplatné odstranění.

Třikrát a dost

Právo na dodání nové věci nebo na výměnu její součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, za předpokladu, že věc není možné řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje výskyt stejné vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách (tj. v momentě, kdy se vada vyskytne potřetí), přičemž za větší počet vad se považuje výskyt alespoň tří vad věci najednou. V takovém případě vzniká kupujícímu vždy právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující v případě vadného plnění od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na její opravu, může v takovém případě požadovat přiměřenou slevu ze zakoupené věci. Kupující má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající není schopen dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době od uplatnění reklamace.

Lhůty a termíny

Práva z vady se uplatňují zpravidla u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena, popřípadě u třetí osoby určené k provedení opravy. Vadu je rovněž třeba prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu vždy druhá strana písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodávající je podle zákona povinen o reklamaci rozhodnout ihned – pouze ve složitých případech o ní může rozhodnout do tří pracovních dnů, přičemž reklamace (včetně odstranění vady) musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Práva ze záruky

Od práv z vadného plnění, jenž představují práva z vad váznoucích na věci v momentě jejího prodeje, je třeba odlišit práva ze záruky za jakost, představující záruku prodávajícího za to, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti.

Jak už jsem zmínil výše – účinky záruky za jakost má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu věci nebo v reklamě. Na rozdíl od práv z vadného plnění není u záruky kupující povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu od jejího zjištění a může na ni upozornit kdykoliv v záruční lhůtě. Určí-li smlouva nebo prohlášení prodávajícího o záruce rozdílné záruční doby, platí v takovém případě vždy doba z nich nejdelší.

FIN23

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, přičemž kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu věci způsobila určitá vnější událost. Stejně jako u práv z vadného plnění se i práva plynoucí ze záruky uplatňují u prodávajícího, u něhož byla věc zakoupena.

Znát vaše práva se vám vyplatí

U spotřebního zboží zákon chrání práva spotřebitelů z vadného plnění celkem důkladně, a jelikož výskyt vad je u spotřebního zboží relativně častý, je praktické tato práva dobře znát a vědět, jakým způsobem je uplatnit. Prodejci totiž mnohdy spoléhají na to, že spotřebitelé nejsou se svými právy dostatečně obeznámeni, a snaží se toho využít ve svůj prospěch, na což spotřebitelé často doplácí.

Autor článku

Jiří Matzner zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).