Hlavní navigace

Jak správně a platně darovat peníze na účtu, když nejsou posílány převodem na účet?

19. 3. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Co vyplývá z toho, že když složíte peníze na bankovní účet, už nejste jejich majitelem, ale máte pohledávku za bankou? Nepochopením těchto právnických formalit dochází k neplatnému darování peněz a pak vznikají zvláště rodinné spory o majetek.

Nejvyšší soud ČR (již v rozsudku ze dne 27. 6. 2011, spis. zn. 33 Cdo 702/2010) přijal a odůvodnil závěr, že peněžní prostředky, jež převzal peněžní ústav, nelze darovat tím způsobem, že prohlásíte, že poskytujete peněžní prostředky třetí osobě jako dar. Uvedené vyplývá z charakteru vkladu a vkladového vztahu.

Vkladem se rozumí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek peněžního ústavu vůči vám na jejich výplatu při splnění zákonných podmínek. Jinak řečeno, vklad je vaše pohledávka vůči peněžnímu ústavu. Složením peněz z vaší strany a převzetím peněz peněžním ústavem opouštějí finanční prostředky vaši majetkovou sféru a stávají se majetkem peněžního ústavu.

Převzetím vkladu vám vzniká pohledávka za peněžním ústavem a peněžnímu ústavu závazek ve výši vloženého vkladu. Vašim základním právem je nakládat se vkladem, tj. se složenými peněžními prostředky a peněžními prostředky, na něž vám vznikl nárok na základě úroků nebo jiných majetkových výhod. Právo nakládat se vkladem není výrazem vašeho vlastnického práva k těmto prostředkům, neboť tyto jsou vlastnictvím peněžního ústavu. Nakládání se vkladem zahrnuje i změnu v osobě věřitele ve vkladovém vztahu.

Vy jako věřitel můžete svou pohledávku (včetně jejího příslušenství a všech práv s ní spojených) postoupit jinému pouze písemnou smlouvou. Ta může být úplatná nebo bezúplatná. Bezúplatnou (písemnou) smlouvu o postoupení pohledávky lze ztotožnit s darováním práva nebo jiné majetkové hodnoty. Proto peněžní prostředky, jež převzal peněžní ústav, nelze darovat tím způsobem, že s úmyslem obdarovat předáte vkladní knížku (na jméno) třetí osobě, případně prohlásíte, že jí peněžní prostředky poskytujete jako dar.

Předání hesla do internetového bankovnictví nestačí

A tak Nejvyšší soud ČR (v rozsudku spis. zn. 33 Cdo 5578/2016, ze dne 23. 8. 2017) odmítl, že byste mohli (jako dárce a majitel účtu) platně darovat finanční prostředky na svém běžném účtu obdarovaném tím, že jste ústně vyjádřili vůli předmětné peněžní prostředky darovanému darovat (poskytnout volně k dispozici), kdy obdarovaný dostal a měl dispozici přístup do vašeho internetového bankovnictví a jeho prostřednictvím s finančními prostředky nakládal. O tomto případu, z něhož rozhodnutí NS vzešlo, jsme psali v článku Nerozdávejte majetek v depresi či nemoci. Až budete fit, nezískáte ho zpět.

Šlo o případ, kdy starší pán, který zřejmě v depresi pod vlivem zhoršeného zdravotního stavu rozdal rodině a potomkům svůj majetek a úspory, všechno si rozmyslel a pak se domáhal vrácení. Byl vesměs neúspěšný, soud nařídil jen, aby mu byly vráceny právě toliko prostředky odčerpané z jeho bankovního účtu, protože nebyly platně darovány, nebyla o tom sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky.

Jak tedy postupovat, pokud to nelze ideálně a jednoduše, tedy přeposlat peníze z účtu na účet – z vašeho účtu dárce na účet obdarovaného? (Přičemž i v tomto případě je vhodné, jde-li o vyšší částku, sepsat o tom darovací smlouvu, aby mezi vámi a obdarovaným bylo vše jasné a nemohlo dojít ke sporu, jak už se v životě stává…)

Smlouva o postoupení pohledávky

V jiném případě, který rozhodl Nejvyšší soud ČR (rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 5271/2016, ze dne 18. 12. 2017), šlo o dědický spor a NS ČR řešil otázku, jak právně posoudit písemnou darovací smlouvu uzavřenou za účelem převodu peněžních prostředků na bankovním účtu.

Dědička se domáhala zneplatnění převodu peněžních prostředků jiné osobě, aby se staly součástí dědictví, tedy aby místo obdarované, které zůstavitel peníze převedl, připadly jí jako dědičce. V posuzované věci zůstavitel převedl darovací smlouvou a svůj zůstatek na účtu u ČSOB a veškerá práva a povinnosti s tímto účtem spojená.

Hlavně písemně! I když si dva věří, nemusí se to líbit třetímu

Jako každý právní úkon musí i smlouva o postoupení pohledávky vyhovovat zákonným podmínkám platnosti. Převáděná pohledávka musí být jednoznačně určena (předmět plnění, osoba dlužníka, případně právní důvod). Ve smlouvě musí být pohledávka vymezena tak, aby ze smlouvy bylo jednoznačně zjistitelné, jaká pohledávka je předmětem postupu, aby ji nebylo možno zaměnit s jinou pohledávkou. Uvedení přesné výše peněžitého plnění však není nezbytnou náležitostí smlouvy. Není rozhodující, zda je smlouva výslovně označena jako smlouva o postoupení pohledávky, poněvadž rozhodující je obsah dohody. Pod sankcí neplatnosti se vyžaduje písemná forma.

Bezúplatné postoupení pohledávky za bankou lze považovat za písemné darování peněz

Pohledávku lze postoupit bezplatně nebo za úplatu (tj. za peněžní částku nebo jinou majetkovou hodnotu). Bezúplatnou (písemnou) smlouvu o postoupení pohledávky lze přitom ztotožnit s darováním práva nebo jiné majetkové hodnoty, jak se vyjádřil Nejvyšší soud ČR (ve zprvu zmíněném rozsudku ze dne 27. 6. 2011, spis. zn. 33 Cdo 702/2010).

Tip do článku - účto fakturace duben

Předmětem smlouvy o postoupení může být pohledávka jakéhokoliv druhu, tedy i jiná než peněžitá, může být jak splatná, tak nesplatná, ale i teprve budoucí. Podmínkou je, že jde o určitou a existující, popř. podmíněně existující pohledávku proti konkrétnímu dlužníkovi. NS ČR proto odmítl výklad a přístup nižšího soudu a jako výraz přepjatého právnického formalismu jeho závěr, že je-li ve smlouvě výslovně uvedeno, že zůstavitel daruje zůstatek na uvedeném účtu u ČSOB a veškerá práva a povinnosti s tím spojená, nelze takové jednoznačné jazykové vyjádření vyložit jako uzavření postupní smlouvy, ačkoliv z obsahu smlouvy je zřejmá vůle zůstavitele převést peněžní prostředky na účtu a veškerá práva a povinnosti s tím spojená.

Nelze dovozovat neplatnost právního úkonu, uvedl NS ČR (v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5271/2016, ze dne 18. 12. 2017), jen proto, že nebyl správně označen jako smlouva o postoupení pohledávky, tím spíše, splňuje-li jinak všechny náležitosti stanovené zákonem pro postoupení pohledávky. Darování peněz tedy v tomto případě proběhlo naopak platně, i když ne zcela přesně nazvaným právním úkonem, obdarovaná a žalovaná je tak vracet, aby se staly součástí dědictví, nemusela.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).