Hlavní navigace

Jak se zdaňují autorské honoráře? (PŘÍKLAD)

25. 10. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Máte autorské honoráře do 10 000 Kč měsíčně? Pokud nejste plátci DPH, nemusíte se o nic starat. Co ale dělat v opačném případě?

I letos si na příkladu připomeneme, jak zdanit a odvést příslušné odvody z autorských honorářů.

Honoráře za příspěvky do 10 000 Kč měsíčně

Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize (plynoucí ze zdrojů na území České republiky) je samostatným základem daně a podléhá (15%) srážkové dani. Tu strhne plátce autorského honoráře a vyplatí ji autorovi v čisté výši, jestliže úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Přitom takových plátců může mít autor v jednom měsíci i více.

Autor nemá možnost uplatnit výdaje na dosažení příjmu ani zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání (a započíst si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost, jako tomu bylo za rok 2014)

Autorské honoráře od různých plátců do 10 000 Kč měsíčně se nesčítají, každý plátce odvede individuálně zvláštní sazbu daně. Autor vždy obdrží čistý, již zdaněný příjem ve výši 85 % hrubého honoráře. Srážková daň je daní konečnou.

Vzhledem k tomu, že základ daně (honorář do 10 000 Kč), z něhož se sráží zvláštní – srážková daň, odváděná plátcem autorského honoráře, je samostatným základem daně z příjmů fyzických osob, nepovažuje se činnost autora (pokud honoráře nepřesahují hranici 10 000 Kč) za samostatnou výdělečnou činnost. Autor tak není osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) ve smyslu příslušných ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Přivydělávat si takto jako autor příspěvků pro noviny, časopisy, televizi nebo rozhlas, pobírá-li jen honoráře zdaněné srážkovou daní, může např. i uchazeč o zaměstnání pobírající podporu v nezaměstnanosti.

Plátce odvede z příjmu autora daň, zdravotní a sociální pojištění se zde neplatí. Autorovi nevzniká žádná povinnost – příjmy neuvádí ve svém daňovém přiznání, nemůže ovšem uplatnit žádné výdaje, neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění a nemusí se přihlásit jako OSVČ na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Osvobození od pojistných odvodů ale neplatí absolutně. Pokud máte v daném měsíci příjem pouze z autorských honorářů za příspěvky do médií do 10 000 Kč a zároveň za vás neplatí zdravotní pojištění stát, musíte se jako osoba bez zdanitelných příjmů do 8 dnů přihlásit zdravotní pojišťovně a zdravotní pojištění zaplatit. Zdravotní pojištění v takovém případě činí 13,5 % z minimální mzdy (ta od 1. 1. 2016 činí 9900 korun), tedy 1337 Kč měsíčně. Čtěte více: Minimální mzda 2016: nezaměstnaní si polepší, lidé bez příjmů si připlatí

Od 1. 1. 2017 bude činit minimální mzda 11 000 Kč, takže měsíční pojistné bude ve výši 1485 Kč.

Honoráře nad 10 000 Kč a ostatní autorské příjmy

Honoráře za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize v úhrnu nad 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce a také ostatní autorské příjmy v jakékoliv výši (např. za neperiodickou publikaci – knihu, ať už nižší, rovny nebo vyšší než 10 000 Kč) se zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti.

Autor může uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, a to ve skutečné výši, přičemž autor musí vést daňovou evidenci, anebo paušální částkou (40 %).

Pokud je úhrn celkových příjmů autora za kalendářní měsíc od jednoho plátce vyšší než 10 000 Kč, je autor povinen oznámit OSSZ a zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti. To platí, pokud jde o honoráře za příspěvky. Domnívám se, že stejná povinnost platí pro autora i tehdy, pokud má jiný autorský příjem v libovolné výši.

Autor po skončení kalendářního roku podává daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a odvádí daň z příjmu a pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění stejně, jako OSVČ.

Pokud výše autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období nepřesáhne souhrnně částku 15 000 Kč a poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud je autorská činnost vedlejší činností autora, neboť je důchodově pojištěn ze své hlavní činnosti – např. ze zaměstnání – nebo je poživatelem starobního či invalidního důchodu atp., autor neplatí z honorářů sociální pojištění, pokud je jeho daňový základ menší než rozhodná částka pro vedlejší činnost. Pro rok 2016 je rozhodná částka pro vedlejší činnost (pokud OSVČ byla OSVČ ve všech 12 kalendářních měsících) stanovena na 64 813 Kč. Zdravotní pojištění je třeba odvést vždy.

Pozor na DPH

Od 1. 1. 2015 na základě změn provedených v zákoně o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004  Sb.) novelou č. 360/2014 Sb. podléhají autorské honoráře zdaňované zvláštní srážkovou sazbou daně z příjmů dani z přidané hodnoty. Došlo totiž ke zrušení do té doby platné a účinné výjimky dosud upravené v ust. § 5 zákona o dani z přidané hodnoty pro vynětí činností zdaňovaných jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž byla, resp. dosud je uplatňována zvláštní sazba daně podle ust. § 36 odst. 2 písm. t) zákona o daních z příjmů, z předmětu DPH. Odměny zdaňované zvláštní srážkovou sazbou daně z příjmů 15 % jsou tak pro autory, kteří jsou plátci DPH, nižší právě o odváděnou DPH.

Příklad

Autorovi, který je plátcem DPH, náleží za příspěvek do časopisu v určitém kalendářním měsíci honorář 5500 Kč. Ten bude zdaněn zvláštní srážkovou sazbou daně z příjmů ve výši 15 %, která tedy bude činit 825 Kč a odvede ji vydavatel časopisu.

Pro autora, který je plátcem DPH, je ovšem tento honorář předmětem DPH. Autor je tedy povinen z částky 5500 Kč přiznat daň a vystavit pro vydavatele daňový doklad, na jehož základě si on může, je-li plátcem DPH, uplatnit nárok na odpočet daně.

Autor nemůže počítat DPH z částky snížené o daň z příjmů (o oněch 825 Kč), tedy z částky 4675 Kč, protože podle ust. § 36 odst. 3 písm. a) zákona o DPH základ daně zahrnuje také jiné daně, poplatky a obdobná peněžitá plnění (např. cla).

Při výpočtu podle ust. § 37 odst. 2 zákona o DPH, který stanoví postup při výpočtu daně z částky včetně daně, bude DPH, kterou je autor povinen přiznat při uplatnění základní sazby daně 21 %, činit po zaokrouhlení na celé koruny 955 Kč (5500 Kč x 0,1736).

Daňový specialista Václav Benda doporučuje, aby se autor, který je plátcem DPH, dohodl se svým vydavatelem, resp. tím, kdo mu vyplácí odměnu zdaňovanou zvláštní srážkovou sazbou daně 15 %, na tom, že odměna za autorský příspěvek bude sjednána v úrovni bez DPH a autor bude oprávněn si tuto odměnu navýšit o daň. Na tento postup není zákonný nárok, musí být sjednán dohodou mezi zúčastněnými stranami.

CHP22

Je-li odměna autora vyšší než 10 000 Kč, problém nevzniká, protože v tomto případě je odměna vyplácena hrubá, a ne čistá. Autor, který je poplatníkem daně z příjmů a plátcem DPH, by si měl tuto odměnu zahrnout pro účely daně z příjmů do svých zdanitelných příjmů za příslušný kalendářní rok a zároveň z přijaté částky, a to jako částky včetně daně, přiznat daň na výstupu v základní sazbě daně v přiznání k DPH za příslušné zdaňovací období pro účely DPH.

Použitá literatura: Benda, V: DPH u autorských honorářů – s čím bývá občas problém?, Daňová a hospodářská kartotéka č. 18/2016.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).