Hlavní navigace

Jak je zdravá investiční banka? Vyznejte se v klíčových ukazatelích

6. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ukážeme si, jak se na vybrané společnosti dívat z různých úhlů pohledu a analyzovat jejich ziskovost, zadluženost, likviditu či tržní hodnotu.

Pro průměrného investora může být poměrně obtížné správně ocenit investiční banku. Platí zde obecná pravidla pro výběr akcií: ziskovost je dobrá, stoupající dividendy jsou lepší a cash-flow (tok peněz) by mělo být udržitelné. Nicméně i zde jsou některá další měřítka se zvláštním významem pro investiční banky. Patří mezi ně měřítka v oblasti vlastního kapitálu banky, struktury závazků, dluhu k celkovému kapitálu, rentability vloženého kapitálu (ROCE = Return On Capital Employed) a rentability aktiv (ROA = Return On Assets).

Postavení a funkce úspěšných investičních bank

Odvětví investičního bankovnictví tvoří velkou část celkové ekonomiky finančního sektoru, především pokud jde o kapitálové a kreditní trhy. Úspěšné investiční banky identifikují příležitosti v rámci pomoci perspektivním společnostem, které tak rostou ještě rychleji, a vytvářejí likviditu na akciovém trhu. Na základní úrovni pracují investiční banky s většími společnostmi nebo institucionálními investory. Nabízejí poradenství, investiční služby, pomoc se získáním a řízením nového kapitálu nebo jsou hlavním ručitelem pro tyto společnosti.

Investiční banky jsou zpravidla skutečně velké finanční instituce například ve Spojených státech amerických s vazbami na známou Wall Street. Většinu ze svých výnosů získávají skrze poplatky a provize. Navíc mají také svá portfolia a mohou tak těžit ze svých vlastních kapitálových účastí. Pro analýzu investiční banky jako celku potřebujeme pochopit, jak efektivně může získat aktiva, investovat, řídit rizika a následně realizovat zisk pro akcionáře.

Price-to-Earnings poměr (P/E)

Price-to-Earnings poměr je svým způsobem cenou, kterou musí investor zaplatit, pokud chce získat přístup k zisku společnosti.

Tento poměr se spočítá tak, že vydělíme tržní cenu akcie ziskem na jednu akcii. Tato informace by měla být dostupná na všech hlavních investičních webech a ve vydaných reportech či publikacích.

Rentabilita aktiv (ROA)

Rentabilita aktiv odhaluje výnosovou kapacitu zisku investiční banky ve vztahu k celkovým aktivům. Pomocí tohoto poměru můžeme odhadnout, jak efektivně management využívá stávající bázi aktiv, aby dosáhl zisku pro akcionáře.

ROA se spočítá způsobem, kdy čistý zisk investiční banky vydělíme jejími průměrnými celkovými aktivy. Vzhledem k tomu, že je zisk umístěn v čitateli, pak čím vyšší výsledná hodnota, tím v obecné rovině samozřejmě lépe.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE = Return On Equity)

Pravděpodobně druhý nejpopulárnější poměr po P/E, kterým je ukazatel v podobě rentability vlastního kapitálu, který pomáhá vyjádřit, jak efektivně společnost odměňuje vlastní akcionáře za jejich investici. Zvažme například společnost, která vydělá 500 000 CZK čistého zisku ročně a vlastní kapitál má v průměru ve výši 10 mil. CZK.

ROE spočítáme tak, že vydělíme 500 000 vlastní kapitálem ve výši 10 mil. CZK a dostaneme 0,05, resp. 5 %. To znamená, že každá jedna koruna vlastního kapitálu se změní v 5 haléřů zisku. Stejně jako u rentability aktiv jsou preferovány vyšší hodnoty v rámci finálního spočteného poměru ROE.

Dluh k celkovému kapitálu

Poměr dluhu k celkovému kapitálu společnosti popisuje, kolik dluhu je použito pro udržení investiční banky pohromadě.

Poměr se spočítá tak, že vydělíme celkový dluh celkovým kapitálem. Vyšší výsledek znamená, že zde existuje vyšší úroveň rizika, které je zabudované do finanční struktury společnosti. Analytici používají tento poměr podobným způsobem, jakým je ukazatel, kde poměřujeme dluh společnosti vůči jejím vlastnímu kapitálu.

Rentabilita vloženého kapitálu

Rentabilita vloženého kapitálu je další poměr, který klade důraz na efektivitu, ale je zvlášť vhodný pro investiční banku. Investiční banky získávají spoustu výnosů ze služeb, ale často drží podstatný majetek a přivazují se ke značným závazkům.

ROCE se vypočítá jako zisk před úroky a zdaněním, což se vydělí celkovým vloženým, resp. investovaným kapitálem. Vyšší výsledky odrážejí kapitálovou strategii, která je profitabilní a efektivní.

Běžná likvidita

Pokud přemýšlíme o poměru v podobě běžné likvidity (current ratio), můžeme dojít k závěru, že se jedná o určitou modifikaci poměru v podobě již zmíněného dluhu k celkovému kapitálu společnosti. Dokonce i značně zapákované investiční banky by mohly být bezpečnější, pokud by měly silné a konzistentní cash-flow pro financování vlastních závazků. Běžná likvidita je poměr, který bere celková oběžná aktiva a dělí je krátkodobými závazky společnosti. Toto měřítko ukazuje schopnost společnosti splácet krátkodobé dluhy a závazky ze svých likvidních aktiv. Někdy se také nazývá ukazatelem solventnosti. Čím vyšší je jeho hodnota, tím menší je riziko platební neschopnosti.

Ukazatele kapitálového trhu

Kromě již zmíněného Price-to-Earnings (P/E) poměru existuje ještě několik ukazatelů kapitálového trhu v rámci finanční analýzy, které by pro potřeby tohoto článku nebylo na škodu zmínit. Jedná se primárně o práci s údaji, které nějakým způsobem souvisí s akciemi vybrané společnosti po stránce výše jejich tržní ceny, vyplácené dividendy, zisku na akcii a podobně.

Dividenda na akcii = celková výše vyplacených dividend / celkový počet akcií,
Zisk na akcii = celkový čistý zisk / celkový počet akcií,
Výplatní poměr = dividenda na akcii / zisk na akcii (EPS = Earnings Per Share),
Dividendový výnos = dividenda na akcii / tržní cena akcie,
Price-to-Book (P/B) poměr = tržní cena akcie / účetní hodnota akcie, účetní hodnota akcie se spočítá tak, že vlastní kapitál společnosti vydělíme celkovým počtem akcií,
Celkový výnos pro akcionáře (TSR) na jednu drženou akcii = (konečná – počáteční tržní, resp. nákupní cena akcie) + suma všech dividend obdržených během daného období na akcii.

skoleni_29_6

Výplatní poměr ukazuje, jak velká část zisku na akcii jde směrem k akcionáři v podobě dividendy a kolik ze zisku na akcii bude následně reinvestováno zpět do společnosti. U dividendového výnosu obecně platí, že čím je vyšší tento poměr, tím pro investora lépe. Stejně tak je u zisku na akcii bráno pozitivně, pokud v průběhu času tato hodnota stabilně roste. Pokud je hodnota P/B větší než 1, pak je tržní hodnota podniku větší než ocenění vlastního kapitálu v účetním vyjádření v rozvaze, což je bráno z dlouhodobého pohledu jako optimální varianta. Proto čím vyšší je tento poměr, tím lépe. U TSR (Total Shareholder Return) platí, že čím je vyšší tato hodnota, tím samozřejmě lépe pro investora. Výsledná hodnota může být vydělena počáteční nákupní cenou akcie a dostaneme výnos pro akcionáře za dané období v procentním vyjádření, což může být vcelku zajímavý ukazatel.

Inspirace pro překlad originálního článku Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).