Hlavní navigace

Jak dlouho po havárii vám bude pojišťovna škůdce platit náhradní auto?

9. 7. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Michal Krause
Do kdy jsou náklady vynaložené na nájem náhradního vozidla účelné, a tak vám je pojišťovna musí proplatit? Jak je to u totální škody a jak, když je havarované vozidlo opravitelné?

19. 10. 2014 došlo k dopravní nehodě. Poškozený, který autohavárii nezavinil, si najal náhradní vozidlo, které užíval od 22. 10. 2014 do 17. 11. 2014, přičemž za nájem auta zaplatil 98 010 Kč.

Pojišťovna, u které měl škůdce, jenž zavinil nehodu, sjednáno tzv. povinné ručení, však uhradila nájem vozidla pouze za období od 22. 10. do 29. 10. 2014 (za 8 dnů), a to částku 19 650 Kč.

K tomu dodejme pro úplnější vylíčení skutkového stavu, protože u soudů to zprvu hrálo významnou roli, že poškozený uplatnil nárok na náhradu škody na vozidle z titulu havarijního pojištění u své smluvní pojišťovny, kterou současně zmocnil, aby jeho jménem nahlásila škodu u odpovědnostního pojistitele škůdce, což učinila dne 20. 10. 2014 s tím, že se jedná o „totální škodu“. Technik zmocněné pojišťovny vozidlo žalobce prohlédl dne 22. 10. 2014 se závěrem, že se jedná o „možnost totální škody“. Téhož dne si poškozený najal náhradní vozidlo.

Pojišťovna tedy neuhradila celou cenu nájmu, která byla zaplacena na zajištění náhradního vozidla, ale jen část. Nezaplacený rozdíl 78 360 Kč vymáhal poškozený soudní cestou.

A u soudu prvního stupně neuspěl, ten jeho žalobu zamítl. Soud dovodil neúčelnost nákladů vynaložených na pronájem náhradního vozidla, neboť již bezprostředně po nehodě bylo podle něj objektivně jisté, že jde o totální škodu na vozidle, jestliže to uvedla jeho pojišťovna (jež současně likvidovala škodu) při uplatnění nároku vůči žalované pojišťovně a následně to potvrdil i její technik v zápise o provedení prohlídky.

Jestliže si žalující poškozený najal náhradní vozidlo až 22. 10. 2014, učinil tak v době, kdy již bylo objektivně zřejmé, že se jedná o totální škodu na vozidle, a nájemné za náhradní vozidlo tak za celou dobu nájmu nelze považovat za účelný a nutný náklad vynaložený v příčinné souvislosti s primární škodou na vozidle.

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Žalobce neuspěl. A tak si poškozený podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Jaká vzniká při autohavárii škoda, kterou je třeba nahradit

Rozsah plnění, k němuž je pojišťovna povinna (§ 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb.), je dán rozsahem způsobené škody. Újma spočívající v tom, že poškozený vynaložil vyšší náklady na nájem osobního automobilu ve srovnání s náklady, jež by jinak vynaložil na provoz svého automobilu, který nemohl použít v důsledku poškození, je skutečnou škodou, kterou je škůdce povinen nahradit v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů, připomenul Nejvyšší soud v rozsudku (spis. zn. 25 Cdo 2015/2019, ze dne 11. 2. 2021).

Výši náhrady škody, za niž škůdce odpovídá, je třeba stanovit s ohledem na obvyklé ceny nájmu obdobných osobních aut v daném místě a čase; výše náhrady není totiž dána částkou skutečně vyplacenou v jakékoliv výši, ale výší částky účelně vynaložené.

Účelnost nákladů vynaložených na nájem náhradního vozidla

Řešení otázky, zda náklady na nájem náhradního vozidla byly nutné a účelné, závisí na posouzení konkrétních okolností případu. Délka nutné doby se automaticky nerovná době do poskytnutí pojistného plnění, nýbrž se vzhledem ke konkrétním skutkovým okolnostem (stav vozu, rozsah opravy, existence tzv. totální škody) posuzuje, po jak dlouhou dobu bylo obstarání náhradního vozidla nutné a účelné, se zřetelem na postup obvyklý při řešení následků obdobných nehod.

Hledisko účelnosti tedy zahrnuje jak srovnatelnou kvalitu náhradního vozu, tak dobu, po kterou je opodstatněno jeho využití.

Totální škoda nebo opravitelné vozidlo

Náklady nájmu náhradního vozidla jsou účelné, není-li dosud zřejmá výše nákladů na opravu vozidla poškozeného při dopravní nehodě a to, zda vůbec bude účelné jej opravit.

Za dobu, kdy je již objektivně zřejmé, že oprava poškozeného vozidla je nehospodárná, a proto prováděna nebude, nelze zásadně náklady nájmu náhradního vozidla považovat za účelný a nutný náklad vynaložený v příčinné souvislosti s poškozením vozidla; je však třeba se vždy zabývat konkrétními okolnostmi případu a posoudit účelnost nájmu i z hlediska případného nepoměru mezi náklady na nájem náhradního vozidla a pojistným plněním za totální škodu.

Proč se proplácejí náklady na náhradní vozidlo

Ústavní soud v nálezu (spis. zn. I. ÚS 3831/17), o kterém jsme psali v článku Zdemolovali vám při nehodě auto? Máte nárok na náhradní, ale nesmíte být moc bohatí, navíc uvedl, že smysl a účel poskytnutí náhradního vozidla tkví v zachování určitého životního standardu poškozeného v situaci, kdy dojde k částečnému, anebo totálnímu poškození (zničení) vozidla. (Rozhodnutí ÚS připomenul Nejvyšší soud právě při řešení popisovaného případu ve zmiňovaném rozsudku.)

Poskytnutím náhradního vozidla není poškozený ponechán v tísni a umožní se mu vést, co do kvality, obdobný život jako před dopravní nehodou. Zdůraznil, že využívání náhradního vozidla nemůže být zcela bezbřehé a vždy musí být splněna podmínka účelnosti jeho využití.

Dospěje-li však soud k závěru, že v projednávaném případě je z hlediska přiznání nároku na proplacení nákladů nájmu náhradního vozidla rozhodný právě okamžik prohlášení pojišťovny o způsobu likvidace škody, měl by se blíže vypořádat s tím, zda je toto prohlášení způsobilé zamezit tomu, aby poškozený již nemusel v souvislosti s dopravní nehodou vynakládat další finanční prostředky, neboť ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo, aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny.

Není totiž rozumného důvodu, pro který by se poškozený, jehož vozidlo bylo poškozeno jen částečně, měl nacházet v lepším postavení než ten, jehož vozidlo bylo zcela zničeno, neboť oba se nacházejí ve stejné životní situaci, v níž z důvodu dopravní nehody nemohou užívat vozidlo vlastní, a proto používají vozidlo cizí (náhradní). Z tohoto pohledu může být významná i okolnost, kdy bylo poskytnuto pojistné plnění poškozenému, který ze svých prostředků není schopen dříve si obstarat vlastní vozidlo.

Přístup Ústavního soudu ke sporům poškozených a pojišťoven o délku, po jakou mají pojišťovny platit náhradní vozidlo, jsme si podrobněji přiblížili v článku Do kdy vám pojišťovna musí platit nájem náhradního auta?

Řešení případu

V posuzované věci byl způsob likvidace škody na vozidle, tedy to, zda oprava bude prováděna, či nikoli, zřejmý (objektivně – tedy i pro poškozeného) až z dopisu smluvní pojišťovny poškozeného, kterým poškozenému sdělila, že škodu na vozidle bude likvidovat jako totální (v rámci havarijního pojištění). Do té doby nebylo jisté, zda pojišťovna skutečně zvolí tento způsob likvidace pojistné události.

Samotná okolnost, že smluvní pojišťovna jako zmocněnkyně poškozeného v dřívějším oznámení o pojistné události odpovědnostnímu pojistiteli škůdce označila škodu jako totální, neznamená, že v tu dobu, tedy před prohlídkou poškozeného vozidla technikem i před závěrem o způsobu likvidace, bylo objektivně zřejmé, že vozidlo opravováno nebude.

Byť zmocněnkyně jako pojišťovna byla odborníkem, nelze nepodložený názor o rozsahu škody uvedený v oznámení, že došlo k pojistné události, považovat za objektivně zřejmou skutečnost.

Takže lze uzavřít, že v projednávané věci nebylo objektivně zřejmé, že vozidlo opravováno nebude, dříve, než se tuto skutečnost poškozený dozvěděl přímo od své smluvní pojišťovny. Závěr odvolacího soudu, že objektivně zřejmé, že vozidlo  opravováno nebude, bylo již dne 20. 10. 2014, je proto nesprávný, a tak Nejvyšší soud jeho rozsudek zrušil, stejně tak zrušil i rozsudek soudu prvního stupně.

Soudy musejí znovu věc posoudit a posoudit ve shora uvedených intencích vyložených Nejvyšším soudem ČR a Ústavním soudem.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).