Hlavní navigace

Investiční certifikáty - co jsou a jak se chovají

7. 11. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chcete jistý výnos a podílet se na rostoucích trzích? Nebo si myslíte, že trhy budou klesat, a chcete na tom vydělat? Hledáte agresivní investici? Nebo snadný způsob rozložení portfolia? To vše a mnohem víc vám nabízí investiční certifikáty. Co jsou zač a jaké možnosti nabízí?

Certifikáty jsou z právního pohledu tzv. dlužní úpis. Emitent se zavazuje vyplatit ve stanovenou dobu hodnotu certifikátu. Hodnota, kterou investor na konci sjednané doby obdrží, je závislá na vývoji hodnoty podkladového aktiva, kterým mohou být jednotlivé akcie, akciové indexy, dluhopisové indexy, akciové koše, měna nebo také komodita.

Pokud je podkladovým aktivem akcie, mohlo by se na první pohled zdát, že vlastník certifikátu má stejná práva jako akcionář. Ale není tomu tak, jedná se pouze o podkladové aktivum, na které je certifikát vázán, ale nejsou s ním spojena žádná další vlastnická práva (např. hlasovací právo na valné hromadě či výplata dividend).

Investor může certifikát kdykoliv nakoupit nebo prodat na burze nebo přímo u emitenta. Z této skutečnosti a také ze skutečnosti, že se emitent zavazuje v době splatnosti vyplatit hodnotu certifikátu, vyplývá, že osoba emitenta je zde velice důležitá.

Výhody certifikátů

  1. Jednoduchost – V jednom aktivu se skrývá zhodnocení celého indexu, profesionální strategie nebo spekulace na určitý obor.
  2. Transparentnost – Investor zná cenu certifikátu, ví, kam investuje a zjištěné údaje se dají poměrně lehce ověřit.
  3. Likvidita – Certifikát je možno kdykoliv prodat u emitenta a na burze.
  4. Univerzálnost – Je možno se ziskem investovat jak na rostoucím, tak na klesajícím nebo stagnujícím trhu.
  5. Přizpůsobivost – Cena certifikátů často nepřesahuje 10 až 100 EUR a je možno investovat i s poměrně malými částkami.
  6. Příznivé náklady – Díky jednoduché struktuře jsou certifikáty levnější než fondy nebo aktivní obchodování.
  7. Daňová optimalizace – Po uplynutí testovací doby, která v ČR činí 6 měsíců, jsou kurzovní zisky osvobozeny od daně.

Rizika certifikátů

Mezi rizika, která jsou spojena s investováním pomocí certifikátů, patří všechna „běžná“ rizika související s investováním na kapitálovém trhu.

Riziko tržní můžeme rozdělit na riziko systematické a riziko specifické. Systematické riziko, v teorii nazývané také riziko nediverzifiko­vatelné, vyplývá z rizik prolínajících celou ekonomikou (politická rizika apod.). Naproti tomu riziko specifické, nebo také jedinečné, vyplývá ze specifik pro daný typ aktiva, a je tedy volbou vhodného portfolia diverzifikovatelné.

Riziko měnové podstupují pouze investoři investující v zahraničních měnách.

Další riziko je riziko inflační. Investor by se neměl soustředit pouze na procentní výnos svojí investice, ale měl by se zaměřit na reálné zhodnocení.

Specifickým rizikem pro certifikáty je riziko emitenta neboli riziko úvěrové. Protože jde u certifikátu o tzv. dlužní úpis, ve kterém se emitent zavazuje vyplatit hodnotu certifikátu v době splatnosti, existuje zde určité riziko, že se emitent dostane do platební neschopnosti, nebo dokonce zanikne. Potom přijde investor o celou svoji investici.

Členění certifikátů

Výnosově-rizikový profil certifikátů

Certifikáty I.

Zdroj: Svoboda, M., Rozumek, D., Investiční certifikáty

Garantované certifikáty

Certifikáty - Garantované

Mnoho investorů je aversních k riziku a snaží se vyhnout riziku i za velkou cenu. Pro ně jsou vhodné právě garantované certifikáty, protože spojují 100% ochranu investované částky s teoreticky neomezeným výnosem.

Tyto certifikáty se skládají vždy ze dvou složek – garantované složky a performance složky. Garantovaná část se vloží nejčastěji do zerobondu, který v daný okamžik splatnosti zajistí přesně stanovenou hodnotu.

Zbytek investované částky bude investován na kapitálovém trhu. Na vývoji kapitálového trhu však investor participuje pouze částečně. To znamená, že když například index vzroste o 20 %, investor získá pouze 10 %. Záleží na stupni participace. Tato pouze částečná participace na růstu je jakousi cenou, kterou investor platí za poskytnutou garanci.

Discount certifikáty

Certifikáty - Discount

S discount certifikáty lze vydělávat, i když trh stagnuje nebo mírně klesá. Tyto certifikáty mají pevně omezenou dobu trvání (3 až 18 měsíců) a předem stanovený maximální výnos. Jako určitou kompenzaci za omezený výnos lze považovat skutečnost, že je discount certifikát vždy levnější než podkladové aktivum. Navíc působí sleva jako polštář proti poklesu aktiva, protože cena podkladového aktiva by musela klesnout až pod hranici slevy, aby investor prodělal.

Při splatnosti certifikátu mohou nastat v zásadě dva scénáře. Buď je podkladové aktivum na nebo nad hranicí maximálního výnosu, v tom případě je vyplacen maximální výnos, nebo je aktivum pod touto hranicí a pak je investorovi vyplacena aktuální hodnota certifikátu nebo mu je poskytnuto podkladové aktivum.

Sprint certifikáty

Certifikáty - Sprint

Sprint certifikát využívá finanční páku. To znamená, že investor se na růstu kurzu podkladového aktiva podílí několikanásobně. Při emisi je stanoveno rozpětí mezi emisním a cílovým kurzem. Výnos je tedy také omezen do určité výše.

Při splatnosti mohou nastat v zásadě tři situace. Podkladové aktivum bude mít hodnotu na nebo nad cílovým kurzem, pak bude vyplacen maximální výnos. Dále pokud aktivum vzroste, ale nedosáhne maximálního kurzu, bude vyplacen vždy dvojnásobek výnosu aktiva. A v posledním případě, pokud dojde ke ztrátě, tedy k poklesu aktiva, pak investor participuje na poklesu stejnou měrou.

Přímá investice do aktiva se vyplatí pouze tehdy, vzroste-li kurz nad maximální možný výnos certifikátu.

Airbag certifikáty

Certifikáty - Airbag

Airbag certifikáty jsou určitou alternativou ke garantovaným certifikátům. Obsahují určité zajištění a větší participaci na výnosu. To znamená, že investor na výnosu participuje téměř na 100 %, ale pokud se cena podkladového aktiva pohybuje v určitém předem daném rozmezí, je investice kryta, a i když ostatní investoři prodělávají, tento certifikát vyplatí původní investovanou částku. Pokud však bude kurz aktiva pod ochranným limitem, bude certifikát prodělávat, ale právě díky částečnému zajištění, bude ztráta vždy menší než při přímé investici.

Indexové certifikáty

Certifikáty - Indexové

Pro indexové certifikáty je typické, že přesně kopírují vývoj podkladového indexu. Rozhodující je zde poměr odběru, který může být 1:1 nebo také 1:100. To znamená, že hodnota indexu se dělí příslušným číslem, a tak získáme cenu certifikátu.

Certifikát přesně kopíruje vývoj indexu. Velkou výhodou u tohoto typu certifikátu je, že není potřeba platit drahé portfolio manažery, kteří by neustále sledovali složení indexu a upravovali tak portfolio.

Bonus certifikáty

Certifikáty - Bonus

Bonus certifikáty jsou poměrně novou investiční alternativou. První emise byly v roce 2003. Tyto certifikáty spojují tzv. bonus výnos s rizikovou ochranou a neomezeným ziskovým potenciálem. Jsou vhodné pro investory, kteří očekávají přešlapování trhu na místě, nebo výrazný růst, avšak nechtějí podstupovat bezprostřední riziko.

Při splatnosti mohou nastat v zásadě dvě možnosti. Buď se aktivum po celou dobu obchodovalo nad předem stanovenou hranicí, pak je vyplacena nominální hodnota plus bonus, nebo, pokud je hodnota aktiva nad stanovenou hranicí, je vyplacena aktuální hodnota. Druhá možnost nastává tehdy, pokud se v průběhu obchodování podkladové aktivum dotklo nebo dostalo pod stanovenou hranici, pak je při splatnosti vyplacena aktuální tržní hodnota.

Basket certifikáty

Basket (neboli koš) znamená, že emitent rozhoduje o složení basketu, tzn. vybírá jednotlivá aktiva v něm obsažená. Hodnota certifikátu se potom odvíjí od hodnoty tohoto koše. Koše jsou většinou koncipovány na základě kritérií, která mohou být například oborová nebo geografická. Tuto variantu využijí investoři, kteří věří v růst určitého oboru, jako jsou třeba biotechnologie, internet apod.

Basket certifikáty se podrobněji člení na tématické certifikáty a strategické certifikáty.

Tématické certifikáty

Tyto certifikáty těží z fenoménu oborové rotace, to znamená, že investor může vydělávat např. na trhu výrobců automobilů nebo farmaceutických firem apod.

Strategické certifikáty

Strategické certifikáty využívají ve svůj prospěch určitou zvolenou strategii, které se poté drží. Certifikát kopíruje vývoj koše, který je průběžně monitorován a obměňován podle zvolené strategie. Tato alternativa může být poměrně nákladná a můžeme se zde setkat se správními poplatky, které činí 1 až 1,5 % ročně.

Outperformance certifikáty

Certifikáty - Outperformance

Outperformance certifikáty, podobně jako sprint certifikáty, využívají pákového efektu. Pro stanovení konečné hodnoty je důležitý participační faktor, který může být například 150 %. Poté, pokud se hodnota podkladového aktiva pohybuje nad emisním kurzem, je vyplacena hodnota aktiva vynásobená participačním faktorem. Pokud hodnota podkladového aktiva klesne pod emisní kurz, bude se certifikát a jeho hodnota chovat přesně podle podkladového aktiva. Investor tak klesá stejně s aktivem.

FIN21

Závěr

Jak je z předchozího výčtu patrné, mezi investičními certifikáty existuje velmi mnoho variant a každý investor si může najít produkt přesně pro sebe. Jak jde vývoj kupředu, banky a emitenti přicházejí se stále novými alternativami. Již dnes je trh s certifikáty obrovský a často velice nepřehledný. To však pouze přispívá k všestrannosti certifikátů a jejich použití.

Grafy: Svoboda, M., Rozumek, D., Investiční certifikáty

Anketa

Zaujaly vás investiční certifikáty?

14 %
65 %
2 %
14 %
5 %
Odpovědělo 179 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).