Hlavní navigace

Ignorace daňového přiznání nebo přehledů vás přijde na půl milionu

12. 4. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Neřešíte daňové přiznání ani přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu? V součtu si tak jen na pokutách můžete „vydělat“ půl milionu Kč.

Daňové přiznání už by mělo odpočívat na stole úřednic finančního úřadu. Na přehledy pro OSVČ máte ale dosud ještě čas. Co vám hrozí, pokud se s nimi opozdíte, jaká pokuta už se vám možná načítá za neuhrazený doplatek na zdravotním pojištění a kdy nemusíte hradit doplatky na pojistném?

Jaká pokuta se vám možná načítá za daňové přiznání

Pokud stále otálíte s daňovým přiznáním, počítejte s pokutou. Nově vám ji totiž správce daně musí uložit ve výši 0,05 %vyměřované daně nebo daňového odpočtu nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den. Minimálně bude ale ve výši 500 Kč. Maximálně si za pozdní podání můžete vykoledovat 5 % vyměřené daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty. Horní hranice pokuty je ještě omezena částkou 300 000 Kč. Čtěte také: Daňová reforma v roce 2012: zdražení i úspory pro běžné lidi (výpočty)

Od pátého pracovního dne po termínu (od 8. dubna), kdy jste nejpozději měli řádné přiznání odevzdat vám také začnou nabíhat úroky z prodlení ve výši repo sazby zvýšené o 14 %. Čtěte také: Daňová reforma: za dary a dědictví zaplatíte víc

Na přehled pro ČSSZ je ještě čas

Termín pro podání přehledu pro OSVČ se o jeden den posouvá, stejně jako termín pro daňové přiznání, na který je navázán. Přehled je totiž nutno podat do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok. Trošku nesrozumitelnou větu vysvětluje trošku nesrozumitelně § 40 odstavec 1b) ve správním řádu. Ten říká, že takto definovaná lhůta končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce. Čtěte také: Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení snadno a rychle (NÁVOD)

Česky řečeno, přehled je podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nutné podat nejpozději do 2. května. Výjimkou jsou případy, kdy vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce. V tom případě se tento termín o tři měsíce posouvá (na 1. srpna), ale nejpozději do 2. května o tom musíte informovat příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Termín 1. května pro vás nemusí platit též v případě, kdy vám finanční úřad prodloužil lhůtu pro odevzdání daňového přiznání. Ta se posouvá zpravidla nejdéle o tři měsíce. V případě, že máte také příjmy ze zahraničí až o deset měsíců. Pak je nutné přehled pro ČSSZ podat nejdéle do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty. Čtěte také: Jak podat přehled vyúčtování pro sociální správu. Krok za krokem (NÁVOD) 

Pokud nejste povinni podat daňové přiznání, přehled je nutné odevzdat do pondělí 1. srpna.

Nechce se vám vytahovat paty z domu? Přehled pro ČSSZ můžete podat také elektronicky přes Portál veřejné správy nebo do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení. V případě odeslání tohoto formuláře z vaší datové schránky není potřeba elektronického podpisu.

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, ČSSZ nevyžaduje elektronický podpis u podání z datové schránky. Tzn. že je-li přehled zaslán z datové schránky fyzické osoby nebo z datové schránky podnikající fyzické osoby, kterou je OSVČ podávající přehled, jedná se o platné podáním, potvrdil serveru Měšec.cz Pavel Gejdoš, mluvčí ČSSZ. 

Opakovaná ignorace termínu se prodraží

V případě, že se rozhodnete ignorovat termín pro podání přehledu nebo ho neodevzdáte vůbec, můžete od ČSSZ vyinkasovat pokutu až 20 000 Kč. Při opětovném nesplnění této povinnost až 100 000 Kč.

Pokud vám po vyplnění přehledu vychází nedoplatek na pojistném, uhraďte ho nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán přehled. Budete-li s platbou otálet nebo doplatek neuhradíte v plné výši, počítejte s vyměřením penále. Za každý kalendářní den po splatnosti pojistného vám naskočí 0,05 % z dluhu až do dne úhrady (včetně).

Co možná nevíte

Pokud už jste přehled vyplnili a vztahují se na vás podmínky pro platbu minimálních záloh, s velkou pravděpodobností vám vyšel nedoplatek ve výši 22 nebo 33 Kč. Ten vznikl tak, že počátkem minulého jste stále platili zálohu 1720 Kč (minimální záloha pro rok 2009) a až teprve v měsíci podání přehledu jste si zálohu na důchodové pojištění zvýšili na 1731 Kč, tedy částku platnou pro rok 2010.

Nedoplatek se tedy odvíjí od toho, zda jste přehled podali v březnu nebo až v dubnu. Stejná situace se opakuje i letos. Do podání přehledu jste platili 1731 a až od měsíce, kdy jste ho podali, si musíte zálohy zvýšit na 1807 Kč. S tímto nedoplatkem si ale hlavu dělat nemusíte. Proč, to serveru Měšec.cz vysvětlila Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ.

Rozdíl mezi zálohou ve výši 1 731 Kč za měsíce leden a únor 2011 oproti minimální záloze stanovené pro tento rok ve výši 1 807 Kč bude OSVČ povinna doplatit po podání přehledu za rok 2011 v roce 2012. Pokud však doplatek pojistného a vyčíslené dlužné penále z pojistného na důchodové pojištění bude stanoveno ve výši do 100 Kč, bude tato pohledávka na základě § 123a z. č. 582/1991 Sb., v platném znění, odepsána k tíži OSSZ a OSVČ není pak povinna tento rozdíl doplatit. 

Zdravotní pojištění: Možná už jste v prodlení

Podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu se řídí stejnými pravidly jako podání přehledu pro správu sociálního zabezpečení. Podle nyní platné právní úpravy je OSVČ povinna předložit zdravotní pojišťovně přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. To znamená letos nejpozději do 2. 5. 2011, informoval server Měšec.cz Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny

Do konce dubna ale tuto skutečnost oznamte vaší zdravotní pojišťovně. V případě že nemáte povinnost podávat daňové přiznání jste měli přehled podat nejdéle do 8. dubna. Čtěte také: Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu jednoduše a rychle (NÁVOD)

Na rozdíl od plateb na důchodové pojištění je ale potřeba uhradit nedoplatek na zdravotní pojištění do osmi kalendářních dnů od podání daňového přiznání. Pokud jste ještě nedoplatek neuhradili, jste v prodlení od 9. dubna, ať už jste podávali daňové přiznání během února nebo třeba na poslední chvíli.

Za neuhrazení doplatku na pojistném vám bude stanoveno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den, co budete v prodlení.

Pokud vám naopak pojišťovna má vracet přeplatek, učiní tak nejpozději do jednoho měsíce od podání přehledu.

Co možná nevíte

Pokud penále nedosáhne částky 100 Kč, nebude vám ho pojišťovna předepisovat k úhradě. Pojištěnec, který má například uhradit doplatek ve výši 2 000 Kč a neuhradí jej včas, má stanoveno penále ve výši 1 Kč za každý den prodlení. Penále by se tak předepsalo až po více než 100denním (tedy více než tříměsíčním) prodlení při takto vysokém dluhu, nastínil pro server Měšec.cz Jiří Rod.

Za porušení povinností vám narostou další desetitisíce

Povinnosti vám v oblasti zdravotního pojištění předepisuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Za neplnění povinností vám může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (nesplnění oznamovací povinnosti) a do výše 50 000 Kč podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Čtěte také: Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu, když si přivyděláváte k zaměstnání?  

Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění může příslušná zdravotní pojišťovna uložit plátci pojistného pokutu až do výše 50 000 Kč za každé jednotlivé nesplnění nebo porušení povinností, zdůraznil Rod s tím, že pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se pojišťovna o nesplnění či porušení povinnosti dozvěděla, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění či porušení povinností došlo.Vzhledem k tomu, že pokuta je příjmem pojišťovny, dá se očekávat, že s předepsáním pokuty nijak otálet nebude.

Na rozdíl od správy sociálního zabezpečení musíte zdravotní pojišťovně hradit doplatky na pojistném v jakékoli výši, tedy i pokud jsou ve výši několika korun.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).