Hlavní navigace

I když berete více než minimální mzdu, možná i vám musí přidat

1. 12. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Freepik.com, podle licence: Rights Managed
Razantně se zvyšuje od 1. 1. 2017 nejen minimální mzda, ale také předepsané minimální mzdové standardy pro lépe odměňované profese. Hodně si polepší invalidé a také linkoví řidiči.

Minimální mzda, o jejímž zvýšení už ví snad skoro každý, platí jen pro nekvalifikované práce a pro brigádníky pracující na dohodu mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti), na ostatní zaměstnance (v pracovním poměru) se však vztahuje dalších sedm stupňů zaručené mzdy, které jsou podstatně vyšší. Neplatí totiž jen jedna minimální mzda, ale v podstatě 8 minimálních mezd – hranic odměny za práci podle konkrétních činností, které jsou odstupňovány podle náročnosti a složitosti vykonávané práce.

Správně řečeno jde o tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy. (Bližší úpravu institutu zaručené mzdy najdete v ust. § 112 zákoníku práce.) Zatímco zvýšení minimální mzdy se vždy dostává a dostávalo značné pozornosti, zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy bývalo nezaslouženě opomíjeno. Teprve v posledních letech, ačkoliv se institut nejnižších úrovní zaručené mzdy uplatňuje již od r. 2007, kdy jej zavedl tehdy nový zákoník práce (a před ním to byla obdobná úprava tzv. minimálních mzdových tarifů), sdělovací prostředky informují o obojím a zaměstnavatelé také již chápou, že ani tam, kde je po práci velký hlad, kde je velká nezaměstnanost a poptávka po práci převyšuje její nabídku, nemohou vás jako zaměstnance odbýt pouhou minimální mzdou. Mnohdy to dříve zjišťovali, až když šel informovaný zaměstnanec do sporu se zaměstnavatelem o výši mzdy, nebo při kontrole inspekce práce, a to už bylo pozdě.

Co pro koho platí – odbory mohou vyjednat ještě více

Minimální mzda platí pro vás a vašeho zaměstnavatele z podnikatelské (nestátní, mimorozpočtové) sféry, u které se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než stanovuje nařízení vlády o minimální mzdě. A zpravidla také více dohodnuto je. V nepodnikatelském sektoru (státní a veřejná správa a služby) a u zaměstnavatelů podnikatelské (nestátní) sféry, u nichž není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy ještě nejnižší úrovně zaručené mzdy. (V nepodnikatelské sféře se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.) Minimální mzda se uplatní ve chvíli, kdy jste v pracovním poměru nebo činní na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí, jen pokud jste zaměstnáni v pracovním poměru. Jestliže jste činní na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, nejnižší úrovně se neuplatňují.

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce odstupňována, jak už bylo naznačeno, do osmi skupin. Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. Dále jsou zde uvedeny příklady prací zařazených do jednotlivých skupin a ty jsou zpracovány podle jednotlivých oborů.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy Poživatelé invalidního důchodu v pracovním poměru v r. 2016 Poživatelé invalidního důchodu v pracovním poměru v r. 2016 Běžní zaměstnanci v pracovním poměru v r. 2016 Běžní zaměstnanci v pracovním poměru v r. 2016 Všichni zaměstnanci v pracovním poměru od 1. 1. 2017 Všichni zaměstnanci v pracovním poměru od 1. 1. 2017
Skupina prací Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc
1. 55,10 Kč 9300 Kč 58,70 Kč 9900 Kč 66,00 Kč 11 000 Kč
2. 60,90 Kč 10 300 Kč 64,80 Kč 10 900 Kč 72,90 Kč 12 200 Kč
3. 67,20 Kč 11 300 Kč 71,60 Kč 12 100 Kč 80,50 Kč 13 400 Kč
4. 74,20 Kč 12 500 Kč 79,00 Kč 13 300 Kč 88,80 Kč 14 800 Kč
5. 81,90 Kč 13 800 Kč 87,20 Kč 14 700 Kč 98,10 Kč 16 400 Kč
6. 90,50 Kč 15 300 Kč 96,30 Kč 16 200 Kč 108,30 Kč 18 100 Kč
7. 99,90 Kč 16 800 Kč 106,30 Kč 17 900 Kč 119,60 Kč 19 900 Kč
8. 110,30 Kč 18 600 Kč 117,40 Kč 19 800 Kč 132,00 Kč 22 000 Kč

Kdo může dostat jen minimální mzdu?

Minimální mzda odpovídající 1. (nejnižšímu) stupni z nejnižších úrovní zaručené mzdy (shodná svou výší se mzdou pro tento stupeň) může být v praxi uplatňována jen vůči velmi úzké skupině zaměstnanců, a to:

  • zaměstnancům činným na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr,
  • zaměstnancům vykonávajícím v pracovním poměru nejméně kvalifikované práce zařazené do 1. skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění.

Charakteristika práce za minimální mzdu: Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

Zda máte nárok na víc, rozhoduje druh práce

Na ostatní zaměstnance se vztahují nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající pracím zařazeným do 2. až 8. skupiny prací. Příklady zařazení prací do jednotlivých skupin byly již na Měšec.cz uvedeny. Ale šlo opravdu jen o příklady. Doporučuji nahlédnout do právního předpisu – kompletní znění přílohy pro rok 2016 naleznete např. na webu zákonyprolidi.cz.

Od 1. 1. 2017 si polepší řidiči a další zaměstnanci v autobusové dopravě. Pracovní činnost Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob. byla přesunuta (doplněna) do 5. skupiny, jíž odpovídá nejnižší odměna 98,10 Kč na hodinu nebo 16 400 Kč za měsíc.

Ještě více si polepší invalidé, pro které dosud – pro jejich údajně nižší schopnost pracovního začlenění a menší pracovní výkonnost – platily snížené sazby jak minimální mzdy, tak nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zatímco u běžných zaměstnanců dochází u minimální mzdy stanovené měsíčně (a nejnižšího 1. stupně nejnižších úrovní zaručené mzdy) ke zvýšení o 1100 Kč, u poživatelů invalidních důchodů je to o 1700 Kč. U nejvyššího 8. stupně nejnižších úrovní zaručené mzdy dochází ke zvýšení o 2200 Kč, u běžných zaměstnanců a pro poživatele invalidních důchodů dokonce o 3400 Kč. Nadále už budou mít invalidé stejné mzdové podmínky jako běžní zaměstnanci.

Doplatky

Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen vám poskytnout doplatek

  • ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy (pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy),
  • k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Ještě záleží na délce pracovní doby

Uvedená výše minimální mzdy a uvedené nejnižší úrovně zaručené mzdy se vztahují ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Vy však můžete mít stanovenu i jinou (zkrácenou) týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického výzkumu a zaměstnanců pracujících v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu nesmí překročit 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí překročit 38,75 hodiny týdně.

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu přepočítá úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby váš nárok (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základních sazeb podle vzorce:

skoleni_4_3


Autor: Richard Fetter

Taková úprava (podle uvedeného vzorce) se týká pouze hodinové minimální mzdy, neboť minimální mzda stanovená na měsíc zůstane stejná při stanovené pracovní době 40 hodin za týden i při zkrácené pracovní době.

Podle skutečně odpracované doby

Pokud jste odměňováni měsíční mzdou a máte (individuálně) sjednánu kratší pracovní dobu nebo jste neodpracovali v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, snižuje se vám úroveň minimální mzdy (měsíční sazba) úměrně odpracované době. Například zaměstnanci firmy uplatňujícímu 40hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu, jehož týdenní pracovní doba je sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální mzda ve výši 11 000 Kč, ale pouze ve výši 5500 Kč za měsíc.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).