Hlavní navigace

Dohled nad kapitálovým trhem... dnes ČNB

12. 12. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Když byla v roce v roce 1998 zákonem zřízena Komise pro cenné papíry, byl tento krok hodnocen jako velice pozitivní. Už v roce 2004 pak vláda konstatovala, že je třeba postupně integrovat státní dozor nad finančním trhem do jediné instituce… Jak se vyvíjí dohled nad kapitálovým trhem?

V první etapě integrace státního dozoru mělo dojít k integraci dohledu nad bankami a dohledu nad družstevními záložnami do České národní banky a k integraci státního dozoru nad kapitálovým trhem se státním dozorem v pojišťovnictví a penzijním připojištění do Komise pro cenné papíry. Tyto pak měly být integrovány do jediné instituce dozoru nad finančním trhem. Parlament České republiky však rozhodl jinak, a tak z kdysi obávané Komise pro cenné papíry zbyl jen název zákona…

Vývoj právní úpravy dozoru nad kapitálovým trhem

V době návrhu zákona o zřízení Komise pro cenné papíry bylo konstatováno, že vývoj na českém kapitálovém trhu v posledních letech prokázal, že současná právní úprava jeho kontroly Ministerstvem financí byla nedostatečná jak z hlediska institucionálního, tak i procesně a hmotně právního. Proto bylo navrženo zřízení Komise pro cenné papíry jako flexibilního subjektu, bezprostředně vysoce odborně reagujícího na situaci na kapitálovém trhu a disponujícího zároveň i nadstandardními pravomocemi.

Činnost Komise se měla zaměřit především na zvýšení důvěryhodnosti finančního trhu. Proto byla Komise nadána kontrolními pravomocemi ve vztahu k účastníkům kapitálového trhu, kterým mohla ukládat i sankce, pokud účastníci kapitálového trhu nebudou plnit povinnosti uložené jim zákony upravujícími kapitálový trh. Zároveň měla spolupracovat s policií a soudy a měla mít ve stanovených případech pravomoc zmrazit přesun cenných papírů a peněz na účtech.

Výrazný pokrok se pak očekával od jejího působení proti zneužívání veřejně nepřístupných informací. Komise byla dále povinna sledovat a prověřovat podezřelé obchody, trestat provinilce a případně dávat návrh na zahájení stíhání konkrétních osob. Postupná integrace měla v naznačeném směru vést k rozšíření působnosti Komise i na další oblasti a tím i ke změně jejího názvu na Komisi pro finanční trh.

Předložený vládní návrh změny zákona z května 2005 však v Poslanecké sněmovně doznal radikální změnu a k předpokládanému cílovému řešení úplného sjednocení dozoru nad finančním trhem došlo již novelou zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, zákonem č. 57/2006 Sb. Ten zlikvidoval celou Komisi a její působnost byla plně v duchu uvedené integrační tendence přenesena na Českou národní banku.

Ke dni nabytí účinnosti zákona č. 57/2006 Sb. zanikla Komise pro cenné papíry a skončilo funkční období předsedy a členů prezidia Komise. Dosavadní působnost Komise vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přešla z Komise na Českou národní banku. Té byla zároveň stanovena jednotná funkce dozoru nad celým finančním trhem.

Působnost a pravomoci ČNB v oblasti kapitálového trhu

Česká národní banka při výkonu dohledu nad kapitálovým trhem posiluje důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh zejména tím, že přispívá k ochraně investorů a rozvoji kapitálového trhu a podporuje osvětu v této oblasti.

K tomuto cíli v oblasti kapitálového trhu

 1. vykonává dohled v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů,
 2. rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů,
 3. kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností a oblast umisťování peněžních prostředků penzijních fondů,
 4. vykonává další činnosti.
Akcie.mesec.cz: Sledujte vývoj kurzů svých akcií a podílových fondů

Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá

 1. plnění povinností stanovených tímto zákonem fyzickým nebo právnickým osobám,
 2. plnění povinností stanovených zvláštními zákony,
 3. plnění povinností a podmínek stanovených ve vykonatelných rozhodnutích České národní banky.

Dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem podléhá plnění povinností stanovených obchodním zákoníkem a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

 1. při úpravě nabídky převzetí a v případech, kdy se použijí obdobně či přiměřeně ustanovení o nabídce převzetí,
 2. při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou kótovány,
 3. v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,
 4. při veřejné nabídce upisování akcií.

Při výkonu dohledu postupuje Česká národní banka podle zákona a je oprávněna ukládat opatření a sankce stanovené tímto zákonem, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a obchodním zákoníkem.

Zejména je Česká národní banka je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti.

Dále je Česká národní banka je oprávněna vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem, vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona, vyžadovat předložení záznamů, zpráv nebo s nimi spojených údajů přenášených prostřednictvím sítě elektronických komunikací od osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem a která je oprávněně pořídila, provést kontrolu na místě podle zvláštního zákona u osoby, která podléhá jejímu dohledu nad kapitálovým trhem, při rozhodování o žádosti o schválení prospektu cenného papíru vyžadovat informace a podklady od vedoucích osob nebo od auditora emitenta cenného papíru, osoby, která vyhotovila prospekt, nebo obchodníka s cennými papíry, který cenné papíry umísťuje.

Osoba podléhající dohledu České národní banky nad kapitálovým trhem je povinna v souvislosti s výkonem kontroly na místě poskytnout České národní bance potřebnou součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Osoba, od které je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace nebo podklady nebo záznamy a údaje, je povinna poskytnout tyto informace nebo podklady nebo záznamy a údaje bez zbytečného odkladu, nestanoví-li Česká národní banka lhůtu delší.

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může Česká národní banka ve vztahu k osobám podléhajícím dohledu zahájit kontrolu na místě i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první úkon kontroly.

dan_z_prijmu

Osoby, u kterých je důvodné podezření, že bez příslušného povolení nebo souhlasu České národní banky provádějí činnost, ke které je třeba povolení nebo souhlas České národní banky, je Česká národní banka oprávněna kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti, a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost.

Důležité je vymezení oprávnění k provedení opatření k nápravě. Podle nich je Česká národní banka, která vykonává dohled, oprávněna přijmout tato opatření k nápravě:

 1. uložit osobě podléhající tomuto dohledu, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních,
 2. určit, jakým způsobem je osoba podléhající tomuto dohledu povinna nedostatek odstranit. S tím souvisí i oprávnění k řízení o přestupcích a správních deliktech a ukládání pokut v rámci zákonem stanoveného rozsahu.

Anketa

Kdo vykonává (vykonával) dohled nad kapitálovým trhem nejlépe?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).