Hlavní navigace

Daňové přiznání za rok 2012 krok za krokem

Gabriela Hájková

Nebojte se daňového přiznání. Projděte si s námi jeho formulář. Poradíme, jak ho vyplnit.

Doba čtení: 9 minut

Březen už se blíží a s ním i termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů. Těžkou hlavu si z toho ale dělat nemusíte. Dnes si totiž podrobně projdeme formulář přiznání a vysvětlíme si, jak ho vyplnit.

V příštích článcích se pak budeme věnovat vyplnění formuláře podle konkrétních modelových příkladů. 

Na serveru Měšec.cz vždy najdete nabídku všech dostupných formulářů, včetně toho interaktivního, který vyplní podstatnou část údajů za vás. Vyberte si, co je vám nejbližší.

Stáhněte si daňové formuláře!

Copyright: Internet Info, s. r. o.

První strana

Na první straně ještě nemáte co zkazit. Nejprve zde uveďte oficiální název místně příslušného finančního úřadu, do jehož územního obvodu spadá vaše trvalé bydliště. Územní pracoviště je tam, kde je umístěn váš spis k dani z příjmů. V současnosti odpovídají územní pracoviště rozdělení ČR na kraje.

Nezapomeňte také uvést své daňové identifikační číslo a rodné číslo. Čtěte také: 9 otázek k daním, na které potřebujete znát odpověď

Označte také, jaké daňové přiznání podáváte. Většina z nás bude podávat formulář v řádném termínu a zaškrtne proto možnost „řádné“. Opravné přiznání podáváte, pokud jste do konce řádného termínu objevili v tiskopise chybu, ale formulář už jste podali finančnímu úřadu. Po podání opravného přiznání bude správce daně hledět pouze na tento formulář, nikoli ten chybný. Pokud pochybení zjistíte až po řádném termínu odevzdávání, je nutné podat dodatečné přiznání.

Nakonec také označte, zda vám přiznání zpracovává daňový poradce a jestli máte povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem.

Než přejdete k vyplňování osobních údajů, zapište také, za jaký rok nebo jeho část formulář podáváte.

1. oddíl

V hlavičce formuláře (buňky 6 – 28) vyplňujete pouze osobní údaje. Kromě jména tedy uvádíte adresu, bydliště a další kontaktní údaje.

Pole 29 a 29a se týká pouze daňových nerezidentů a v buňce 30 stačí označit, zda jste spojení se zahraničními osobami.

Příloha č. 1

Přílohy obecně procházet nebudeme. Zastavíme se pouze u hojně využívané Přílohy č. 1, která se týká příjmů ze samostatné výdělečné činnosti. Budeme se jí věnovat ještě před vysvětlováním 2. oddílu, protože právě do něj už je nutné vpisovat případně údaje z první přílohy. Čtěte také: Ministerstvo plánuje novou daňovou slevu. Komu pomůže?

Na počátku nezapomeňte uvést, zda uplatňujete pro svou činnost výdaje procentem z příjmů nebo vedete účetnictví či daňovou evidenci. Nezapomeňte také uvést své rodné číslo.

Do buňky 101 vyplňte příjmy z činností, které stanovuje § 7 zákona a do řádku 102 pak výdaje, které s těmito příjmy souvisejí. Pokud uplatňujete paušál, vypočtěte výdaje jako příslušné procento z dosažených příjmů. Například pokud máte příjmy ze samostatné činnosti ve výši 300 000 Kč a uplatňujete jako živnostník 60% paušál, budou výdaje dosahovat 180 000 Kč a základ daně tedy bude 120 000 Kč. Ten zapíšete do pole 104.

Řádky 105 – 112 se týkají pouze podnikatelů, kteří mohou uvést částky, které zvyšují či snižují výsledek hospodaření (např. uplatňují daňovou ztrátu) poplatníků, kteří mají spolupracující osobu nebo sami jsou spolupracující osobou či jsou společníky veřejné obchodní či komanditní společnosti.

Po následných případných úpravách pomocí buněk 105 – 112 zapiště výsledek do pole 113. Pokud využíváte pro vyplnění přiznání interaktivní formulář, přenese tento údaj dál do buňky 37. Proto je dobré začínat vyplňování přílohou. Čtěte také: O co si koledují důchodci, kteří pozastavili penzi jen kvůli daňové slevě?

Část přílohy označena písmenem A je určena pro informace o čistém obratu a uplatňovaných odpisech.

Častěji ale budete vyplňovat spíše část B, kde uvádíte název činnosti, ze které pramení dosažené příjmy, dále výši paušálu, výši příjmů a následně i výdaje uplatňované paušálem.

V oddílu C vyplňte datum, kdy jste zahájili činnost a zda jste ji přerušili, případně již ukončili.

Část D vyplní jen ti, kteří vedou daňovou evidenci. Oddíl E je určen pro podnikatele, kteří zadávali do řádků 105 a 106 částky zvyšující či snižující výsledek hospodaření. Oddíl F se týká jen účastníků sdružení, které není právnickou osobou. Část G a H je určena pro poplatníky, kteří mají spolupracující osobu nebo jí sami jsou. Jste-li společníci v.o.s. či komanditní společnosti, neopomeňte do části I její daňové identifikační číslo a výši svého podílu. Čtěte také: 9 tipů, jak ušetřit na daních

Druhá strana

Pokud pracujete jako zaměstnanci a přivyděláváte si samostatnou výdělečnou činností (kterou vyplňujete do přílohy č. 1), musíte si s největší pravděpodobností podat daňové přiznání sami. Poté, co jste tuto skutečnost oznámili zaměstnavateli, získali jste od něho „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2012“ (dále jen potvrzení). Právě zde najdete informace pro další vyplňování. Čtěte také: Jak se dostat dřív k přeplatku na dani?

31 – Součet hrubých příjmů ze zaměstnání za rok 2012, údaj opište z potvrzení od zaměstnavatele.

32 – Součet sociálního a zdravotního pojištění, které za vás odvedl zaměstnavatel. Opět opíšete z potvrzení.

33 – Pokud jste pracovali v zahraničí a platili tam daně, uveďte zde jejich výši.

34 – Sečtěte hodnoty řádku 31 a 32 a odečtěte případně hodnotu řádku 33.

35 – Úhrn příjmů, který máte ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné (§ 6 odst. 13 zákona).

36 – Uveďte hodnotu z řádku 34.

36a -  Hodnotu z řádku 36 upravte o případné příjmy ze zahraničí.

37 – Zde uvedete údaj z řádku 113 přílohy č. 1 (interaktivní formulář přenáší automaticky).

38 – Uvedete dílčí základ daně, máte-li příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona).

39 – Uvedete dílčí základ daně, pokud máte příjmy z pronájmu. Jedná se o údaj řádku 206 (příloha č.2)

40 – Údaj řádku 209 (příloha č. 2), pokud máte tzv. ostatní příjmy (definuje je § 10 zákona).

41 – Sečtěte hodnoty z řádků 37 – 40.

41a – Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 (řádek 41 snížený o úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 – 10 zákona. Pokud nemáte příjmy ze zahraničí, které vyjmout ze zdanění, opište jen údaj z řádku 41).

42 - Uveďte základ daně, tedy součet řádků 36a a kladné hodnoty řádku 41a.

44 – Uplatňujete-li ztrátu (max. do hodnoty na řádku 41a se znaménkem minus), vepište ji do tohoto pole.

45 – Po odečtení hodnoty z řádku 44 od údaje v buňce 42 vyjde základ daně po odečtení ztráty.

46 – Zapište hodnotu případných uznatelných darů, pokud dosáhly alespoň 2 % ze základu daně a činí min. 1000 Kč (max. lze uplatnit 10 % hodnoty řádku 42), (nezapomeňte uchovat i potvrzení o výši daru od příjemce).

47 – Platili jste úroky z úvěru na bytové potřeby? Do první kolonky zapište počet měsíců z roku trvání tohoto úvěru a do druhé částku, kterou jste našli na potvrzení od banky či spořitelny. Úhrn za domácnost ze všech těchto úvěrů nesmí překročit částku 300 000 Kč.

48 – Pokud si platíte i penzijní připojištění, můžete si za rok odečíst až 12 000 Kč. Ale pouze z příspěvků přesahující hranici 6000 Kč. 

49 – Řádek pro souhrn zaplaceného pojistného na životní pojištění v roce 2012. Údaj opište z potvrzení, které počátkem roku zasílala pojišťovna.

50 – Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci za rok 2012 (do výše 1,5 % zdanitelných příjmů dle § 6 s výjimkou těch zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně a zároveň do částky 3000 Kč za zdaňovací období).

51 – Uplatněte úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání do 10 000 Kč (do 13 000 Kč se zdrav. postižením a do 15 000 Kč s těžším zdravotním postižením).

52 – Uplatněte výši výdajů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje – § 34 odst. 4 zákon.

53 – Další částky – např. výše odpočtu podle § 34 odst. 9, 10 zákona.

54 – Sečtěte hodnoty všech nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných položek z řádků 46 až 53.

55 – Uveďte základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky (45 – 54).

56 – Zaokrouhlete částky z řádku 55 na celá sta Kč směrem dolů.

57- Z hodnoty řádku 56 vypočtete 15% daň.

58 – Uveďte daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částku z ř. 330 přílohy č. 3.

60 – Celkovou daň zaokrouhlete na celé Kč nahoru.

61 – Případnou daňovou ztrátu z řádku 41a uveďte zde (vpisujte bez znaménka minus a zaokrouhlete na celé Kč nahoru).

62 – Uveďte slevu dle § 35 odst. 1 zákona (slevy na zaměstnance se zdravotním postižením bez těžšího zdravotního postižení  18 000 Kč nebo s těžším zdravotním postižením 60 000 Kč).

63 – Sleva dle § 35a nebo 35b (investiční pobídky).

Třetí strana

Na úvod vyplňte jméno, titul a rodné číslo manžela/manželky (dále jen manžel). 

64 – Odpočet na poplatníka vyplňte částku 24 840 Kč, která platí pro rok 2012.

65a – Uveďte 24 840 Kč, pokud manžel nebyl držitelem průkazu ZTP/P, žije s vámi v domácnosti a nemá vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč ročně. Pokud vyživujete manžela v domácnosti jen některé měsíce zdaňovacího období, snižte daň o 2070 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste manžela v roce 2012 nevyživovali.

65b – Uveďte 49 680 Kč za rok, pokud je manžel držitelem průkazu ZTP/P. Pokud ho v domácnosti vyživujete jen v některých měsících zdaňovacího období, odečtěte 4140 Kč za každý měsíc, na jehož počátku jste manžela v roce 2012 nevyživovali.

66 – Uveďte 2520 Kč ročně (210 Kč měsíčně), pokud pobíráte invalidní důchod (I. a II. stupeň) nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu tohoto a starobního důchodu.

67 – Uveďte částku 5040 Kč ročně (420 Kč měsíčně), pokud pobíráte invalidní důchod (III. stupeň) či jiný důchod, u něhož je podmínka přiznání invalidita III. stupně či zanikl-li nárok na plný invalidní důchod kvůli souběhu nároku na výplatu invalidního (III. stupeň) a starobního důchodu nebo jste plně invalidní, ale vaše žádost o důchod byla zamítnuta z jiného důvodu, než že nejste plně invalidní.

68 – Uveďte 16 140 Kč ročně, pokud jste držitelem průkazu ZTP/P. Pokud neplatí celoročně, snižte daň o 1345 Kč za každý tento měsíc.

69 – Uveďte 4020 Kč ročně, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem či předepsaným výcvikem do dovršení 26 let (doktorské prezenční studium – do 28 let). Pokud splňujete podmínku jen za některé měsíce, za každý, na jehož počátku jste podmínky splnili, snižte daň o 335 Kč.

70 – Sečtěte řádky 64 až 69.

71 – Uveďte novou výši daně po odečtení daňového zvýhodnění (ř. 60 – ř. 70).

Tabulka č. 2 vyplňte údaje o svých vyživovaných dětech, se kterými žijete ve společné domácnosti. Do kolonky počet měsíců uveďte měsíce, za které je dítě považováno za vyživované.

72 – Za jedno vyživované dítě máte nárok na slevu 13 404 Kč za rok. Pokud je dítě držitelem ZTP/P, zvyšuje se částka na dvojnásobek.

73 – Slevu na dani z řádku 72 uplatněte maximálně do hodnoty řádku 71.

74 – Uveďte daň po uplatnění slevy (71 – 73).

75 – Buňka určena pro daňový bonus (72 – 73). Zapište sem rozdíl daňového zvýhodnění a slevy na dani. Bonus můžete uplatnit dle §35c zákona, pokud výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 50 300 Kč za rok.

76 – Zapište úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů zaměstnavatelem (zjistíte z potvrzení).

77 – Vypočtěte rozdíl daňového bonusu a úhrnu již vyplacených měsíčních bonusů (75 – 76).

78 – 83 – Řádky určeny pro poplatníky podávající dodatečné daňové přiznání (návod naleznete v pokynech pro vyplnění).

84 – Na tento řádek uveďte součet zaplacených záloh na daň z příjmu za rok 2012 po slevách na dani sražených všemi zaměstnavateli. Údaj opíšete z potvrzení.

85 – Zde uveďte úhrn zaplacených záloh za rok 2012 včetně přeplatku použitého jako záloha na daň dle § 154 a § 155 daňového řádu.

86 – Vepište částku zaplacené daně stanovené paušální částkou dle § 7a zákona.

87 – Vepište částku sražené daně z úroků ze státních dluhopisů.

87a – Vyplňte částku sražené daně dle § 36 odst. 7 zákona.

88 – Uveďte zajištěnou daň plátcem dle § 38e zákona.

89 – Pole pro částku sražené daně podle § 38f odst. 12 zákona (zdaněné úroky v zahraničí).

90 – Zapiště částku zaplacené daňové povinnosti (zálohy) dle § 38 gb odst. 4 zákona.

91 – Na tomto řádku konečně zjistíte, zda budete daň z příjmu za rok 2012 doplácet, nebo získáte přeplatek. K výsledku dojdete takto: ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90. 

Záporná hodnota znamená, že jste loni zaplatili na zálohách více, než jste měli, a správce daně vám bude peníze vracet. Kladná hodnota značí částku, kterou musíte na dani doplatit.

FIN18_tip_v_clanku_obecny3

Čtvrtá strana

Na poslední straně nezapomeňte uvést druh a počet příloh, které k přiznání přikládáte. Dále svým podpisem stvrďte pravdivost uvedených údajů a připojte vlastnoruční podpis.

V případě, že vám vznikl přeplatek na dani, nezapomeňte vyplnit úplně poslední kolonku. Obsahuje žádost o vrácení přeplatku. Zároveň si zde také volíte způsob, jakým vám finanční úřad přeplatek poukáže zpět. Zvolit si můžete buď složenku, nebo bankovní převod.

Našli jste v článku chybu?