Hlavní navigace

Co všechno si odečtete od základu daně z příjmů?

17. 7. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Co si může odečíst zaměstnanec z daní hned a co až při ročním zúčtování jeho záloh?

Nezdanitelné části základu daně (podle ust. § 15 zákona o daních z příjmů) lze odečíst pouze od ročního základu daně. Tedy vždy až po uplynutí zdaňovacího období (kalendářního roku) v daňovém přiznání nebo na základě ročního zúčtování záloh daně z příjmů závislé činnosti (ze zaměstnání).

A to na rozdíl od částek snížení daně (dle ust. § 35ba zákona o daních z příjmů), které lze, pokud zaměstnanec u zaměstnavatele podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení a prokázal skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy, uplatnit již v průběhu zdaňovacího období.

Takto lze již při měsíčním zúčtování příjmu ze závislé činnosti a placení záloh na daň z příjmu zohlednit v poměrné výši jako měsíční slevu částku na poplatníka (24 840 Kč), a jiné částky – např. částku pro invaliditu (pobírání invalidního důchodu), na držitele průkazu ZTP/P apod.

Odpočet poskytnutých darů

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona o veřejných sbírkách.

A to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní.

Dále pak lze obdarovat politické strany a politická hnutí příspěvkem na jejich činnost.

Dar lze poskytnout fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat na financování těchto zařízení.

Pak také fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo musí činit alespoň 1 000 Kč. Dary v nižší hodnotě se nepočítají a nelze je uplatnit.

Odpočet dárců krve

Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

Odpočet úroků z úvěrů

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru použitého na financování bytových potřeb:

Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků. Čtěte také: Privatizace bytu: Nárok na přednostní nabídku vám obecní byt nezaručuje

Příspěvky na penzijní připojištění a penzijní pojištění

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho:

  • penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč, nebo
  • penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období.

Odpočet pojistného na soukromé životní pojištění

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi:

  • poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a
  • pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území ČR, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

To za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

U pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití je další podmínka, a to, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč.

Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Čtěte také: Životní pojistku oběti nemůže zinkasovat její vrah, ale někomu být vyplacena musí

Odpočet příspěvků odborům

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.

Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období. Čtěte také: Firemní odbory už vás od výpovědi neochrání

Odpočet úhrady za zkoušky

Od základu daně ve zdaňovacím období lze dále odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny poplatníkem jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmu z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, nejvýše však 10 000 Kč.

skoleni_8_6

U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

Použitá literatura: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; Nezdanitelné části daně, Verlag Dashöfer, 7. 5. 2012

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).