Hlavní navigace

Co se skutečně stalo ve spořitelním družstvu WPB Capital?

17. 12. 2014
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Soukromé obchodní spory členů družstva a snaha ovládnout majetek nekalými praktikami, podpořená cílenou likvidací ČNB, vedla k pádu záložny. Byl to předem prohraný boj. A budou další prohrané boje.

Tento text je názorovým vyjádřením autora. Redakce serveru Měšec.cz není jeho autorem a nemusí se ztotožňovat s obsahem názoru.

WPB Capital, spořitelní družstvo bylo založeno v roce 1999 pod názvem FIDELITY, družstevní záložna. Od počátku svého vzniku se soustřeďovalo na postupné budování infrastruktury potřebné k racionálnímu a ziskovému podnikání v oblasti finančních služeb s dlouhodobým cílem proměny na banku.

Družstvo mělo nastavený velice slušně fungující obchodní model založený na nabídce omezeného rozsahu služeb vysoké kvality. Na straně vkladů nabízelo svým členům zejména dlouhodobé vklady se slušným zhodnocením a vedení běžného účtu s bezhotovostním tuzemským platebním stykem zdarma. Na straně úvěrů pak produkty zaměřené primárně na podnikatele s kvalitním zajištěním s vysokou rychlostí zpracování.

ČNB družstvo zbytečně paralyzovala

15. 5. 2013 obdrželo WPB Capital, spořitelní družstvo (dále jen WPB Capital) oznámení o zahájení správního řízení ze dne 15. 5. 2013, vydané podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Ve stejný den pak obdrželo od ČNB i rozhodnutí o předběžném opatření ze dne 15. 5. 2013, č.j. 2013/5637/570, na základě kterého bylo družstvu WPB Capital uloženo, aby se počínaje dnem doručení rozhodnutí o předběžném opatření zdrželo určitých činností. Mezi ty patřilo zejména přijímání nových členů a vkladů, poskytování nových úvěrů, jakož i přijímání dalších členských vkladů (navyšování kapitálu). Tím bylo znemožněno faktické fungování družstva.

Důvodem zahájení správního řízení bylo prošetřování obchodů souvisejících s financováním nákupu cenných papírů a poskytnutí úvěrů z let 2010–2011, u kterých existovalo podezření, že prostředky mohly být sérií transakcí použity na financování kapitálu záložny. Veškeré obchody související s financováním nákupu zmíněných cenných papírů byly v té době již řádně splaceny.

Spory bývalých členů se přelily do boje o družstvo

Výše kapitálu, kterou v souvislosti s podezřením z tzv. finanční asistence ČNB zpochybňovala, činila maximálně 306,5 mil. Kč. WPB Capital kroky ČNB, zejména rozsah vydaného předběžného opatření, vnímalo jako velice přísné, nicméně je akceptovalo a poskytovalo ČNB maximální součinnost. ČNB v minulosti nikdy nevedla s WPB Capital žádné správní řízení a družstvo nikdy nemělo žádným způsobem omezenou činnost.

Družstvo mělo za to, že správní řízení úzce souviselo s obchodním sporem dvou bývalých členů družstva Pavlem Petrovičem Patrikem Buganem. V něm se pan Petrovič delší dobu snažil vyvíjet nátlak na své bývalé společníky v podnikání, kromě jiného i podáním vykonstruovaných a zkreslených informací o WPB Capital České národní bance.

Družstvo přitom dlouhodobě bezproblémově a hlavně obezřetně podnikalo. Od 4Q 2011 například úmyslně přibrzdilo růst své bilanční sumy v zájmu co největšího snížení úrokových nákladů a dosažení co nejlepších hospodářských výsledků. Stejně tak mělo celou řadu spokojených klientů na vkladové i úvěrové straně.

Kvalita úvěrových pohledávek se jasně projevila tím, že i přes vydané předběžné opatření od 15. 5. 2013 do 15. 5. 2014 úvěroví klienti uhradili přes 870 milionu Kč (cca 27 % objemu úvěrových pohledávek evidovaných k 15. 5. 2013). Stejně tak záložna evidovala nízké procento nesplácených úvěrů (ke dni 31. 3. 2014 bylo 90 % všech poskytnutých úvěrů neklasifikovaných) tedy bez selhání řídícího a kontrolního systému družstva prováděla pravidelně renomovaná společnost KPMG.

Pan Petrovič se delší dobu snažil vyvíjet nátlak na své bývalé společníky v podnikání, kromě jiného i podáním vykonstruovaných a zkreslených informací o WPB Capital České národní bance.

Družstvo mělo řešení, jak vše vrátit do normálu

Po obdržení rozhodnutí o předběžném opatření podniklo družstvo řadu opatření směrujících k posílení kapitálové vybavenosti družstva, a tím i důvěry ČNB. WPB Capital postupně převedlo většinu své volné likvidity na účty vedené v ČNB, veškerý HV z roku 2012 (91,5 mil. Kč) byl rozdělen do rezervního a rizikového fondu, družstvo přistoupilo k obměně osob ve volených orgánech, vše za důsledného dodržování omezení plynoucích z předběžného opatření. Na sklonku roku 2013 zástupci WPB Capital završili jednání se společností PROXY – FINANCE a.s., která se rozhodla kapitálově vstoupit do družstva.

Dne 3. 12. 2013 členská schůze WPB Capital schválila navýšení kapitálu formou složení první části dalšího členského vkladu ve výši 44 mil. Kč uvedenou společností. Navýšení kapitálu ale nebylo možné bez zrušení nebo omezení předběžného opatření ze strany ČNB.

Dne 18. 12. 2013 prezentovali zástupci WPB Capital na půdě ČNB svůj strategický plán na období příštích 3–5 let. Primárním cílem záložny bylo urychlené vyřešení probíhajícího správního řízení, obnova řádného fungování družstva, další rozvoj práce s rizikem a kontrolních procesů a pokračování spolupráce s renomovanými partnery v oblasti zlepšování řídícího a kontrolního systému. Strategickým cílem zůstávalo ve spolupráci s novým investorem PROXY – FINANCE a.s. získání bankovní licence.

Hlavním obchodním cílem záložny bylo obezřetně růst na straně vkladů i úvěrů. Záložna neplánovala žádný raketový růst bilanční sumy, ale postupné zlepšování práce s tehdejší klientelou. Základem dalšího rozvoje mělo být navýšení kapitálu záložny na úroveň 1 mld. Kč do 31. 12. 2014 a na 1,5 mld. Kč do 31. 12. 2018 při dodržováni ukazatele kapitálové přiměřenosti kolem 20 %.

Vysoká likvidita i úvěrová přiměřenost. Vše bylo podle pravidel

Záložna hodlala dlouhodobě snižovat nákladovost depozit, což potvrdila opakovaným snížením úrokových sazeb na vkladech po dobu trvání předběžného opatření. Začátkem roku 2014 se úrokové sazby na vkladech pohybovaly pod některými nabídkami malých bank působících v ČR.

Budoucnost záložny úzce souvisela se zrušením předběžného opatření, které postupně oslabovalo pozici družstva a zhoršovalo jeho hospodářské výsledky. WPB Capital nicméně na počátku roku 2014 dokazovalo velkou vnitřní sílu a životaschopnost tím, že si udržovalo vysokou likviditu (v 01/2014 šlo o hodnotu 1,4 mld. Kč), vysokou kapitálovou přiměřenost (18,19 % ke dni 30. 11. 2013), která i po odpočtu celé výše zpochybňovaného kapitálu splňovala regulatorní požadavky.

Nespornou kvalitu svého úvěrového portfolia a zejména atraktivnost z pohledu investorů, kteří hodlali v družstvu navyšovat kapitál a spolupodílet se na jeho dalším rozvoji, potvrdil v únoru 2014 další významný investor – finanční skupina Arca Capital. Ta oznámila svůj záměr majetkově vstoupit do WPB Capital, a to navýšením základního kapitálu WPB o 45 milionů Kč a zároveň nabytím dalších členských vkladů od některých stávajících členů v celkové výši 306 500 000 Kč.

ČNB nechala družstvo krvácet 11 měsíců, až se jí to povedlo

Tato investice do družstva však byla podmíněna zrušením nebo změnou předběžného opatření. To totiž navyšování kapitálu zakazovalo, a to i přesto, že posílení základního kapitálu bylo hlavně v zájmu členů (vkladatelů) družstva, a to zejména z důvodu zvýšení ochrany a bezpečnosti jejich vkladů.

Dne 8. 4. 2014 obdrželo WPB Capital Rozhodnutí ČNB, kterým bylo spořitelnímu družstvu odňato povolení působit jako družstevní záložna. Proti tomuto rozhodnutí podalo WPB Capital v zákonné lhůtě rozklad. Dané rozhodnutí bylo představiteli WPB Capital vnímáno jako zcela neoprávněná a cílená likvidace družstva.

K danému rozhodnutí totiž ČNB dospěla po neuvěřitelných 11 měsících, během kterých bylo družstvu znemožněno jakkoli obchodovat, tedy zhodnocovat peníze pro své klienty. Je zřejmé, že cílem takto dlouho trvajícího předběžného opatření, které několikanásobně překročilo zákonem povolenou dobu (120 dní podle zákona o spořitelních družstvech), byla finanční likvidace družstva bez nutnosti vydání rozhodnutí.

Česká národní banka družstvo WPB Capital doslova finančně zlikvidovala. Místo zákonných 120 dnů trvalo její předběžné opatření neuvěřitelných 11 měsíců.

Celé správní řízení, ačkoli se týká skutečností, které byly ČNB známy již před několika lety, začalo na základě různých záměrně zkreslených a nepravdivých anonymních podání a prohlášení několika osob jednajících na pokyn bývalého zakládajícího člena družstva Ing. Pavla Petroviče, který se z důvodu osobního obchodního sporu rozhodl zničit WPB Capital a ovládnout jeho majetek.

Vykonstruované trestní kauzy

K tomuto účelu využíval kromě podání na ČNB také očerňování jména WPB prostřednictvím médií, vykonstruovaných trestních kauz za pomoci policie ČR a v neposlední řadě také nesmyslného a šikanózního insolvenčního návrhu, který byl dne 25. 4. 2014 podán společností Tapovan s.r.o. u Městského soudu v Praze. Jednatelem této společnosti je současný zaměstnanec Ing. Petroviče, Ing. Lukáš Macků. Tato společnost navíc sídlí v prostorách, které vlastní firma Ing. Petroviče.

Úsilí Ing. Petroviče ovládnout majetek WPB Capital je zřejmé i z aktivit společnosti LLainfair Carrainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited). S touto společností za WPB Capital v minulosti spolužák a blízký přítel Ing. Petroviče – ing. Jirásek – podepsal smlouvu o spolupráci, která vyústila do sporu, který v červnu 2014 vyvrcholil vydáním rozhodčího nálezu. Na základě rozhodčího nálezu by tato společnost mohla ovládnout značnou část úvěrových pohledávek družstva.

Vykonstruované trestní kauzy a šikanózní insolvenční návrhy měly za cíl ovládnout majetek družstva.

Kamarádi v ČNB

Představenstvo WPB Capital na tuto skutečnost reagovalo podáním návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu, kterému bylo následně usnesením soudu vyhověno. Aktuálně se vede s uvedenou společností soudní spor o zrušení rozhodčího nálezu. WPB Capital navíc zjistilo, že Ing. Pavel Petrovič udržuje blízké osobní vztahy s viceguvernérem ČNB prof. PhDr. Ing. vladimírem Tomšíkem, Ph.D., se kterým se pravidelně setkával.

Viceguvernér dokonce pana Petroviče a další členy klubu podnikatelů „klub FIDO“ na konci roku 2013 osobně informoval o situaci ve WPB Capital i v celém sektoru spořitelních družstev. V rámci následného rozhovoru pan profesor Tomšík sdělil Ing. Petrovičovi, že WPB Capital bude odebrána licence a družstvo skončí v likvidaci. Tuto skutečnost potvrdilo WPB Capital několik členů Klubu FIDO. WPB Capital mělo proto důvodné podezření o podjatosti prof. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.

Pavel Petrovič udržuje blízké osobní vztahy s viceguvernérem ČNB Vladimírem Tomšíkem, se kterým se pravidelně setkával. Podjatost? Ale kdeže.

ČNB zcela ignorovala argumenty WPB Capital

Obavy WPB Capital z neobjektivnosti členů bankovní rady České národní banky se bohužel potvrdily, když dne 24. 06. 2014 bylo družstvu doručeno rozhodnutí o podaném rozkladu proti odejmutí povolení působit jako družstevní záložna, kterým toto odnětí licence nabylo právní moci, přičemž ČNB znovu zcela ignorovala argumentaci WPB Capital.

Nákup cenných papírů, který národní banka družstvu vytýkala, se uskutečnil ještě před novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech v roce 2012, kdy původní znění zákona dovolovalo družstvu majetek takto nabývat. Stejně tak družstvo řádně, naprosto v souladu s předpisy, reportovalo úvěrovou angažovanost. ČNB byla o všech cenných papírech řádně informována a jejich držení do splatnosti v minulosti nikdy nerozporovala. Navíc všechny předmětné cenné papíry byly řádně splaceny i s výnosem, proto neobstojí ani tvrzení ČNB, že se jednalo o neobezřetné obchodování. Naopak šlo o výnosné a vzhledem k bonitě emitentů i naprosto bezpečné transakce.

ČNB v rámci správního řízení zpochybnila kapitál ve výši cca 110 milionů Kč. I bez něj by ale družstvo dosahovalo povinné kapitálové přiměřenosti přes 8 %, což je hlavní ukazatel stability úvěrové instituce. Bylo veřejně známo, že WPB posléze v červnu 2013 navýšilo kapitál rozdělením zisku po zdanění ve výši 90 mil. Kč do rezervního a rizikového fondu a k 31. 12. 2013 dosahovala výše kapitálové přiměřenosti 18,21 %.

Investoři nebyli záměrně vpuštěni, ČNB ignorovala i nařízení Evropské komise

Do WPB rovněž chtěli vstoupit silní investoři a přinést další kapitál ve výši několika set milionů Kč, což by ještě více přispělo k stabilizaci družstva. Tomu ČNB nepochopitelně zabránila. ČNB přitom nikdy v historii neměla ani jednu výhradu k jakémukoliv navyšování kapitálu ve WPB Capital, přestože byla vždy o každém navyšování řádně a dle svých předpisů informována.

WPB Capital se při navyšování kapitálu nikdy nedopustilo jednání, které by bylo v rozporu se zákonem. Vytýkaná tzv. „finanční asistence“ je pro družstevní záložny výslovně povolená Zákonem o obchodních korporacích. Není rovněž zakázaná v Nařízení CRR Evropské komise, které od 1. 1. 2014 ČNB neaplikovala, resp. aplikovala chybně do současné legislativní úpravy podnikání spořitelních družstev.

Nařízení CRR má přitom aplikační přednost před podzákonným právním předpisem (vyhláškou ČNB), na základě které ČNB přistoupila k odebrání licence WPB Capital. Rozhodnutí o odebrání licence je paradoxně v rozporu i se samotným Úředním sdělením ČNB ze dne 20. prosince 2013 k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Nařízení Evropské komise má aplikační přednost před vyhláškou ČNB. To centrální banka ignoruje.

Svědci jsou nežádoucí, ČNB je bůh

ČNB v průběhu celého správního řízení s WPB Capital neprovedla jediný důkaz svědeckou výpovědí a neakceptovala řadu důkazů ze strany WPB Capital (družstvo navrhovalo k výslechu zejména auditory, ale i řadu zmanipulovaných osob z okolí Ing. Petroviče apod.).

ČNB dále jako podklad do správního spisu založila nepodepsané dokumenty v podobě anonymních oznámení, některá z nich byla dokonce opatřena atypickým razítkem „podatelny“, které zjevně ČNB standardně nepoužívá. Když pak WPB Capital podalo důvodnou námitku podjatosti na vybrané pracovníky podílející se na tomto správním řízení, bankovní rada námitku zamítla a v poučení napsala, že WPB může proti jejich rozhodnutí podat rozklad opět k nim, tedy k bankovní radě. Proti rozhodnutí ČNB tedy nebylo obrany.

Proti rozhodnutím ČNB není obrany. Dělá je bankovní rada a odvolání je opět k bankovní radě.

I proto se WPB Capital již v průběhu posledních měsíců obrátilo na  Poslaneckou sněmovnu ČR z důvodu rozporu vyhlášky ČNB a zákona o spořitelních družstvech, na Ústavní soud z důvodu protiústavnosti vyhlášky a zmíněného rozporu, na Evropskou komisi z důvodu porušení unijního práva, když ČNB nepoužila při rozhodování přímo aplikovatelné Nařízení EU, a na Městský soud v Praze s žalobou o náhradu škody, kterou ČNB družstvu způsobila nesprávným úředním postupem a nezákonným předběžným opatřením. Vzhledem k výsledku správního řízení a pravomocnému odebrání licence WPB Capital byla následně podána také správní žaloba proti ČNB.

Cílená likvidace spořitelních družstev

O tom, že ČNB cíleně likviduje celý sektor družstevních záložen, svědčí také návrh novely zákona o spořitelních družstvech. Zákon, na jehož tvorbě se významně podílela právě ČNB, přináší kromě jiného zcela nové pravidlo 1:10, které znamená, že člen družstva, který bude chtít uložit sto tisíc korun, musí nově zaplatit členský vklad ve výši deseti tisíc korun. Vše v zájmu „dlouhodobé udržitelnosti sektoru“.

Dle vyjádření Asociace družstevních záložen z analýzy dopadů tohoto ustanovení na podnikání záložen vyplývá, že toto opatření není realizovatelné za ekonomicky přijatelných podmínek. Pro některé, byť dobře fungující záložny, bude toto opatření likvidační. Proto si na ni záložny stěžují u Evropské komise.

Dne 24. 9. 2014 sněmovna schválila novelu zákona o spořitelních družstvech, která zmiňované kontroverzní pravidlo 1:10 obsahovala. Novela zákona ale narazila v Senátu, kde senátorka za Stranu zelených a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová označila ono ustanovení za protiústavní. Ustanovení by proto podle ní měl v mezidobí přezkoumat Ústavní soud. Ústavní stížnost proti tomuto opatření zvažuje také Asociace družstevních záložen.

Přijde nový zákon, WPB nebude poslední

Z výše uvedeného je zjevné, že WPB Capital čelilo zcela účelovému tažení ČNB, které mělo za cíl za každou cenu odebrat licenci této donedávna výborně fungující instituci, která si získala velice slušné obchodní jméno a zajímavou pozici na trhu.

Způsob, jakým ČNB hodlá novelizovat zákon o družstevních záložnách, nicméně naznačuje, že WPB Capital není poslední záložnou, která neoprávněně přišla o licenci. Vše spěje k postupné likvidaci sektoru, který přinesl po letech zdravou konkurenci a zlepšení služeb v českém bankovnictví.

Perex a mezititulky jsou redakční.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).