Hlavní navigace

Co přinese novela o kolektivním investování?

5. 4. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chcete se zúčastnit přípravy novely zákona? Můžete! Ministerstvo financí na svých stránkách předložilo k veřejné diskusi návrh novely zákona o kolektivním investování. Dotkne se téměř každého. Proč se novela chystá a jaké novinky od ní můžeme očekávat?

Zapojte se do legislativního procesu

V zásadě nic nebrání tomu, aby kterýkoliv občan České republiky inicioval vznik nového zákona nebo novely zákona, který již existuje. Stačí si k tomu vybrat kteréhokoliv poslance, prostřednictvím jeho kanceláře si s ním sjednat schůzku a svůj návrh zákona mu předložit. Pokud by se mu po všech stránkách zamlouval natolik, že by se s ním chtěl zviditelnit, mohl by se jeho prostřednictvím dostat až do Poslanecké sněmovny.

V případě, že by ho poslanci schválili, by už stačila jen maličkost – vítězně projít hlasováním v Senátu a získat podpis prezidenta. Zákon by pak po uveřejnění ve sbírce zákonů vstoupil v platnost.

Teoreticky je sice tento postup možný, ale v praxi se běžný občan do legislativního procesu nejspíše takto jednoduše nezapojí. Až do dnešního dne však máte možnost alespoň se formou připomínek a námětů vyjádřit k novele zákona o kolektivním investování. Na svých stránkách vás k tomu přímo vyzývá ministerstvo financí, které novelu připravilo.

Jak to všechno začalo?

Vše začalo před více než patnácti lety sametovou revolucí. Bouřlivé politické změny byly následovány neméně bouřlivými změnami ekonomickými. V rámci budování kapitalismu se českou kotlinou postupně prohnala malá, velká i kupónová privatizace. S odstupem času je úspěšnost těchto metod odstátnění majetku hodnocena různě, ale faktem zůstává, že z miliónů lidí dosud zvyklých jen ukládat úspory na vkladní knížku v Československé státní spořitelně se přes noc stali investoři společně ovládající mnohamiliardový majetek.

S tím ovládáním to nikdy nebylo moc horké, protože už od začátku tu bylo pár set prozíravých jedinců, kteří byli ve správný čas na správném místě. Využili neopakovatelné příležitosti a založili investiční společnosti a fondy, jimž pak většina národa svěřila své kupónové knížky. Z některých se nakonec stali nejbohatší Češi, jiní skončili na Bahamách či Floridě a ti méně šťastní na dně našich přehradních nádrží. Ale to je jiná historie.

Už jeden z největších Čechů (vedle Járy Cimrmana samozřejmě!), tedy dobrý voják Švejk, věděl, že Pořádek musí bejt!. Aby se tedy v době raného (mafiánského) kapitalismu v Čechách vytyčila alespoň nějaká pravidla hry, byl s mírným předstihem v dubnu 1992 přijat zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který pak byl několikrát novelizován. Následován byl zákonem o cenných papírech, novelami obchodního zákoníku a dalšími zákony a vyhláškami.

V roce 2004 vstoupil v platnost zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dluhopisech a hlavně zákon o kolektivním investování, k němuž bylo postupně vydáno sedm prováděcích vyhlášek. Vydání těchto zákonů se mj. významně podílelo na zajištění potřebné harmonizace české legislativy v této oblasti s právní úpravou Evropské unie.

Proč je tu zákon o kolektivním investování?

Investovat můžete buď individuálně, nebo kolektivně prostřednictvím k tomu určených institucí. Zákon kolektivním investováním rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. V podstatě to znamená, že kolektivní investování umožňuje i nezkušeným investorům zhodnocovat svůj majetek prostřednictvím odborníků při rozložení rizika neúspěchu, a to v míře, která je u individuální investice jen těžko dostupná.

V případě kolektivního investování se skoro vždy jedná o velké objemy majetku, tvořeného často celoživotními úsporami velkého počtu drobných investorů. Je proto logické, že se stát snaží tuto oblast regulovat tak, aby byla minimalizována možnost zpronevěry či zneužití tohoto majetku. Zákon proto vymezuje práva a povinnosti všech osob, které se kolektivního investování účastní a definuje pravidla pro tento druh podnikání.

Zákonem je tedy mj. přesně určeno, kdo a za jakých podmínek může shromažďovat finanční majetek za účelem jeho investování, kam mohou být tyto peníze investovány, jak může být s investicemi nakládáno, kdo za co zodpovídá a kdo co jak kontroluje. Za porušení stanovených povinností jsou přísné sankce. Pokud by právní úprava v této oblasti chyběla, byla nedostatečná nebo její dodržování nebylo přísně sledováno, lze si snadno představit, že by se značná část spravovaného majetku nakonec rozplynula někde v nenávratnu.

Co přinese novela?

Jak uvádí ministerstvo financí ve své důvodové zprávě, novela zákona o kolektivním investování především reaguje na první zkušenosti s novou úpravou kolektivního investování z počátku minulého roku. Především zjednodušuje úpravu speciálních fondů kolektivního investování, tj. fondů, které nejsou regulovány na úrovni práva Evropských společenství. Novela dále upřesňuje některá výkladově sporná ustanovení zákona, odstraňuje jejich legislativně technické chyby anebo přináší jejich formulační upřesnění

Největší novinkou je rozdělení speciálních fondů kolektivního investování podle toho, zda budou moci shromažďovat finanční prostředky od veřejnosti, nebo jen od omezeného okruhu osob. Kromě standardních fondů určených pro drobné investory zavádí čtyři druhy speciálních fondů: fond kvalifikovaných investorů, fond cenných papírů, fond fondů a fond nemovitostí. Z důvodu ochrany investorů je přitom přeměna již existujícího standardního fondu určeného pro veřejnost na fond pro omezený okruh osob zakázána, rovněž tak splynutí fondů těchto dvou různých druhů.

Fondy pro pokročilé

Fond kvalifikovaných investorů nahradí dosavadní čtyři druhy speciálních fondů, určené zejména zkušeným investorům, a to fond rizikového kapitálu, fond derivátů, fond zvláštního majetku a fond smíšený. Nebude určen drobným investorům, ale pouze právnickým a fyzickým osobám, které mají s investováním zkušenosti i potřebný kapitál. Jejich počet v jednom fondu bude omezen – minimálně zde musejí být tři, maximálně pak stovka investorů. Jejich vstupní investice přitom musí činit minimálně 1 mil. Kč.

S ohledem na tato omezení nebude třeba investory chránit tolik jako u standardních fondů. Fondy kvalifikovaných investorů tedy budou podléhat nižšímu stupni regulace a jejich investiční politika bude v zásadě upravena pouze statutem každého fondu. Tyto fondy mj. nebudou povinně zveřejňovat svou výroční zprávu (oprávněným osobám bude bezplatně zasílána na vyžádání). Pololetní zprávu pak nebudou muset zpracovávat vůbec, nebude-li ovšem tato povinnost stanovena jejich statutem.

Podrobnější úprava pro nemovitostní fondy

Novela přináší pro speciální fondy nemovitostí podrobnější úpravu s ohledem na řadu jejich specifik. Dosavadní právní úprava pro nemovitostní fondy se totiž pro nevyzrálý český trh ukázala být příliš obecnou. Provedená analýza ukázala užitečnost změny, a proto byl hledán nový model více odpovídající současným českým podmínkám. Za vzor nakonec posloužila německá právní úprava.

U nemovitostních fondů je umožněna pouze forma otevřeného podílového fondu. Přesně definován je majetek, do něhož mohou nemovitostní fondy investovat. Fondům je mj. výslovně umožněno investovat i do zahraničních nemovitostí. Nově je zavedena možnost nakoupené nemovitosti za stanovených podmínek zatížit zástavními právy nebo věcnými břemeny. Pozornost je věnována i pro tyto fondy klíčové otázce oceňování majetku a roli depozitáře.

skoleni_27_5

Změn je více

Novela zakazuje přeměnu otevřeného podílového fondu na uzavřený fond. Naopak po uplynutí doby, na kterou byl uzavřený podílový fond založen, je nově alternativou k vstupu do likvidace otevření fondu, tj. jeho přeměna na otevřený podílový fond. Upřesněny jsou podmínky, za kterých investiční společnost vydává a odkupuje podílové listy, a to hlavně pro uplatnění přirážek a stanovení lhůt. Nově vymezena je role depozitáře ve vztahu ke speciálním fondům, zejména fondům kvalifikovaných investorů a fondům nemovitostním. Upřesněna je mj. i pozice zahraničních fondů a možností investic tuzemských fondů do zahraniční. Některé změny se týkají i správních deliktů.

Uvedený výčet změn samozřejmě není úplný. Získat ho lze na stránkách ministerstva financí v podobě kompletního znění návrhu změny zákona a připojené důvodové zprávy. Na závěr je třeba zdůraznit, že se zatím jedná pouze o návrh zákona ve vnějším připomínkovém řízení, který v rámci schvalovacího procesu ještě může doznat řady změn.

Anketa

Dotknou se vás změny zákona o kolektivním investování?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).