Hlavní navigace

Co je nového ve zdravotním pojištění?

11. 2. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Počátek letošního roku přinesl několik novinek v platbách zdravotního pojištění - podnikatelé a nevýdělečně činné osoby zaplatí více. Novinky přináší i zdravotní pojišťovny ve svých zdravotně-preventivních programech. A nejedná se vždy o rozšíření nabídky.

Od 1. ledna 2004 byla zvýšena minimální mzda na 6 700 Kč, což má v některých případech vliv i na platby zákonného zdravotního pojištění. Z minimální mzdy je vypočteno minimální pojistné, které budou povinny platit osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), tzn. osoby s trvalým pobytem na území ČR nemající příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti a za něž pojistné neplatí stát. Od ledna zaplatí minimální pojistné 905 Kč.

Zaměstnavatelé budou platit 905 Kč měsíčně za své zaměstnance s nižší než minimální mzdou a dále za dobu, po kterou jejich zaměstnanec čerpá pracovní volno bez náhrady příjmů nebo má neomluvenou absenci. U zaměstnanců, za které je plátcem pojistného stát (důchodci, studenti atd.), může zaměstnavatel provádět odpočty ve výši 3 520 Kč (v roce 2003 to bylo 3 458 Kč).

osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) došlo ke změně minimálního vyměřovacího základu, který je nově stanoven jako 13,5% z vyměřovacího základu ve výši 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Výši průměrné mzdy za kalendářní rok vyhlašuje na základě údajů Českého statistického úřadu Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů. Dle Sdělení MZ č. 485/2003 Sb. byla průměrná mzda v roce 2002 rovna částce 15 857 Kč, minimální vyměřovací základ OSVČ pro rok 2004 je tedy 7 929 Kč a minimální měsíční pojistné činí 1 071 Kč.

Druhou podstatnou změnou pro OSVČ je změna procenta při stanovení vyměřovacího základu. Od měsíce podání Přehledu za rok 2003 budou OSVČ platit zálohy ve výši vypočtené ze 40 % příjmů po odpočtu výdajů dosažených v roce 2003 (dosud to bylo 35 %), nejméně však zmíněných 1 071 Kč. Tuto částku budou platit rovněž OSVČ, které s výdělečnou činností začínají. OSVČ, za něž je plátcem pojistného stát (důchodci, studenti atd.), mohou požádat svou zdravotní pojišťovnu o snížení zálohy s provedením vyššího odpočtu 3 520 Kč (dosud 3 458 Kč).

Jak se měnila výše minimálního pojistného pro OSVČ
Pojistné Platnost od Platnost do
297 Kč 31.12.1995
338 Kč 1.1.1996 31.12.1997
358 Kč 1.1.1998 31.12.1998
439 Kč 1.1.1999 30.6.1999
486 Kč 1.7.1999 31.12.1999
540 Kč 1.1.2000 30.6.2000
608 Kč 1.7.2000 31.12.2000
675 Kč 1.1.2001 31.12.2001
770 Kč 1.1.2002 31.12.2002
837 Kč 1.1.2003 31.12.2003
905 Kč (OBZP) 1.1.2004
1071 Kč (OSVČ) 1.1.2004

Od počátku tohoto roku také došlo ke zvýšení vyměřovacího základu u osob, za něž zdravotní pojištění platí stát (důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené, vězni a další). Změna to není nijak dramatická – z 3 458 Kč na 3 520 Kč. Pojistné tedy bude činit 476 Kč místo dosavadních 467 Kč měsíčně. Tuto změnu považují za nedostatečnou zdravotní pojišťovny, které problémy s financováním zdravotní péče přičítají mj. právě nízké výši a především nedostatečné valorizaci státem placeného zdravotního pojištění.

Jiří Suttner - tiskový mluvčí VZP
Veškeré dotazy ohledně zdravotního pojištění vám odpoví Jiří Suttner – vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP ČR, zdravotní pojišťovny s největším počtem klientů a smluvních zdravotnických zařízeni v ČR v Poradně Jak na zdravotní pojištění na Měšci.

Co je nového v nabídce zdravotních pojišťoven?

Nejprve stručně připomeňme, že právo na bezplatnou péči o zdraví občanů je v České republice stanoveno zákonem. Základní zdravotní péče je financována ze zákonného zdravotního pojištění prostřednictvím devíti zdravotních pojišťoven. Zákon přesně vymezuje jejich působnost a stanoví, co přesně lze a nelze hradit ze zdravotního pojištění.

Každá pojišťovna vytváří tzv. fond prevence, z něhož pak financuje zdravotní programy, v jejichž rámci mohou pojištěnci čerpat různé výhody.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Kritériem pro výběr by měla být především dostupnost smluvní lékařské péče pojišťovny a pak praktická využitelnost jí nabízených výhod ve vašem individuálním případě. Při výběru je třeba pamatovat mj. na to, že některé pojišťovny zvýhodňují pojištění celých rodin a délku trvání pojištění.

Programy preventivní péče, které nabízely zdravotní pojišťovny v loňském roce, naleznete v článcích Petra Bukače

Zdravotně-preventivní programy pojišťoven pro rok 2004 žádné velké překvapení nepřinesly. Pojišťovny se vzájemně hlídají a zejména nabídka těch, které si přímo konkurují, se postupně vyrovnává. Některé zdravotní pojišťovny své programy téměř nezměnily (VZP, VoZP), jiné provedly drobné korekce u některých svých programů spočívající v jejich doplnění nebo mírném navýšení vyplácených příspěvků (ZPMV, ČNZP, HZP, RBP). Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE své doplněné preventivní programy pro rok 2004 představila pod novým názvem Pyramida zdravého životního stylu. Způsob výplaty příspěvku ve výši 300 – 500 Kč podle délky pojištění za balíček dle výběru pojištěnce zůstal zachován.

Největších změn doznaly programy dvou zdravotních pojišťoven s nejširší nabídkou výhod na trhu. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví v podstatě jako jediná pojišťovna svou nabídku překvapivě zredukovala o čtyři položky (stanovení CRP před nasazením antibiotik, očkování proti Haemophilus influenzae B, rozšířená prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku vyšetřením okultního krvácení ve stolici a rozšířená prevence rakoviny prsu mamografickým vyšetřením), snížila výši a zúžila věková vymezení pro výplaty některých příspěvků zejména pro mladé pojištěnce. Novinky jsou pouze dvě: zdravotní průkazka pojištěnce OZP do níž může pojištěnec uvést údaje o svém zdravotním stavu pro případ nouze a možnost bezplatného zjištění krevní skupiny a RH faktoru, ovšem pouze na pracovištích v Praze, Brně a Jihlavě.

FIN21

Naproti tomu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, nejmenší zdravotní pojišťovna na trhu, svou velmi dobrou nabídkou výhod upravila vyrovnaněji. Zrušené dva programy (prevence osteoporózy a příspěvek na výplně z fotokompozitních materiálů – bílé plomby) nahradila třemi novými pro mladé ve věku 15 – 26 let (příspěvek 500 Kč na kontaktní čočky, příspěvek 200 Kč na preventivní prohlídku pro registrované sportovce a příspěvek 500 Kč na preventivní prohlídku pro studenty SŠ a VŠ před studijní cestou do zahraničí) a navíc rozšířila svůj program preventivní péče pro ženy 15 – 30 let (500 Kč na léčivé přípravky, antikoncepci atd. předepsané v rámci preventivní gynekologické prohlídky). Nově rovněž svým pojištěncům nabízí slevu na lázeňský pobyt v Piešťanech.

Zdravotní pojišťovny působící v České republice:
Pojišťovna Kód Působnost Hlavní výhody a nevýhody
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 celá ČR  – nejhustší síť smluvních lékařských zařízení
- omezená nabídka výhod
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 celá ČR  – standardní nabídka výhod
- většina příspěvků podmíněna délkou pojistného vztahu, popř. pojištěním dítěte i rodičů u VoZP
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 celá ČR  – nejširší nabídka výhod na trhu
- nenabízí příspěvek na ozdravné pobyty dětí
- v roce 2004 provedena mírná redukce výhod
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 celá ČR  – dobrá nabídka výhod, rodinné balíčky
- většina příspěvků podmíněna délkou pojistného vztahu
- momentálně neposkytuje příspěvek na antikoncepci
Česká národní zdravotní pojišťovna 222 celá ČR  – menší celoplošná nabídka výhod, široká nabídka regionálních programů
Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE 217 celá ČR  – systém balíčků s maximální celkovou výší ročního příspěvku může být méně výhodný
Revírní bratrská pokladna 213 regionální – Morava a Slezsko  – menší počet preventivních programů
- regionální působnost
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 205 regionální – Morava a Slezsko  – menší počet preventivních programů
- regionální působnost
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 regionální – střední a východní Čechy  – velmi dobrá nabídka výhod
- nejmenší zdravotní pojišťovna na trhu s omezenou územní působností

Na závěr pokládám za důležité dodat, že pojišťovnami publikované informace zatím většinou nejsou zcela kompletní. Pojišťovny většinou ještě budou, tak jako v předchozích letech, své programy upravovat a doplňovat.

Anketa

Jste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).