Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Bez poplatků to nepůjde, ale cesty od nich existují od Jarmila - Publikováno dne 19.11.2008 na http://www.blisty.cz/2008/11/19/art43860.html František Nevařil: Banky, nebo...

 • 19. 11. 2008 13:15

  Jarmila (neregistrovaný)
  Publikováno dne 19.11.2008 na http://www.blisty.cz/2008/11/19/art43860.html

  František Nevařil: Banky, nebo lichva?
  Faktických, věrohodných a publikovaných srovnání skutečných výsledků naší ekonomiky v době "zločinného" komunismu a "svobodného" kapitalismu pořád není dost, přesněji řečeno nejsou žádné. Místo toho máme pořád na stole jen neurčité bláboly a zatracování "totality" jako samozřejmého zla o němž se ve slušné společnosti nepochybuje. Právě proto je nutno konkretní skutečnosti vyhrabávat a porovnávat. V tomto případě půjde o působení a hospodaření bank či peněžnictví, tedy odvětví, které je do určité míry pokládáno za páteř národního hospodářství státu.
  1. V roce 1989 jsme měli v ČR jen 6 domácích bank, 1 domácí banku v zahraničí a 1 pojišťovnu. Z toho jen nová Agrobanka byla soukromá (v domácím vlastnictví), ostatní ústavy byly výhradně státní. V bankách pracovalo 19.511 a v pojišťovně pak 6.485 zaměstnanců. Průměrné mzdy v tomto odvětví odpovídaly zhruba celostátnímu průměru ve státním a družstevním sektoru národního hospodářství. Celkově toto odvětví vykázalo 22,736 mld. Kčs zisku (18 % z celkového zisku NH v ČR). Banky nedostávaly a nepotřebovaly sebemenší rozpočtové dotace a sanace. Vklady měly stoprocentní státní záruky, které nemusely být nikdy porušeny.

  Zisk plynul především z depozitních a úvěrových obchodů, protože poplatky za bankovní služby - především pro obyvatelstvo - v podstatě neexistovaly. Přitom byly dlouhodobě stanoveny a používány pevné sazby z neterminovaných vkladů ve výši 2 %, z terminovaných vkladů 4 %, ze životního pojištění pak 6 % - při roční inflaci okolo 1 %. Průměrná sazba z úvěrů naproti tomu dosahovala jenom 5,7 %, z toho ze spotřebních úvěrů pro obyvatelstvo 3,4 % (v tom např. novomanželské půjčky na pořízení bytu jen 1 %). Podniky platily 6,4 % z investičních úvěrů a 6,1 % z provozních úvěrů (družstva jen 4,8 %, a bytová družstva dokonce jen 1 %). Tzn., že průměrné úrokové rozpětí (bankovní výnos) činilo celostátně nejvýše 2,7 až 3 %. Všechny poskytnuté úvěry byly bonitní a tedy plně návratné, protože úvěry nesplacené ve lhůtě ke konci roku 1989 dosahovaly za celou ČSSR jen 700 mil. Kčs (tj. pouhých 0,14 % z celkového rozsahu poskytnutých úvěrů).

  Peněžnictví tehdy obsluhovalo stejný - a spíše ještě větší - počet obyvatelstva jakož i "fyzický" rozsah (výkon) národního hospodářství jako dnes. Přitom domácí mezibankovní platby (převody) byly běžně prováděny a zúčtovány nejvýše do dvou dnů, a také zúčtování se zahraničím bylo operativní a plynulé. Bankovní výpisy byly přehledné a okamžité. Byla zaručena stoprocentní jistota vkladů, jakož i jejich anonymita. Naše banky tehdy prokazatelně nebyly pračkami "špinavých peněz". 2. Poslední podobné údaje máme za rok 2000. Jak známo mezitím došlo až k nepříčetné inflaci peněžních institucí. Takže díky tomu jsme už tehdy měli 40 bank, kromě ČNB, Konsolidační banky a Záruční a rozvojové banky soukromé, a to převážně (95 % výše bankovních aktiv) už v zahraničním vlastnictví. Z toho už bylo 10 bank v likvidaci a 6 v konkurzním řízení. Nad rámec toho tu máme nově desítky kampeliček, leasingových společností a stovky nejrůznějších investičních fondů; dále 76 pojišťovacích společností. Suma sumárum statistika udává existenci celkem 2.211 finančních a peněžních institucí, kromě dalších desetitísíců fyzických osob pracujících mimo jejich rámec v tomto odvětví.

  Celkem tu pracovalo přes 86 tisíc osob (v samotných bankách z toho 53,6 tisíc). Jejich průměrné měsíční mzdy dosahovaly 25.457 Kč a representovaly 190 % průměrných mezd (v rámci toho jak známo mzdy generálních ředitelů největších bank a pojišťoven se pohybovaly mezi 300 až 500 tis. měsíčně, nehledě k jejich dalším čtrnáctým a patnáctým platům a desetitísíům různých prebend, tj. dalších hražených osobně reprezentačních výdajů). Sítě bank a pojišťoven jsou duplicitní až triplicitní a jsou tedy skoro na každém rohu. Jen hrubý pohled na jejich vybavení ukazuje na zbytečný a drahý luxus až přepych, na nadměrný rozsah neúčelně využívané a opakovaně obměňované všeliké moderní výpočetní a další kancelářské techniky atd.atd. Pokud vezmeme v úvahu, že rozsah jejich funkcí pro obyvatelstvo a národní hospodářství v podstatě (kromě nadbytečných a parazitních překrývajících se "služeb pro služby") se při nejmenším nezvýšil, pak jejich reálná produktivita práce (měřeno počtem pracovníků) klesla na pouhou čtvrtinu původní úrovně, přičemž celkové náklady provozu se zvýšily na desetinásobky. Pokud bychom to navíc měřili poměrem výše reálných vkladů a úvěrů (po jejich přepočtu na srovnatelné ceny), byl by tento pokles ještě výraznější, a zřejmě by dosahoval zhruba jedné desetiny až 15 % původních výkonů na pracovníka.

  Přitom průměrné úrokové sazby z vkladů dosáhly jen 3,4 % (u vkladů v cizí měně jen 3,07 %), z toho u terminovaných vkladů 4,25 %, při roční inflaci okolo 3,9 %. Navíc z těchto úroků vkladatelé platili 15 % daň, která dříve vůbec neexistovala. Průměrná úroková sazba z úvěrů podle statistiky se udává ve výši 7,16 %; jiné údaje však uvádí (za rok 2001 kdy úroky z vkladů ještě dále klesly), že úroky (pro fyzické osoby) z hypotečních úvěrů se sice pohybovaly mezi 6,5 až 10 %, ale ze spotřebitelských úvěrů už mezi 10 až 15 %, z kontokorentních úvěrů mezi 11 až 19 %, z hotovostních úvěrů mezi 13 až 19 %, a z kreditních platebních karet snad ve výši 25 a dokonce až 30%. To už representuje úrokovou "marži" dosahující dost běžně 15 až 20 %.

  Navíc jak známo, banky tvrdě zvýšily a dále zvyšují poplatky za své "služby" spojené s jejich obchody, dříve jak známo většinou bezplatné. A o kvalitě těchto služeb má veřejnost dost informací a vlastních špatných zkušeností. Platby jsou přitom prováděny zdlouhavě a opožděně bez možnosti dovolání se nápravy, dochází k defraudacím a krádežím "vkladů", výpisy má každá banka jinak koncipované a většinou nesrozumitelné; z bank se zkrátka staly byrokratické instituce chovajících se někdy vůči klientům hůře než státní a komunální úřady (hlavně že se mění jejich loga, reklamní slogany, vnitřní postupy apod.). Snaží se nám stále vtloukat do hlavy, že mají na prvním místě zájem klientů, ve skutečnosti ale všechno co podnikají se děje převážně proti nim - hlavně vkladatelům - proti jejich zájmům.

  Hodnota vkladů a tím spíše investic v jiných instrumentech (akciích, dluhopisech, podílových listech) není už dávno zaručena, nebo je zaručena státem jen do určité míry - desítky miliard ztrát vzniklé mezitím z tohoto důvodu občanům jsou notoricky známé a není ani třeba je připomínat. Anonymita vkladů je nebo brzy už bude v rámci rozvoje "svobod a lidských práv" zrušena, a přitom všem se banky čím dál více a jistě oprávněně posuzují jako pračky "špinavých" mafiánských a zločineckých peněz. Bonita poskytovaných úvěrů se zcela zhroutila, banky nebyly schopny zajistit návratnost výrazné části svých úvěrů, o čemž nejvíce svědčí údaj o částkách, kterými je už musel stát za ztráty z toho vzniklé sanovat (viz dále). Otázkou zůstává, kolik z toho bankovní pracovníci, zejména jejich odpovědní šéfové s patřičnými pravomocemi "shrábli" za jejich poskytnutí, resp. za "obdarování" takových povedených klientů do vlastních kapes. A při všech těchto "požehnaných" podmínkách vykázaly za rok 1999 banky zisk jen ve výši 9,4 mld. Kč (po všech těch mohutných zdraženích a zhoršeních služeb to banky v roce 2001 dotáhly na 17,2 mld. Kč zisku - dle Hospodářských noviny z 3.4.2002), investiční fondy a leasing jen 1,3 mld. Kč, a pojišťovny jen 2,6 mld. Kč. Celkem tedy 13,3 mld. Kč, což v cenách roku 1989 představuje tak asi 3 mld. Kč, tedy pouhých 13 až 14 % původní úrovně z roku 1989; to je ještě výhra, protože před rokem 1998 vykazovalo peněžnictví dokonce souhrnné ztráty. A to nemáme k dispozici žádný přehled o výsledcích, resp. ztrátách nejrůznějšícíh jiných dceřinných společností bank a pojišťoven.

  3. Takže banky a vlastně celé peněžnictví dnes mají v rukách za babku nejrůznější soukromí privatizátoři a vlastníci, kteří jsou navíc v podstatě jen zahraniční. Takže už sami nemůžeme rozhodovat nejen o naší výrobě a obchodě, ale ani o tom, jak se naše vlastní uložené peníze použijí, pro koho a za jakých podmínek. A co nám všem to až dosud přineslo? Uveďme si rámcový přehled dopadů dosavadního polistopadového hospodaření tohoto sektoru, které je jednoznačně masovým okrádáním a/ státu, resp. jeho občanů jako daňových poplatníků. Až dosud bylo bankám z prostřednictvím Konsolidační banky a její finanční skupiny, resp. z rozpočtových prostředků zaplaceno za ztráty z "rizikových (pochybných)" úvěrů celkem asi 480 mld. Kč (v tom započteno asi 100 mld. Kč za "úspěšně" hospodařící a do zahraničí prodanou Poštovní a investiční banku). A to nemusí být zdaleka konec pokud přihlédneme k výši státem dosud poskytnutých záruk pohybujících se v řádu dalších stovek miliard Kč;

  b/ vkladatelů, kteří nejen nedostanou za jimi propůjčovaný "kapitál" žádný reálný úrokový výnos, ale navíc byly a jsou jejich úspory znehodnocovány vysokým a v podstatě trvalým předstihem míry inflace před mírou příslušných "úrokových" sazeb. Jen v letech 1990 až 1992 tak jednorázově přišli nejméně o 205 mld. Kčs; tato ztráta pak přetrvávala po celá devadesátá léta (navíc prohloubená o dodatečně zavedenou daň), a dokonce ještě v roce 2001 tato ztráta činila okolo 2 % z nominální hodnoty vkladů, tj. asi 25 mld. Kč, aniž bychom tu počítali byť s tím nejnižším předpokládaným výnosem z takto akumulovaného kapitálu;

  c/ dlužníků, na základě neodůvodněných a nadměrných úrokových marží (rozpětí) bank mezi úrokovými sazbami placenými vkladatelům a placenými za poskytované úvěry všeho druhu. Pokud tuto nadměrnou "výnosovou" sazbu odhadneme jen na 10 % (a to je zřejmé podhodnocení), pak to za pouhý rok reprezentovalo lichvářské "obrání" klientů nejméně o 130 až 150 mld. Kč.

  Jaký bude další vývoj si nikdo netroufá odhadovat. Očekávání, že bankovní systém se už stabilizoval a další zásadní problémy už nevzniknou by bylo zřejmě přehnaným očekáváním. Není k tomu totiž věcný důvod a pořád ještě převažují spíše negativa než trvalé pozitivní trendy. Rozhodně pouhá "privatizace" a předání bank zahraničním vlastníkům v tomto směru nedává žádné solidní záruky, jak je zřejmé z labilní situace v tomto odvětví projevující se dnes i v mnoha dalších tzv. "vyspělých" státech.

  4. Shrneme-li, pak na základě uváděných faktů lze zcela odpovědně prohlásit naše polistopadové bankovnictví (peněžnictví) za zločinecký sektor ekonomiky, za jakousi žumpu národního hospodářství ČR. Kdyby měla existovat spravedlnost, pak jejich vedoucí pracovníci - současní i ti minulí - by měli být za svůj "přínos" spojený až s provokačně vysokými platy a bonusy pohnáni k trestní odpovědnosti a povinným náhradám vzniklých škod, včetně zabavení veškerého rodinného majetku; dokonce i kdyby k tomu došlo jen z pouhé neschopnosti. Bohužel místo toho dostávají jen další a další prebendy, ať už ve formě zlatých padáků nebo senátorských křesel (viz případ Salzman).

  Paradoxní je, že rozsah národohospodářských škod a okrádání působených našimi bankami roste úměrně procesu jejich převádění do soukromého vlastnictví a zejména pak do zahraničního vlastnictví. Nutno konstatovat, že tito přitom dostali banky už očištěné od všech problémových závazků - to na sebe převzal stát a jeho občané - a to za "hubičku" (vždyť i ta znovu prodaná katastrofická IPB už byla dávno předtím vlastněna a řízena japonskou Nomurou).

  To potvrzují i údaje z posledních měsíců. Ty ukazují, že např. pokud v 1. čtvrtletí 1999 úroky z terminovaných vkladů se pohybovaly okolo 6,75 % (z neterminovaných vkladů 2,06 %) a z poskytovaných krátkodobých úvěrů ve výši 10,95 %, koncem roku 2001 úroky z terminovaných vkladů už klesly na 3,39 % (z neterminovaných vkladů na 1.64 %) ale při růstu sazeb úroků z krátkodobých úvěrů na 13,39 % - bankovní marže dokázaly v tak krátkém období banky ve svůj prospěch zvýšit ze 4,21 % na 10 % a to navíc při několikanásobném zvýšení poplatků za bankovní služby (jediným aktivním činem se v téže době stalo vyhazování českých zaměstnanců, k němuž v poslední době došlo). To ukazuje skutečnou či spíše pomyslnou "vysokou" úroveň know-how a odbornosti zahraničních vlastníků a manažerů (okrádat naši šéfové přece uměli také, ale přece jen si netroufali na tolik). A hlavně celé to ukazuje, že v tomto odvětví dávno nejde o podnikání ale o úředně sankciovanou a dokonce podněcovanou lichvu...

  Neboť jak ukazují fakta, vývoj ekonomiky jednostranné změny (zvyšování či snižování) centrální klíčové "vkladové" úrokové sazby v podstatě neovlivní. Viz příklad USA, kde ji FED v roce 2001 je snižoval 11 x, aniž by se tu ekonomický pokles jen zastavil. A naše ČNB? Ta ji rovněž v minulém roce zřejmě i pod silným politickým nátlakem snižovala, ale výnos z toho nemělo národní hospodářství ale jen samotné banky, jak je zřejmé z výše zmíněných čísel. A vkladatelé samozřejmě výrazně prodělali, což negativně ovlivnilo i vývoj domácích úspor, což na druhé staně nezbytně stimuluje a urychluje růst zahraničního zadlužování země.

  5. Nad celým tímto odvětvím bdí a zabezpečuje zákonný bankovní dohled Česká národní banka (dohled nad družstevními kampeličkami pak vykonává samostatný Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, nad kapitálovým trhem Komise pro cenné papíry, nad pojišťovnictvím Ministerstvo financí), donedávna v čele s J. Tošovským (tuto funkci převzal bezprostředně po listopadu 1989), a pod patronací prezidenta V. Havla, který si do toho nedal a nedá od nějaké vlády či jiných státních orgánů mluvit. Zlé jazyky tvrdí, že to nebylo zadarmo (viz případ nezákonných ale za to nadměrně výhodných osobních vkladů v ČNB). To jsou tedy hlavní viníci stavu, kdy banky se staly hlavním parazitem ČR. Nelze než konstatovat, že jen jeho (jejich) vinou se banky staly nejhorším odvětvím už tak upadající ekonomiky ČR. To jim nikdo nemůže odpárat!

  Proti období "zlého komunismu" tu došlo k naprostému ekonomickému krachu a propadu (a to nemluvíme o hříších tohoto odvětví a ČNB v oblasti úpadku měnových kurzů, zahraničního zadlužování atd.). Pokles produktivity (ekonomické efektivnosti) je nepředstavitelný a snad nezměřitelný. Kapitalistická "konkurence" se vůbec neuplatnila, vůbec nefungovala a nefunguje. Samozřejmě ani jinde ve světě to není až tak moc jiné, jen tu nemají tu konkretní možnosti srovnání jaká se naskýtá nám. Takže - z bank se stali pouzí vydřiduši, místo hesla "náš zákazník náš pán" tu začalo platit a pořád platí "náš zákazník naše kořist".

  ČNB postupovala od samého začátku jako šílenec, jako neodpovědný amatér - vydávala bankovní licence jako na běžícím pásu v situaci, kdy tu nebyli ani odborníci a tím méně kapitál. Kdy zcela zanedbávala svoji zákonnou povinnost výkonu bankovního dohledu. Rychle se tak z toho dříve vysoce rentabilního a fungujícího odvětví stalo smetiště a centrální národohospodářská zlodějna. Takže i v této oblasti hospodářství tak zcela prokazatelně bylo vyvráceno i lživé heslo, podle něhož "nejhorším vlastníkem je stát" - prokázalo se totiž, že nejhorším vlastníkem je naopak kapitalistický vlastník (IPB Praha - ale nejen ona - je tu nejmarkantnějším příkladem), resp. pokud je takovým stát tak ne jakýkoliv, ale konkretně "špatný" stát kapitalistický.
 • 19. 11. 2008 14:42

  kamil (neregistrovaný)
  Tolik práce to dalo a taková blbost :-). Ten pan Nevařil buď je a) komik nebo b)duševní chudák. Možná naivně, ale doufám, že a) je správně.
 • 19. 11. 2008 15:19

  Patrik Chrz
  Celé se to fakt přečíst nedá. V článku (tedy aspoň v první půlce, dál jsem to nedočetl) se autor nezmiňuje o tehdejších podmínkách.
  Tak např. praní špinavých peněz se téměř nekonalo, protože Kčs nebyla volně směnitelná. Nesměnitelnost koruny byla mimo jiné např. i jednou z brzd přílivu drog.
  Stejně tak ohledně té "nesplatitelnosti úvěrů", "díky" tomu, že každý byl vlastně "státní zaměstnanec" a každý měl povinnost pracovat, byla vynutitelnost zaplacení úvěru daleko vyšší, obzvlášť když šlo o státní podnik.
  Nízká nabídka zboží způsobovala to, že jsme patřili ke státům s nejvyšší mírou úspor - prostě peníze nebylo za co utratit.
  Nevím, co autor tímto článek sleduje - návrat ke starým časům? Kdy bude někdo rozhodovat jaké zboží a služby smí být "pracujícím" nabízeny?
 • 20. 11. 2008 8:30

  Jarmila (neregistrovaný)
  Zdrbali jste to dost. Jen jste nepochopili, že ten pán popisuje ani ne tak situaci za komunistů, jako tu, co tu nastala po r. 1990, tedy pojišťovnicko-bankovnickou banánistánovou džungli. Chtělo by to si to přečíst ještě jednou a přímo si tam dosadit 1990-1995. Nejde mu o nostalgický návrat, ale o kritiku bordelu, spojenou s bitvou o majetek a o moc.

  Dneska máme na kdejaký vyleštěný prd hafo zákonů, než se prokoušete k pojistce, tak podepisujete papír, že někdo smí vidět vaši občanku, že je někdo registrovaný v jakémsi rejstříku, že můžete jinému zaplatit na jeho účet a ten vlastní ta pojišťovna atd. Pak podepíšete pojistku, načež dostanete další hafo papírů, ve kterých jsou všeobecné podmínky, pak obecné, pak speciální, pak ještě dopis pojišťovny, upřesňující na co jste pojištěn, ale který je v rozporu s podmínkami jak všeobecnými tak speciálními, přičemž nakonec nevíte, co teda pojištěno je a co není, nedejbože aby došlo k pojistné události. To byste se dozvěděl, že pojistka je to sice dobrá, ale pro vaše potřeby absolutně nevhodná a že to, co jste pojistit chtěl a potřeboval, v žádném případě pojištěno není. Hlavně že máte pojištěno riziko pošlapané zahrádky při nahodilém přistání Marťanů. To jsme za komunistů kritizovali přebujelou byrokracii. Kam se ti hoši hrabou na to, co jsme za 20 let vybudovali!
 • 20. 11. 2008 11:09

  HNF (neregistrovaný)
  Jarmilo, jestli ctete blisty tak neni divu ze mate tak blbou naladu.
  A uz vubec nevim proc levicovou propagandu kopirujete na odborny server o financich. To ze ten komous popsal pet pagedownu jeste neznamena ze jde o odborny text.
  Vase cinnost se da popsat jako zasvinovani diskusi.
 • 20. 11. 2008 12:53

  guest (neregistrovaný)
  ... po zjištění kde se to píše....

  Podstatné je snad co se píše a ne kde se to píše nebo kdo to říká. Já si vždycky v těchto případech vzpomenu na to jak M.Sládek hlásal, vytvoření profesionální armády a zrušení povinné vojenské služby a byl označen za blázna. Když to pak udělali jiní, tak už to bylo v pořádku, že....
 • 20. 11. 2008 14:33

  bez přezdívky
  Sládek byl agresivní magor s názory Adolfa Hitlera. Dnešní svět je o demokracii o nezávislosti kapitálu, o možnosti milovat koho chcetě (ať je bílý, černý, žlutý, či jakýkoliv).

  A pisatel toho článku je naprosto stejný blázen. Upozorňuje na to, že je dne 100 subjektů, což je dobré, je to konkurence (dnes nejlepší cesta), a pak mu vadí další věci, jako je nesplatnost některých úvěrů, což je taky naprosto normální a rizikovým skupinám se jen nastolí větší úroky a další věci, jako je, že každá banka má jiné výpisy :). Ten pán chce žít v totalitě :). Vidí jen samá pozitiva, ale že tady byly v krámě jen dvě marmelády, dvě horčíce (ale za to ve třech řadách a šesti sloupcích), že byl každý zaměstnaný a nikdo nic nedělal, všichni měli všechno a nikdo nic, že všichni spláceli, protože ani nešlo pořádně dlužit, či udělat bankrot. A inflace? Se ukázalo, jakou hodnotu má naše měna po roce 1990... Naše měna byla směnitelná za zlato, ale nikdo to nemohl využít, a takových "srandiček" tady bylo plno.

  Díky za dnešní doby, kdy si mohu překontrolovat ihned, jestli mi včera došla platba, či mě na tom upozorní email, a nemusím čekat na papírový výpis (který ničí lesy a zabírá mi doma míst). Díky za to, že v obchodě není jen jedna šunka za 100 Kč kilo (pěkná pálka na dnešní ceny), či jen dvě marmelády.

  Ale co, volte komunisty a možná se zase dočkáte jedné banky, jedné pojišťovny, 100% zaměstnanosti, 100%ního podložení peněz, a jednoho typu výpisu z banky, a kdo bude chtít sehnat matičky M6 bude muset obíhat prodejny a dožadovat se měsíce. A komu se to nelíbí, na toho čekají maníci se psy a ostnatýmí dráty pod elektrikou a minovými poli na hranicích, aby nám z toho "ráje" neutekl.

  Nechápu, jak někdo může napsat takový blábol, plný nepravd, polopravd a vymyšlených blbostí (jako, že vláda neručí za akcie, no jasně, že neručí, jde o princip, jde o riziko, a s tím spojený výnos, ten člověk to nehápe), a pak to tady ještě někdo nakopíruje.

  Jo pionýre až se probudíš v roce 2000 do květnového rána, zjistíš, že vše je zadarmo, vše funguje, na vše máme stroje a nikdo nemusí už pracovat, ooó jak to bude krásná doba...

  Lidi, lidi
 • 21. 11. 2008 10:00

  anonymní
  Sládek ale dovedl vypíchnout nešvary, které se tu děly a dějí. Označit za blázna a zavřít na psychiatrii nepohodlné kritiky už prý dělal minulý režim (osobně neví, neznám nokoho z okolí, kdo by takovou péči od minulého režimu dostal - na druhou stranu mezi normálni lidmi nepobíhalo tolik cvoků ,kteří mluví sami se sebou nebo na vás vytáhnou v metru kudlu), a věřím, že se tak děje i dnes jen s tím rozšířením, že v rámci "svobodného názoru" přirovnávali komunismus k fašismu a fašismus je třeba zakázat, a s ním by se měl svézt i komunismus.
  Měl jsem dědu a babičku, a rodiče, co zažili válku a Hitlera, a zákonitě i komunismus, ale nikdy by je nenapadlo k těmto dvou věcem dávat rovnítko. Samozřejmě, oba režimy páchaly křivdy, jeden více, druhý méně, ale i tento dnešní "demokratický" či kapitalistický režim páchá nové, a větší křivdy. Ale zase jen na některých, a jiní na těchto některých profitují.

  Já osobně bych třeba radši uvítal jednu pojišťovnu, u které budu platit povinné ručení na auto 144,- než si vybírat z "konkurence" 10 ti pojišťoven, z nichž u jedné stojí pojistka 2.800 a u druhé bez dvou stovek 3 tisíce.

  Šunka byla šunkou - 100 % masa. Dnes šunka za 100 Kč/kg je označena např. v Makru 60 nebo - 80 - co myslíte, že to značí? Podíl masa. Zbytek není koření, ale éčka, vyvíječe či nahrazovače masa, fosfáty ... U ostatních obchodů, až na výjimky, se s "chemickým složením" uzenin neseznámíte a tak baštíte z bohatého výběru a máte i na výběr, zda z toho bude rakovina střev, žaludku, slinivky ....

  Zavřené hranice nebyly taky k zahození - nešířili se teroristi, závažné nemoci, a kde chtěl cestovat a měl na to, mohl i za socialismu. A že byli i tenkrát neschopní, kteří raději seděli doma na zadku a jen nadávali ...? Je mi celkem jedno, zda se válím v Soči nebo na Malorce. V Soči jsem si mohl dát zmrzlinu třeba 5x denně a k jídlu si objednat pivo, na Malorce na to finančně nemám. Tuzemská rekreace - týden tehda za tři stovky včetně dopra vy, kolik vás vyjde dnes, v tom samém hotelu, ale zprivatizovaném?

  Jestli jsem se o provedené platbě dověděl místo do 2 dnů do týdne - svět se taky nezbořil. A jestli něco neprošlo, tak mi hned elektriku neodstřihli.

  Netvrdím, že všechno bylo v minulosti v pořádku, ale ani dnes není všechno OK. Ti, co pamatují minulý režim v praxi, ví, jak to ve skutečnosti bylo, ale třeba lidi, co za minulého režimu ještě nebylli na světě a znají jej jen ze štvavých, silně upravených pramenů orientovaných jen k jedné, pravé straně, by měli držet ústa a krok a počkat, až i oni něco za svůj život vybudují a zažijí.
  Přepisovat dějiny kvůli změně režimu nemíním.
 • 21. 11. 2008 11:01

  bez přezdívky
  "Sládek ale dovedl vypíchnout nešvary, které se tu děly a dějí."

  Politika není o tom něco kritizovat, ale snažit se to řešit.

  Komunisti taky hráli na sociální notu, a jak to dopadlo (stovky politických vražd, desítky tisíc lidi v koncentrácích, postižen milion lidí). Co dělal sládek v parlamentu ukázal taky, místo konstruktivní diskuse, jen slovní a vyzická agrese (trhání lavic a podobně), takhle se chová slušný člověk?

  Nacisumus byl svinstvo, zabíjel lidi, Sládek je ultrapravičák, teny xenofobní nacista pro mě.
  Komunismus hlásá třídní nenávist a vraždí a perzekuuje bohaté a volně smýšlející lidi.

  "Já osobně bych třeba radši uvítal jednu pojišťovnu,"
  Já taky, ale vím, že je to utopie, která nikdy nebude fungovat...

  "Šunka byla šunkou - 100 % masa."
  Pravda dnes nekupuji levné párky atd vůbec. Ale když jsem si dal na pánev šunku komunistickou a dnešní, dopadlo to stejně. Řezníci cpou do masa vodu dnes, tak jako kdysi, akorát to teď ještě "vylepšují" Ečky, sojou a kdoví čím. Kdysi to nebylo v takové míře, protože chemie taková ještě ani nebyla, a byla dráhá, tak tam lili jen tu vodu.

  "Zavřené hranice nebyly taky k zahození"
  Tak to už je vyložený humus. Nejcennější na mém životě je to, že se můžu volně pohybovat a volně si říkat co chci. Stačí se podívat na to, jak trestáme provinilé, vezěním,... Tedy nejhorší trest je nemožnost volného pohybu. Pro mně zavření, zamínování, zelektrifikování hranic a smažení/střílení lidí, co chcou jít ven byla po cenzůře a vraždách třetí největší svinstvo.

  "v tom samém hotelu, ale zprivatizovaném?"
  Přepočti si to na dnešní 20k plat, a můžeš tam jezdit taky, a dvakrát ročně. Dáš za celou rodinu zase ten celý plat.

  "Jestli jsem se o provedené platbě dověděl místo do 2 dnů do týdne - svět se taky nezbořil"
  Brzdí to podnikání.

  "Netvrdím, že všechno bylo v minulosti v pořádku"
  Za nacismu (ultra-pravice) vraždy a koncentráky.
  Za komunismu (ultra-levice) vraždy a koncentráky.

  A to pominu nesvobodu slova, pohybu, vzdělání, perzekuci dětí a dětí jejich dětí, u obojího nacismu i komunismu se prováděli čistky na bázi, jestli byl otec, babička kapitalista (komunismu), či jestli to byl žid (nacismus).

  Komunismus a nacismus je pro mě největší svinstvo.

  A vůbec dnes říkat, jak se lidem žilo dobře v komunismu, či nacismu? Jak byly pěkné výlety za komunismu do Bulharska atd je zavírání očí nad stovkami politických vražd.

  "oba režimy páchaly křivdy, jeden více, druhý méně, ale i tento dnešní "demokratický" či kapitalistický režim páchá nové, a větší křivdy"

  Komunismus vraždil (stovky), zavíral lidí do lágrů (desítky tisíc) a perzekuoval (stovky tisíc) za politické přesvědčení a třídní původ (i děti a nedospělé)

  Nacismus dělal to samé, ještě 10* více za genetický původ.

  Co dělá dnešní režim ještě kůř, než vraždy? Není to snad přesně naopak, že je dnešní režim tolerantní?

  Oni vraždili pane!!! A vy říkáte, že je dnešní režim ještě horší? Vy snad máte klapky na očích a na vraždy a lágry jste už úplně zapoměl, a vidíte jen tu cenu piva, které si dnes nedáte ke každému obědu :(.
 • 23. 11. 2008 12:40

  Jarmila (neregistrovaný)
  "Sládek ale dovedl vypíchnout nešvary, které se tu děly a dějí."
  Politika není o tom něco kritizovat, ale snažit se to řešit.

  Ukažte mi, kdo se po r. 16989 snažil řešit romskou problematiku. Uhl i s jeho výborem? Romští aktivisté? Nebo nakonec Džamila? Tak proč Romové nepracují, masově pobírají sociální dávky, proč jsou děcáky plné romských děcek a proč se stát chová rasisticky k majoritě, kdy bílý invalidní důchod nedostane a Rom automaticky ano. Proč dochází k bouřím jako nedávno v Litvínově-Janově a v Karviné. A vážení, bude hůř, protože tato minorita se množí jako králíci. Abychom za dalších 20 let nebyli za ostatým drátem, protože tito nepracující budou chtít prachy na živobytí a potraviny. Proč tohle stát, který je údajně demokratický a eho vlády pravicové, sakra konečně neřeší toto příživnictví??? (na rozdíl od komunistů, kteří neakačenky poslali do basy a tam je donutili pracovat). Proč se v našich pravicově vedených basách nemusí pracovat??? PROČ????
 • 24. 11. 2008 10:10

  anonymní
  Pustťe si TV, rozhlas, přečtěte noviny - mnohé z akcí, které tu přisuzujete komunistům, se odehrávají i v dnešní "demokracii". že je dnešní režim tolerantní - to jste se upsal - mínil jste "totalitní", že? Jestli uznáváte tolerenci v držení drog a zákaz trestu smrti - tak řada lidí je zase proti.

  Co je pro vás "levným" párek? Domnívám se, že za 100ku už levný není a měl by být zhotovován podle receptur, které tu už platily za socialismu. Tedy bez soji a přídatných látek (tzv. eček"). Cena navíc nezaručí kvalitu (jako u sýru Eidam a nesýru Eidam) - můžete koupit párek za stovku v Delvitě a bude to stejný humus jako párek z Tesca za 59,-. Delvita je (či spíše byla) drahá - hrála právě na city o kvalitních potravinách. Nastavovat šunku - furt lepší nastavená vodou, z které rakovinu nedostanu, než nějakými karcinogenními éčky. Mluvíme-li o šunce, za komunismu se prodávala šunka ze svaloviny, z kýty - ten humus, co se nazývá šunkou dnes, vyráběný z dobře rozemletého seperátu a nezbytných eček, tenkrát snad ani vyrobit neuměli.

  Přepočtu-li týdenní rekreaci za 350 včetně dopravy k 20 tisícovému platu - když platy šly dejme tomu 10x nahoru (ale ne všem), tak při ceně noclehu 700/noc se na desestinásobek 350 Kč nedostanu ani náhodou a už vůbec ne pro celou rodinu, a to nepočítám dopravu, stravu, nově ubytovací či lázeňskýpoplatek pro obci ...

  Jestli mne nějaký narkoman zapíchne pro stovku na ulici za bílého dne - může za to dnešní režim - vraždí de facto on! Přidju -li o práci a neseženu stejně placenou, při stejné náročnosti, taky to budu přisuzovat tomuhle režimu.

  Svoboda cestovat - je mi celkem jedno, zda se válím v Bulharsku nebo někde jinde. Mohl jste jet i před 1989 na západ - že jste na to neměl? Vaše smůla, vaše neschopnost - řečeno jazykem chytrých přispěvatelů. Mohl jste studovat, zyvšovat si kvalifikaci, jít na lepší pracovní pozici a brát větší peníz i tenkrát. A že dnes mohu jet kamkoliv - nemohu, když na to nemám. Musím zaplatit činži, elektřinu, dojíždění, dětem školu a dojíždění ... A abych si půjčoval na věci typu dovolená, TV, lednička - dnes se nad takovýmto počínáním nikdo nezastaví, dřív si na takové věci půjčovali lidi, co neuměli s penězi vycházet. Dnes si půjčují, i ti, co jsou zvyklí šetřit a nerozcapovat se, ale vlivem rostoucích životních nákladů nejsou schopni ušetřit tolik, aby si nemuseli jít půjčit, když se jim podělá mrazák nebo telka.

  Zkrátka, lidi, co zažili minulý režim, mají s čím srovnávat a nemusí dát jen na jednostranně orientovanou propagandu. A že se tenkrát v ledasčem měli líp? Dějiny zkrátka nepřepíšete. V tomto režimu jste jednou nahoře, ale není problém se i nezaviněně dostat dolů. A odtud vlastními silami není mnohdy návratu. A když vám nikdo nepomůže? Máte smůlu, zůstanete na okraji společnosti. Už dost lidí takhle narazilo. Věřím, že vás se tohle určitě netýká, že vy se o sebe postaráte jakkoliv kdykoliv.

  PS: Podle toho, jak tady všem tykáte, usuzuji , že jste komouš jak poleno ...
 • 24. 11. 2008 12:45

  bez přezdívky
  "Mnohé z akcí, které tu přisuzujete komunistům, se odehrávají i v dnešní "demokracii""

  Nevraždí se za politické názory.
  Nezavírá se do uranových lágrů za politické názory
  A máme svobodu slova.

  Demokracie a Totalita se jistě dá srovnat. Demokracie je jízda v autě a totalitní komunismus je "jízda" osla zapřaženého do spřežení, kterého pohání mrštný bič, má na očích klapky a v hubě železnou tyčku.

  Pro mě je levný párek ten, který stojí 100-120 Kč / kilo, kupuji kvalitu, ne soju atd. Krása demokracie je v tom, že kvalitu neudává cena, ale výrobce. Máme tady 10 obchodů a v každém z nich 5 typů párků, takže otestuji a pak kupuji to co mi chutná. To za komunismu nebylo. Například zrušili místní pekárny, vše pekla jedna okresní, a když si lidi stěžovali na kvalitu, tak jim řekli, že si musí zvyknout :).

  O tom to je, o trhu.

  Komunismus je direktivně řízený a plánovaný zhora a proto je pomalý.

  Kapitalismus se řídí tokem peněz sám, v tom je jeho krása a efektivita.

  Ukaž mi lepší režim a klidně na něj přejdu...

  Ohledně dovolených, nejsem tak starý abych znal přesné kalkulace, já jen vidím, že dne jezdí lidé naprosto stejně často, jako kdysi, a navíc jezdí i mimo ČR na velmi nákladné dovolené.

  Ohledně šunky s tebou souhlasím, taky ji kupuji jen jednou za měsíc maximálně (salámy, buřty za 50 Kč atd vůbec).

  "vraždí de facto on"
  Vraždí ta osoba.

  "Přidju -li o práci a neseženu stejně placenou, při stejné náročnosti, taky to budu přisuzovat tomuhle režimu."
  Pak je to čistě tvá neschopnost.

  Jde o trh práce, pokud jsi podprůměrný a není o tebe zájem, je to tvá vina. Musíš se snažit být aspoň průměrný.

  "Svoboda cestovat - je mi celkem jedno, zda se válím v Bulharsku nebo někde jinde. Mohl jste jet i před 1989 na západ - že jste na to neměl?"
  Nemohl jste jet na západ. Nemohl jste jet do USA jen tak, nebo do jiné země. Nezkreslujte minulost. Svoboda pohybu nebyla, se muselo žádast o povolení vycestovat. Dnes máte pas, a můžete cestovat po celém světě. Já osobně jsem byl za komunismu v Bulharsku nepočítaně (jako děcko), takže jsem na to rozhodně měli, ale taky vím, jak babička uvažovala, jestli se po 68mém vrátí z jugošky a nebo půjde za hranice, a vrátila se, protože měla strach o babičku, ale tím věděla, že už se ven nedostane, takže se NEMOHLO CESTOVAT. NELŽETE TU, ŽE ZA KOMUNISMU BYLA SVOBODA POHYBU!!!

  "A že dnes mohu jet kamkoliv - nemohu, když na to nemám."
  To je čistě vaše vina. Nepřevádějte svoji osobní zodpovědnost na stát.

  Je čistě váš problem jestli si nevyděláte a nebo příjdete o zaměstnání.

  To je právě rozdíl čech X američan. Američan bere naprosto za přirozené, že se o sebe musí postarat, a to nejde jen o peníze, bydlení, BEZPEČNOST, ale i o pohromy typu povodeň, hurikány atd. Američan cítí osobní zodpovědnost. Kdežto čech si dá ruce do klína ve své oblíbené hospodě a nadává na parlament, že neschválí zákon, aby mu jeho zaměstnavatel sklárny Matějka příhody přidali z 18k Kč na 18,5k Kč.

  "Zkrátka, lidi, co zažili minulý režim, mají s čím srovnávat a nemusí dát jen na jednostranně orientovanou propagandu. A že se tenkrát v ledasčem měli líp?"
  Já jsem ho zažil na vlastní kůži a vím co "bylo" v obchodech, jak byly FRONTY NA MASO. Jaké kecy se vysílaly v televizi o xy sjezdu KSČ. ZAŽIL JSEM, ŽE JSEM VE ŠKOLE NEMOHL ŘÍCT SVŮJ POLITICKÝ NÁZOR, že NEEXISTOVALA DISKUSE.

  Lidi z uranových lágrů, rodiny popravených politických vězňů a další by mohli povídat.

  Kamarádovi metalistovi dělali policajti v bytu opakované prohlídky bez důvodu, jen proto, že poslouchal metal, měl dlouhé vlasy a byl nepřízpůsobivý (nebral drogy, nekradl, byl to klasický metalista, jakých jsou dnes stovky tisíc).

  Komunismus byl kat nevinných, věznitel miliónů, prznitel děti za nevinné činy jejich prarodičů.

  Komunismus byl svinstvo, které může jen obhajovat voják, či jiný člověk, kterému vyhovuje pevný řád typu.

  1) stanovme si průměrného ideálního člověka
  2) kdo bude pod průměrem, toho zavřeme, popravme a děti zničme
  3) kdo bude nad průměrem viz bod 2

  Řekněte mi, JAKÁ SVINĚ, MŮŽE TRESTAT DĚTI ZA VINY (DOMĚLÉ VINY) JEJICH RODIČŮ A PRARODIČŮ? Už jen za to (když ne za vraždy a zavírání) stojí za to komunismus zakázat. Děti jsou nevinná stvoření, a zakazovat jim vysoké jen proto, že nejsou dělnického původu, nemají body za otce a matku komunistku je naprosté svinstvo. Třeba můj otec a matka se nedostali na učitelování jen proto, že neměli xx bodů za matku a otce z komoušů a nebyli z pohraničí, a tak i když otec udělal druhé nejlepší přijímačky, tak ho nevzali, nasral se, šel a udělal Inga na VŠB. TAKOVÝ BYL KOMUNISMUS, BYL TO PRZNITEL DĚTÍ! NEJVĚTŠÍ SVIŇÁK NA SVĚTĚ!
 • 24. 11. 2008 14:42

  Jarmila (neregistrovaný)
  Komunismus měl své mouchy, ale nezapomeňte, že to vždycky bylo o lidech. Znala jsem řadu komunistů, co byli správní lidé na správném místě a se sviňárnami, co jste je nahoře popsal, neměli nic společného. Znám další řadu lidí, co byli ve straně ne kvůli přesvědčení, ale kvůli kariéře. No ano, za komunistů jste mohl taky dělat kariéru, jen jste prostě musel do té strany vstoupit. Řada lidí pak po r. 1989 průkazy KSČ zahodila a dneska si to členství ani nenapíšou do životopisu, aby se náhodou neumazali. Vezměte si politiky z ODS a škrtněte ty, co v rodné straně nebyli, kolik jich zůstane? Hlavně že dneska řvou, co byli koministi za xindl.
  Náš problém je v tom, že řveme, co byli komunisti za pacholky, ale současným stranám jde taky jen o moc a o prachy. A že se náhodou nevraždilo je fakt jen náhoda, ono se vraždilo, ale hlavně v bitvě o majetky. Orlická přehrada by mohla vyprávět. A když už jsme u té demokracie: víte, já fandím Obamovi. je to (možná) chytrý chlap, ale především je to černoch. A jsem hodně zvědavá, jestli to Amíci zkousnou. Já bych si osobně tipla, že na něj spáchají atentát a svedou to na jiné, ale to je jen můj privátní tip. Amíci taky mají demokracie plnou hubu, ale ještě k ní nedošli. Pro ně je taky demokracie jen tehdy, když je v čele běloch.

  Kvalitu neudává cena, ale výrobce.
  Dneska je jedno, kolik to stojí, ale i kdo to vyrobil. Nákup, zvláště potravin, je hlavně o tom, koupit co nejmenší šunt. Já aspoň se snažím kupovat základní potraviny (mouka, maso) a pokud možno se vyhnout polotovarům a hotovým věcem. E-čka fakt nejsou moje hobby.

  Když už pomlouváte komunismus: pokud máme demokracii, tak pochopme, že lidí ve volbách volí podle toho, jestli se dneska mají opravdu líp než za těch médii velice pomlouvaných komunistů. Co dělá vláda pro to, aby se líp měli? Jaká tomu stanovuje právní rámce? Hodně lidí je schopných se sami o sebe postarat, ale k tomu musí mít stanoven právní rámec a mantinely, kde se mají pohybovat, a taky musí být vymahatelnost práva. Ne na papíře, ten snese všechno, ale v reálu. To jsou ale věci, které nějak nevidím. Pokud je nevidí víc než 50% obyvatelstva tohoto státu, volí zákonitě levici, protože doufá, že tyto mantinely stanoví. Pokud máme demokracii, jako že nemáme, tak musíme jen sečíst názor lidu, vyjádřený volebním lístkem. Toť vše.
 • 24. 11. 2008 15:36

  Patrik Chrz
  Náš problém je v tom, že řveme, co byli komunisti za pacholky, ale současným stranám jde taky jen o moc a o prachy.
  To, že jde straně o moc je naprosto v pořádku, to je princip politiky. Chce-li prosadit svůj program, musí k tomu získat dostatečnou moc. Za nikým nikdo nepřijde s "byl bys tak laskav, on to nechce nikdo dělat, nedělal bys nám toho předsedu", na tohle dojel při volbě prezidenta Zeman, který si myslel, že v druhém kole přijde jako zachránce, "který to teda bude dělat, když nikdo lepší není" a výsledkem bylo, že ho nevolili ani všichni lidé z vlastní strany.
  Politik prostě musí o moc usilovat, jinak to nejde a tvrdit cokoliv jiného (že mu vlastně o moc nejde) je jenom přetvářka.
  Ano, lidem co do politiky jdou jde samozřejmě i o vlastní prospěch, protože jinak by si vydělávali jiným způsobem (pokud nejsou naprosto neschopní) a právní řád se musí starat o to, aby za to, co je za hranicí zákona byli potrestání, i když v současné době to tak většinou není - VŠECHNY strany, co byly po roce 89 ve vládě měly nějaký škraloup, bohužel toho většina skončila nějak do ztracena.
  A že za komunistů tohle nebylo? Ale bylo, stačí se podívat na majetky různých funkcionářů, v Sovětském svazu se při různých čistkách přišlo na to, že někteří vysocí funkcionáři nashromáždili i několik tun zlata, bohatství které jim mohli závidět i ti největší boháči na Západě.
 • 24. 11. 2008 20:48

  anonymní
  Nevím, jak by se politici uživili jinak, než tou svou politikou. Domnívám se, že řada z nich by se jiným způsobem nebyla schopna uživit, kromě prodeje uniklých informací cizím vládám a firmám. Pokud náte nějakého politika z okolí, tak to byl pracovní lepml a v zaměstnání byli rádi, že se jej nějak zbavili. A žádný politik po skončení funkčního období nejde tam, odkud přišel. Dokonce jsem nedávno četl o tom, že pro odcházející hejtmany (ODS) a jejich přisluhovače je třeba vymyslet nějaké funkce, protože oni přece vedle bohjatého odstupného nemohou být nezaměstnanými.
  Co se týče komunistů, tak tam zůstali skálověrní; ti prospěchářští dávno překabátili do řad ODS a dnes o své minulosti nechtějí slyšet.
  Naslibovat lidem lepší zítřky, dostat se k moci a pak skutek utek - a z lidí udělat žebráky - to dovede každý hňup.

  Vážení přispěvatelé, musíte vzít na vědomí, že ne všichni v tomto státě se mají stále líp a líp, a proto volí toho koho volí. Řada lidí minulý režim pamatuje v lepším světle než je nynější "demokracie" a většiny lidí se nějaké koncentráky netýkaly.
  Po dnešních zprávách, kdy oznámili úspěch, že se elektřina nebude zdražovat o 50 %, ale jen o cca 10 - 18 %, tak se mi chce vyjít s klíči do ulic, provést defenestraci a la Čaušesku z Rumunska a vše znárodnit.
 • 24. 11. 2008 21:27

  Patrik Chrz
  Znárodnit? Jako v Zimbabwe, kde znárodnění udělalo z relativně rozvinuté země (na Afriku velmi rozvinuté) naprostou trosku, s inflací v milionech procent, kde peníze nemají ani hodnotu toho papíru? Rozdělením majetku nikdy majetek nevzniká, naopak to vede k jeho spotřebování a stagnaci.
  Je to směr kam směřuje Venezuela a už by tam byla, kdyby neseděla na tak obrovském nerostném bohatství.
 • 24. 11. 2008 22:04

  bez přezdívky
  Ano správně, znárodnit, pozavírat, zmlátit, postřílet a oběsit! Všechny oběsit! :) LOL Kam se jen ubral smysl téhle diskuse, která byla o poplatcích v bankách :).

  Krajní pravice a levice spolu nikdy nenajdou cestu a ani asi neporozumí svým argumentům :).

  No aspon jsme si pokecali :), mějte se fajn, a buďte rádi, že my (pravice), za opačné názory nestřílíme, tak jako vy :).
 • 25. 11. 2008 9:00

  anonymní
  A proč ne?
  Když někteří nevědí, kam až ceny šponovat ... Pokud by tatovéto praktiky zkoušeli na lidi ve vyspělém západě (a tam mají přece jen značně vyšší koupěschopnost z hodiny práce než my, kteří ovšem platíme ceny po přepočtu na € mnohdy vyšší než na západě), tak by tam asi už dávno tekla krev a měli socialismus, i když by to socialismem nazýváno nebylo. (a ona ta krev tam už občas teče - i na tom západě je tolik neschopů jako u nás?)

  Jsou nějaké (i morální) hranice, kam se dá až jít. Pak stačí kousek, kdy míra trpělivosti přeteče, a bude se to tu zase vařit. Pokud budou mít běžní lidé problémy s uhrazením nájemného, energií atp. (dle vás jistě neschopů s malými platy, nízkým vzděláním ...) dají se předpokládat sociální nepokoje. A opět vyjedou OTéčka a Tatrovky s radlicemi, tak jako tomu bylo v 89. nebo o letošním 17. listopadu, přemalovaných ovšem do modrých barev.
 • 24. 11. 2008 17:45

  bez přezdívky
  "Komunismus měl své mouchy, ale nezapomeňte, že to vždycky bylo o lidech. "
  Stovky popravených politických vězňu, uranové lágry plné dalších politických vězňů, celkem 1 milion občanů republiky perzekuovaných komunismes, nesvoboda slova, nesvoboda volného pohy (zaminování hranic, ostnaté dráty pod proudem a četa lidí připravených vás se psem a samopalem 24/7/365 zabít) jsou mouchy :) ? Problém komunistů je ten, že zlehčuje svoje viny, stejně jako novodobí nacisti zlehčují koncentrační tábory a vyhlazování židů.

  ""Když už pomlouváte komunismus""
  Já pomlouvám komunismus? Takže fakta milá Jarmilo, když ti mé vlastní zkušenosti, zkušenosti mých rodičů a mých prarodičů nestačí:

  KOMUNISTICKÁ SVOBODA SLOVA:

  http://www.totalita.cz/seznamy/popravy.php

  Seznam popravených pro politické trestné činy od 25. 2. 1948 do 6. 7. 1962 (242 osob)

  KOMUNISTICKÁ SVOBODA POHYBU:

  http://www.totalita.cz/seznamy/zatarasy.php
  seznam usmrcených v elektrických drátěných zátarasech
  na státní hranici v letech 1952-1965 (88 lidí)

  http://www.totalita.cz/seznamy/prechody.php
  seznam zastřelených lidí při pokusu o přechod čs. hranic v letech 1948-1989 (174 osob)

  Ano, takže v té tvé svobodě pohybu, kde každý mohl cestovat zastřelili vojáci na hranicích 174 lidí, a dalších 88 se "usmažilo" na drátech pod elektrikou. Takové svinstva Jarmilo hájíš a zlehčuješ!

  A to jsou jen ti, co to nepřežili, jak jsem řekl oficiální odhad všech perzekuovaných je 1M!
  1M komunistů, kteří byli ve strně a přišli v 48 pučem k moci perzekuovalo 1M nevinných lidí, tedy je to 1:1, a u mě má každý komunista na rukou krev!

  "Pokud je nevidí víc než 50% obyvatelstva tohoto státu, volí zákonitě levici,"
  Prostuduj si vysokoškolskou statistiku speciálně intervalové odhady a normální rozložení, zjistíš že když se vezme rozložení populace a jejich příjmy, tak by pravici (s nižším přerozdělením dani) volila naprostá menšina (pod 10 procent rozhodně) naopa drtivá většina lidí by volila levici (90 procent). Fór je v tom, že těch 10 procent vydělává více, než těch 90 procent, takže kdyby se ta většina chovala čistě podle rozumu, tak má KSČ (silná levice) + ČSSD (mírná levice) + všichni ve středu (křesťané, zelení) přes 90 procent!!! Ale lidi vidí, co dělají levicové myšlenky a tak nevolí čistě pragmaticky, podle toho aby se měli líp peněžně, ale volí tak, aby se měli lépe ideově, takže volí pravici. Tedy, pokud volilo ODS 35 procent lidí, tak 25 procent lidí podstoupilo oběť, že se budou mít finančně húř, než kdyby byla u moci levice s vyššími daněmi a vyšším přerozdělením, a tuto obět podstoupili proto, že vidí, co levičáci tím svím direktivním řízením, zakazováním, ideovým vražděním, a przněním dětí dělají...

  A máš pravdu, vše je o lidech. Ale zároveň vše je o režimu. Demokracie z nás dělá supermany, kteří můžou vše, komunismus z nás dělal postižené (nic proti nim), kteří nemohli mluvit co chtěli, dělat co chtěli, učit se co chtěli a cestovat kam chtěli.
 • 25. 11. 2008 4:53

  anonymní
  No vidíte, mí rodiče a prarodiče v minulém režimu vyšívali, a tak s ním nemají žádné závažné negativní zkušenosti. Zrovna tak, když nebudete vyšívat v tomto režimu, tak budete mít problémy.

  Pokud vám zabije nějaký narkoman, psychopat, opilý řidič dítě, manžela, příbuzného, budete taky mluvit o vraždě režimem, protože onen dotyčný vrah kdyby byl zavře, popraven, umístěn v ochranné léčbě, tak by vraždu na vašem blízkém zkrátka provést nemohl.

  Co se týče zastřelení na hranicích: já v době socialismu odkroutil ZVS, nesloužil jsem sice na čáře, ale chápu, že neuposlechnutí tehdejších zákonů mělo vážné důsledky pro ty, kdo zákon nerespektovali. Tudíž i záklaďáci museli chránit střežené hranice. A pokud pachatel nerespektoval výzvy k zastavení, musel počítat s tím, že se do něj někdo trefí. Zrovna tak dneska budou policajti mlátit do lidí, kteří protestují proti radaru v ČR nebo když budete ujíždět policejní hlídce, tak po vás budou pálit. A zrovna tak tady od klávesnice mohu tyhle novodobé zastřelené obhajovat, aniž bych věděl detaily. A tak i o těch vašich obětích získáváte jen zprostředkované "zážitky" od prarodičů, z webu - ale kde máte zaručeno, že i tam si informace neupravili dle svého gusta? Pokud budu zarytý antiODS, vytáhnu na ni tolik přikreslené špíny, že se vám bude zvedat žaludek. Já bych třeba tehdejší státní hranice přirovnal k dnešní epidemické hranici slintavky, BSE ap. Pokud nebudete respektovat zákaz vstupu, vosjko vás v krajním případě rovněž zlikviduje, mír nemír. Každý si zkrátka chrání to svoje.
  K vaší svobodě slova: dnes si zrovna nemůžete říci, co chcete. Naopak, musíte držet ústa a krok, vše je považováno za únik důležitých informací před konkurencí. Pusťe si občas TV, co tam novináři vyš'tourají za zvěrstva, jak zaměstnanci nemouhou mluvit o tom, jak je fabrika na huntě, i když to celé město už ví. Proč se opět nesmí mluvit pravda? A není to jen o ekonomické situaci v poslední době.
 • 25. 11. 2008 11:00

  HNF (neregistrovaný)
  Poukazujete stále na 50. léta minulého století. Ale navažte na r. 1989 - tehdy nebyly žádné koncentráky, lidi si mohli koupit dost západního a kvalitnějšího zboží než je nyní, nebyli jsme zadluženi ani jako republika ani jako občané. Na tuhle dobu vzpomíná řada občanů v dobrém s tím, že jsme se po převratu propadli to doby temna, o mnoho let nazpět. Pravda, když jste kdysi řekl, že prezident je *ů*, tak vám napaláli pokutu nebo i zavřeli, ale jak jsem nedávno slyšel v rozhlase povídání s p. Havlem, tak zrovna počin beztrestnosti nadávky na hlavu státu považoval za unáhlený a o potřebě zařazení opět mezi trestné činy. Takže není-li ještě dnes mezi nimi, brzy se tam jistě znovuobjeví. A v mnohém dalším nejen v zákonodárství se vracíme tam, kde jsme již byli před 89. Jenže když to bylo za komunistů, bylo to špatné, když to samé dělá kapitalista, je to v nejlepším pořádku.
 • 25. 11. 2008 12:14

  anonymní
  Přesně tak, na každý režim se dá koukat z jiného pohledu.
  Socialistický - kdy ke konci jeho éry byly poměry daleko uvolněnější než např. po válce.
  Kapitalistický - kdy na začátku byly sliby typu "nejsme jako oni", "nic vám nebudeme zatajovat", "můžete mluvit, co se vám zlíbí" a dnes jsme daleko více snad vj eště hlubší totalitě než jsme byli před r. 1989. Záleží totiž, na které straně barikády jste - jestli na straně neomezené moci nebo jestli na straně "poddaných" - tedy držte ústa a krok.
 • 25. 11. 2008 12:04

  Jarmila (neregistrovaný)
  "Takže v té tvé svobodě pohybu, kde každý mohl cestovat zastřelili vojáci na hranicích 174 lidí, a dalších 88 se "usmažilo" na drátech pod elektrikou".
  Vy už argumentujete jako jakási Kačka Jauvajs, co se šla jen tak z plezíru i s dětmi procházet na demonstraci a pak se děsně divila, když tam od jednoho blbečka dostala do kokosu.
  Vážený, nikdo by se na drátech nesmažil, kdyby tam nelezl. Toté platí o těch zastřelených na hranici. To věděli všichni, co tu žili. Utéct z komunistického ráje se dalo i jinak, třeba si zakoupit zájezd a za hranicemi zůstat. Ono to občas chtělo používat i mozek. Někdy lidi mohli utéct, ale nechtěli tu nechat všechen majetek, příbuzné... taky se mohli přetvařovat, jací že jsou děsní komunisti, vstoupili naoko do rodné strany a pak v rámci možností vegetovali. Dneska taky nemůžete říct neoblíbenému politikovi, že je blbej jako pančtok, když jde o politika pravicového, to by vás jeho klaka sežrala. Myslíte, že se dneska lidi nepřetvařujou? Možná víc než za komačů, aby si udrželi práci, aby měli svůj klid a v něm mohli vychovávat svoje děti. Myslíte, že se dneska pro politické přesvědčení nezavírá? Tak proč při prezidentské volbě zavřeli Sládka? Jako na potvoru zrovna pár hodin před ní a za dva dny ho pustili... Že to nikdo nekritizoval, jen pár ochlastů po hospodách, co?
 • 25. 11. 2008 14:23

  anonymní
  S tímto příspěvkem paní Jarmily se jako obvykle nedá než souhlasit.
  Už jen čekám, kdy se zde začnou někteří fanatici zastávat bratří Mašínů a jim podobných ksindlů a jejich "spravedlivého" boje proti socialismu - popravy nevinných nebo únosů a popravy pilotů letadel - je zajímavé, že i přes nenávidění socialismu označil západ takovéto činy za teroristické a pachatele vydal zpátky odkud přišli, protože o takové "bojovníky" neměli zájem ani tam.
 • 24. 11. 2008 14:48

  Jarmila (neregistrovaný)
  Jo, a dodatek k Vašemu poslednímu bodu: Vaši rodiče se nedostali na učitelování, protože neměli dostatek bodů a dělnický původ. Moje máma (* 1925) se nedostala na studia, protože rodiče neměli za kapitalismu peníze. Co bylo větší svinstvo? Vaši rodiče mohli za komunistů studovat, i když jiný obor. Moji nemohli studovat vůbec, protože nebyly peníze (můj otec vystudoval VŠ, ale za tu cenu, že z finančních důvodů nemohla studovat jeho sestra, moje teta. Jejich rodiče neměli dost peněz, aby na studiích uživili dvě děti, a tak kluk dostal přednost. I tak se musel z větší části živit sám, ty peníze prostě nebyly). Zakážeme proto i kapitalismus? Kapitalismus taky nevraždil?
 • 24. 11. 2008 15:38

  Patrik Chrz
  A v tom je právě obrovský rozdíl. Pokud někdo nemůže studovat proto, že někdo jiný mu to prostě nedovolí, nebo proto, že jeho rodiče nebyli dostatečně schopní aby nashromáždili potřebné prostředky k tomu aby ho podporovali.
  Protože ve druhém případě existuje řešení - půjčka, výhodná svatba, studium při zaměstnání,.... V tom prvním, "když vrchnost zakáže", má prostě smůlu.
 • 24. 11. 2008 17:54

  bez přezdívky
  Jak říká Patrik, na to má kapitalismus řešení, a to se říká půjčka na studium. Která se u nás už dnes běžně nabízí (v USA je to standardní řešení už desítky let).

  Takže dnes může KAŽDÝ STUDOVAT VYSOKOU ŠKOLU, nezáleží jestli je to katolík, křesťan (věřící byli za komunismu zavíráni do lágrů), jestli je jeho rodič bývalý podnikatel a nebo není (kdysi s rolníkem hurá za elektrické dráty).

  Každý má dnes stejnou šanci! Záleží jen na něm, jestli výšku udělá, jen na jeho schopnostech!
 • 24. 11. 2008 21:21

  anonymní
  Blbost je, aby každý mohl jít studovat VŠ. Vždyť nenajde uplatnění. Nebo budeme uměle pro VŠ vytvářet funkce? Už dnes je tlak na zbytečné vzdělávání jen aby se uživilo moře padegodů a vzdělávacích aagentur. Zrovna tak je to i se střední školou. Nějaká restrikce tu být musí. Na co mne jako bude k výkonu budoucího povolání třeba znalost Zlaté buly sicilské nebo dílo V. Havla.
  Půjčka na studium - vedle toho si půjčit na bydlení, na zařízení, na auto, do toho už začít penzijně spořit a z dluhů se člověk nevyhrabe. Kolik pak bude muset takový VŠ či SŠ brát, aby stačil poplatit všechny závazky?
  Už jste někdy viděl, jak mají všichni stejnou šanci? Tuhle třeba v TV ukazovali raritu - děcko z dětského domova, jak studuje. Tyhle děti nemají do začátku žádné peníze ani na studium, ani na pořízení bydlení. A ruku na srdce - všichni, kdo tu mají tak silné řeči - koho rodiče do začátků nějak nepodpořili? Asi každému z nás šoupli nějaký ten statisíc ...

  Pak někomu z dluhů prdne v kouli, rozvede se a může začít znova od píky.
 • 24. 11. 2008 21:50

  Patrik Chrz
  Blbost je, aby každý mohl jít studovat VŠ. Vždyť nenajde uplatnění. Nebo budeme uměle pro VŠ vytvářet funkce? Už dnes je tlak na zbytečné vzdělávání jen aby se uživilo moře padegodů a vzdělávacích aagentur. Zrovna tak je to i se střední školou. Nějaká restrikce tu být musí.
  Ale jistě, ale ty restrikce ať jsou schopnosti uchazeče a ne rozhodnutí nějakého úředníka podle minulosti rodičů!
  Také jsem studoval VŠ a jsem rád, že jsem měl tu možnost. To, že jsem jí nedokončil (chyběly mi 2 zkoušky do bakaláře :/ a "vylítl" jsem z němčiny, která mě dneska (a to velmi dobře :) ) živí) je jen moje chyba a nemůžu to svádět na to, že mi to nebylo umožněno, protože moji rodiče tohle nebo támhleto. Možná si můžu myslet, že parametry pro zkoušky nejsou nastaveny správně (myslím, že se o mě dá říct ledaccos, ale ne že bych neuměl německy), ale takto prostě nastaveny jsou a já je buď splním nebo nesplním - a basta.
  Ano, ne všichni mají stejnou šanci. Něčí rodiče věnují svému dítěti naprosto všechno co mohou (a někdy i zbytečně), jiní všechno propijí v hospodě, ti ostatní jsou něco mezi tím (něco věnují dítěti, něco spotřebují různým způsobem sami pro sebe). Život prostě není fér, ale takový život prostě je a nemá smysl se ho snažit "znásilňovat".
 • 24. 11. 2008 22:09

  bez přezdívky
  Ale jistě je třeba omezení, ale to je dle schopností daného člověka!

  A ne podle toho, kdo byl jeho otec, kdo byl jeho matka, jestli je to punker, jestli bydlí v pohraničí a nebo jestli jeho teta je v USA.

  Jde o to, jaké schopnosti člověk má, a aby například ministra financí dělal ekonomický génius (byť bude celý potetovanej a s otcem anarchistou a matkou z krajní pravice), a ne, že ho bude dělat synáček komunistických funkcionářů, kteří bydlí v pohraničí a on za to dostal "body" byť je dutý jako bambus...
 • 25. 11. 2008 9:30

  HNF (neregistrovaný)
  Ale vždyť to dneska přesně takto funguje. Ministři a jejich přisluhovači = kozel zahradníkem. Jednou je ministrem spravedlnosti , při dalších volbách jeho strana získá jiné korýtko a tak je ministrem pro místní rozvoj atd. S každými volbami se mění na ministerstvech i hafo běžných úředníků, a to ne podle odborných kvalit, ale podle stranické příslušnosti. Než se tito naučí něco dělat, je konec volebního období a vše začíná nanovo. Pak má tato republika nějak vyspěle vypadat.

  Co se týče potetovaného ministra, existují nějaké mantinely i v této době a tyto mantinely se vztahují i na běžné pracovníky. Zkuste se potetovat a jít dělat do banky, do nemocnice, na krajský úřad. Zrovna tak když budete nějaký rejpal, budete všude znám pro své šťourání, tak taky neprojdete výběrovým řízením byť budete mít nejlepší výsledky, protože řeknou - to je ten známý potížista. A většina lidí chce poslouchat chvály na své úspěchy, nikoliv že to či ono není schopna či ochotna řešit ke spokojenosti lidí tam dole. Třeba federální ministr Langoš svými dlouhými neupravenými vlasy působil na svět jako exot. Pak se nechal trochu zkulturnit. Proč chodil v kvádru, proč k tomu ještě nenosil šortky a sandále?
 • 25. 11. 2008 10:12

  anonymní
  Studium je značně omezeno možnostmi rodin i dnes, v době "bezplatného" školství. Bohužel.
  Znám v okolí dost lidí, kteří nemají finančně na to, aby jejich dítko studovalo, a tak ho dali na učňák, kde má třeba monterky zdarma. Jde se učit do nejbližšího města, aby nebyly ani výdaje za dlouhé dojíždění či dokonce internát. Pak je přetlak vyučených v daném oboru v místě učiliště a že po vyučení nesežene v místě v daném oboru místo a končí na pracáku, případně na rekvalifikaci. A o SŠ, VŠ to platí obdobně. Sousedka, snad nejlepší ze třídy, chtěla jít také studovat na VŠ. Její rodiče, slušná spořádaná rodina, žádný alkoholici, měli co dělat utáhnout střední školu v okresním městě - dojíždění. A to holka ještě chodila všechny víkendy a někdy i po škole ve všední den do místního obchodu za almužnu brigádničit (nic výnosnějšího v místě a ani v okolí nesehnala - a ani náš syn, o 2 roky mladší či jeho vrstevnící tehdy nic nesehnali, přesto že ještě nebyla oficiálně vyhlášena krize). Takže po maturitě už dělá.

  Takže to není o schopnostech daného člověka, ale o tom, jaké má jeho rodina možnosti!
 • 25. 11. 2008 10:57

  Jarmila (neregistrovaný)
  Vážený anonymní uživateli, Vy jste nečetl výše o tom, jaké netušené možnosti máte? Sice máte nadané dítě, ale nechcete pro jeho dobro půjčku na jeho studium ve výši 0,5 mega za nějakých 8-10% p.a., splatných až po ukončení studia (do té doby platíte pouze úroky, neberte to za tu cenu,že?) Vy jste mu na studia nenašetřil? To jste taková socka?

  A teď vážně: bydlí u mne dva hoši, student SŠ a jeho brácha učeň 1. ročníku. Do škol dojíždět nemůžou, páč není spojení (jaký to modrý pták žvástal cosi o zajištění dopravní obslužnosti, aby se děti dostaly do školy a lidi na ouřady? Leda tak do své spádové obce, dál ty busy nejedou). Internát by je stál cca 3.500 jednoho, k tomu dojíždění kolem 2.000 pro jednoho a to jsou bosí a nahatí, oblečení do toho nepočítám. Krát 2 = 11.000 jen na školu pro děti, a kde je oblečení, obutí nebo nedejbože pitomý lístek do kina? OBA si podle svých možností přivydělávají na brigádách, i když je jim 15 a 16 let, po škole chodí makat taky do 22.00 a pak domů 4 km pěšo, páč už jim nejede ani MHD. Ano, mají možnost si půjčit, ALE KDO A Z ČEHO TO PAK BUDE SPLÁCET???
 • 25. 11. 2008 10:58

  Jimmy (neregistrovaný)
  Vysoká škola lze vystudovat dálkově při zaměstnání. Nebo naopak lze při studiu více či méně pracovat. Ono přednášky nejsou povinné a cvičení jdou různě přeskládat a případně se často lze s cvičícím domluvit.

  Vysokou dálkově při práci vystudoval před cca 40 lety můj otec, před 2 lety dostudoval můj kolega v práci. Takže vystudovat vysokou školu při původu z chudé rodiny šlo za komunistů a jde to i dnes. Ostatně stejná situace byla za první republiky kdy za pomoci Hlávkovi nadace vystudoval vysokou můj dědeček, který také pocházel z chudé rodiny.

  Takže u střední školy limitace rodinou být může, protože v 15 letech si člověk dost dobře nemůže vydělávat a závisí do značné míry na rodičích, ale vystudování vysoké školy je pouze o tom mít na to hlavu a olověný zadek (tj. vůli aby člověk studium dokončil). Samozřejmě studium při práci je náročnější, především na sebekázeň, ale takový už je život.
 • 21. 11. 2008 11:19

  anonymní
  "a kde chtěl cestovat a měl na to, mohl i za socialismu. " - no jistě, do Bulharska, Rumunska, NDR. Kdo byl hodný a nebyl těsně po vojně, mohl i do Jugošky. Nebo i na západ, když přenocoval před Čedokem, zaplatil 3 měsíční platy a nevadilo mu, že vzadu v autobuse sedí 2 StBáci, kteří ho hlídají jak ovčácký pes ovce...
 • 20. 11. 2008 12:55

  guest (neregistrovaný)
  Ona ta blbá nálada, pokud teda taková je, asi nebude zapříčiněna čtením blistů, ale tím co se u nás skutečně děje. Já měl po pojistné události s Českou pojišťovnou taky blbou náladu.
 • 20. 11. 2008 13:01

  anonymní
  Vynikající článek plný konkrétních, pro dnešní stav jistě nelichotivých pravd. Stoupencům vykořisťování a modré totality se článek určitě líbit nebude a tak budou kolem sebe kopat hlava nehlava a urážet...
 • 20. 11. 2008 14:43

  Michal Kára (neregistrovaný)
  Jakych nelichotivych pravd? Ja tam vidim same srovnavani hrusek s jablky. Jedine co mohu uznat je diskuse, zda ma smysl budovat konkurenci (= vic paralelnich siti).

  A kdyz uz jsme u toho - dokazete definovat, co je to to "vykoristovani"? Pred casem jsem se tu zkousel dobrat toho, co to vlastne je, a nikdo z tech co ten pojem tak radi pouzivaji, mi to nebyl schopen nejak smysluplne vysvetlit.
 • 21. 11. 2008 7:44

  anonymní
  Jestli jste chodil na základku, tak i tam se "vykořisťování" probíralo.
  Je to vcelku odvěký problém kapitalismu, kdy pracovník není spravedlivě za svou vykonanou práci odměňován. Budete možná namítat, že zde nechcete nějaký rudý koutek, nicméně boj proti vykořisťování nezavedli komunisté, ale odboráři ze západních zemí. Ti raný kapitalismus už nějak překonali, ale proč od něj začínáme nebo se k němu vracíme i my? Přece je už jen 21. století ...
 • 21. 11. 2008 8:56

  Michal Kára (neregistrovaný)
  Chodil, ale Obcanskou nauku jsme meli az v roce 1989 a k vykoristovani jsme nestihli dojit :-D :-D :-D

  Akorat nechapu, proc je to problem kapitalismu? Ba naopak si myslim, ze vic vykoristovani bylo za socialismu - tam jste vesmes dostaval plat podle tabulek a moznosti spravedlive odmenit schopneho cloveka byly omezene. V kapitalismu muzu obejit vic zamestnavatelu a dosahnout spravedlive odmeny. Samozrejme pokud jsem lempl, tak si nepolepsim a budu porad ohodnocovan "nespravedlive", ale to neni problem kapitalismu, ale toho, ze jsem lempl.
 • 24. 11. 2008 10:22

  anonymní
  To je škoda, že jste to nebrali.
  Na druhou stranu, když jste to nezažil, tak do toho nekafrejte. Nebo tomu novodobému kázání tak stupidně věříte? Pokud nemáte v rodině žádného pamětníka, jděte si stoupnou ráno v 8 před sámošku, kde stojí důchodci, aby si mohli koupit něco levnějšího v akci. Nebo se svezte MHD. Nebo jděte někam do čekárny k lékaři. Vím, není slušné poslouchat cizí řeči, ale ty stesty hlavně starších se nadají nepřeslechnout. A že už začínají nadávat lidi i v Praze a už ne jenom důchodci.
  Kdo nechce být slepý a hluchý, vidí a slyší, co se mezi "normálníma" lidma děje. Manažeři budou asi stále trochu vzdáleni od reality.
 • 24. 11. 2008 12:00

  Michal Kára (neregistrovaný)
  Nebojte, ja taky neco pamatuju. Napriklad jak nebyl toaletni papir. Ne z by byl drahy, nebo treba nejaky den v nejakem obchode vyprodany - proste NEBYL vubec (krome pro papalase, pochopitelne) a nedalo se s tim delat NIC. Premyslim, jestli tohle muzu vypravet svym detem, protoze by si asi mysleli, ze si z nich delam blazny :-)

  Aha, a duchodci jsou taky vykoristovani? A jak muzou byt vykoristovani kdyz vubec nepracuji? Mne by fakt strasne zajimalo, co to to vykoristovani vlastne je...

  Jojo, kdyby lidi venovali tolik usili praci jako venuji nadavani a fnukani, tak by u nas byl raj na zemi :-)
 • 24. 11. 2008 14:14

  Patrik Chrz
  Jo to pamatuju taky, ale což o to papír se dal nahradit - třeba papírovými ubrousky (i když jednu dobu nebyly ani ty, navíc to byla docela drahá sranda) a v nejhorším případě třeba i novinami, ale co měly dělat ženský když nebyly vložky? :(
  A nebo když nebyl prášek na praní, taky docela zábava, obzvláště pro rodiny, které měly malé dítě (jednorázové plenky tehdy nebyly a pleny se musely prát).
  Fakt je, že dneska je to k neuvěření.
 • 24. 11. 2008 14:56

  Jarmila (neregistrovaný)
  A nebyly ani mobily, ani počítače, TV byly jen černobílé, my jako děcka lezli po stromech a oždibovali cizí třešně v aleji, rodiče nás do školy nevozili, ale chodili jsme sami, po škole jsme si hráli v lomu na Vinnetoua, telefon mělo jen pár lidí, a na zřízení pevné linky se čekalo taky tři roky, na dovolenou jsme jeli jen na Lipno nebo k Balatonu, jak jsme to jen mohli ve zdraví přežít? Přesto jsme to všechno ve zdraví přežili a dokázali jsme přitom vychovat další generaci. Tu, co je pro ni tato doba vzdálená stejně jako brontosauři.
 • 24. 11. 2008 15:40

  Patrik Chrz
  Přežít, se dá ledaccos, i válka. Ale je škoda, pokud několika generacím není umožněno užít si komfort, který mohli mít jen proto, že si někdo myslel, že je to takhle správně.
 • 25. 11. 2008 0:07

  anonymní
  A jste přesvědčen, že to "dnes" je jediné správné? Každý nespatřuje smysl života jen ve hmotných statcích, ale třeba mít možnost svobodně se vyjádřit. Zkuste říci svému poslanci, že jste jej volil proto, že tady nechcete radar. On na to řekne, že musí respektovat stranickou disciplínu. Zkuste říci p. Topolánkovi, že jeho vláda utrácí za zbytečné a nákladné výlety do ciziny, za zahraniční vojenské mise, a pak není na platy pro republiku jistě důležitějších profesí.Tak by se dalo pokračovat do nekonečna. Řada lidí se myslí, že bez těchto hovadin by si mohla užít Vámi zmiňovaného komfortu - ale neustále okolo sebe jen slyší - na tohle nejsou peníze. Když jsme tohle slýchávali za minulého režimu, dělal se převrat.
 • 25. 11. 2008 8:11

  Michal Kára (neregistrovaný)
  Jo, mate recht, dneska reknete poslanci ze jste jej volil proto, ze nechcete radar (o kterem se, mimochodem, v predvolebni kampani nikdo nevyjadroval), a oni vas za to ani nezavrou. To je jasny dukaz prohnilosti soucasneho rezimu. To komunisti, to byli jiny kabrnaci. Jeste nez byste se k nemu dostal by vas nenapadni panove odchytli a odvezli do kachlikarny a parkrat byste tam upad v koupelne. Protoze samozrejme mame svobodu slova, ale, soudruhu, nic se nesmi zneuzivat!
 • 25. 11. 2008 8:34

  Jarmila (neregistrovaný)
  To je fakt, ONI Vás nezavřou. Když ale budete řvát trochu víc, tak se Vám třeba jako stane autonehoda. A dokažte někomu, že to nebyla Vaše vina.
  Máme svobodu slova a nechceme živit nefachčenky, tak proč se v Litvínově-Janově pořádaly policejní manévry a nad zakuklenými ozbrojenci lítala helikoptéra? To bylo štábní cvičení, příprava na "mírovou" misi do Afghanistánu či co?
 • 25. 11. 2008 10:54

  Michal Kára (neregistrovaný)
  Vzhledem k tomu jak moc nadavate na rezim tak se vam musela stat uz nejmin 20x, co? ;-)

  To proto, aby zustalo jen u tech slov ;-)
 • 25. 11. 2008 12:30

  Jarmila (neregistrovaný)
  No jo, za komunistů taky nezavřeli každého, kdo nadával v hospodě. My jsme jen hospody vyměnili za net :-))

  Původně jsme se ale bavili o bankovních poplatcích...
 • 26. 11. 2008 10:01

  anonymní
  Co já vím, tak některá ze stran byla proti radaru ale i proti vstupu do NATO. Záleží, co lidi vlastně chtěj. Jestli radar, zbrojení a zahraniční válečné mise nebo stranu, která je proti radaru a dalším zbytečným mrháním z kapes daňových poplatníků. Já mám jasno.
 • 26. 11. 2008 10:08

  Patrik Chrz
  Ono by bylo super, kdybychom byli nezávislý stát, jenže ležíme tak trochu na "blbém místě" a tak vždy budeme patřit do něčí sféry vlivu. MOMENTÁLNĚ si můžeme vybrat a vybrali jsme si (dle mého názoru lepší) tu západní stranu, jenže za to, že tu volbu máme musíme něco zaplatit :(
  Pokud bychom si nyní nevybrali, je pravděpodobné že někdy později by někdo vybral za nás (tak jako už se stalo) a to za mnohem méně výhodných podmínek pro nás :(
 • 26. 11. 2008 10:33

  Michal Kára (neregistrovaný)
  No, pokud myslime tu samou, tak u te jsou porad vsichni jeji poslanci proti radaru. Takze porad nevim, kdo mohl byt ten poslanec co pred volbami sliboval ze bude proti radaru a ted je pro.

  No a jeste co se tyce teto strany co je udajne "proti zbrojeni", tak za jeji vlady jsme v padesatych letech vydavali na zbrojeni nejakych 30% HDP nebo kolik to bylo. Pochopitelne oficialni cisla byla mensi ;-) A vytahovat penize z nasich kapes chce jeste mnohem vic, nez se deje v soucasnosti ;-)
 • 25. 11. 2008 15:15

  anonymní
  Nevšiml jsem si, že boje o levnější nejen potraviny svádějí v obchodech jen důchodci nebo třeba mladé maminky s malými dětmi na mateřské. U regálů s levnějším zbožím je vidět i mnoho lidí v produktivním věku včetně takových těch přifrclých fiflen z úřadů, co si hrajou na manažerky. To také o něčem vypovídá...
 • 21. 11. 2008 11:08

  bez přezdívky
  Buď jsem utopista, a v tom případě má pro mě každý člověk stejnou cenu, a každý by měl dostávat naprosto stejný plat (což se nedělo za komunismu, protože kopáč měl jiný plat, než prezident).

  A nebo jsem realista, a vím, že je nutné každého odměňovat podle úsilí, aby se snažil, a žiju v demokracii.

  Já jen nechápu, jak někdo z duší komunisty, tedy někoho, kdo si myslí, že všichni jsme si rovni, může dát dělníkovi desetinu toho, co prezidentovi, to vážně nechápu. Tak buď tomu věřím, že jsme si rovni a nebo ne, a pak si na to jen hraju...
 • 22. 11. 2008 11:01

  Karel13 (neregistrovaný)
  Ano, také jsem tu dobu zažil a tak nevím, z které učebnice marxistické ekonomie, anebo projevu soudruha XY na Ntém sjezdu KSČ (ještě bez M) citujete!