Hlavní navigace

BCPP a obchodování s finančními deriváty

28. 7. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Burza cenných papírů Praha obdržela dne 18. července 2006 od ČNB povolení na obchodování s novými typy investičních nástrojů, které se řadí mezi finanční deriváty. Nové povolení rovněž rozšiřuje škálu podkladových aktiv pro obchodování s futures. Co to pro investory znamená?

Pražská burza rozšiřuje obchodování o další produkty

Burza cenných papírů Praha obdržela dne 18. července 2006 od České národní banky povolení na obchodování s některými novými typy investičních nástrojů, které lze zařadit mezi tzv. finanční deriváty, což je jednoznačně dobrou zprávou pro všechny subjekty.

Co to jsou finanční deriváty?

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž podstatou je určitá forma termínového obchodu. Základním rysem termínových obchodů je časový nesoulad mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. To zjednodušeně znamená, že v době sjednání obchodu jsou pevně sjednány veškeré podmínky obchodu včetně ceny kontraktu a v době splatnosti, ke které je obchod sjednán, dochází k dodání tzv. podkladových finančních instrumentů a k jejich zaplacení.

Z časového hlediska jsou protikladem termínových obchodů promptní obchody, u kterých spadá sjednání obchodu a jeho plnění v jedno.

Finanční deriváty zahrnují celou řadu různých instrumentů, které se na jedné straně určitým způsobem odlišují, na druhé straně se vzájemně prolínají a kombinují, navíc stále vznikají různé nové varianty, což činí jejich přesnou systematizaci obtížnou. Nicméně finanční deriváty bývají děleny zhruba tak, jak naznačím v následujících odstavcích.

Dělení finančních derivátů

Níže uvedené dělení derivátů je pouze jedním z možných a nelze ho brát dogmaticky jako jediné správné.

Nepodmíněné kontrakty

Nepodmíněné termínové kontrakty mají tu vlastnost, že postavení obou stran je stejné v tom ohledu, že současně mají právo i povinnost sjednaný obchod plnit. Můžeme je rozdělit do tří základních skupin – forwardy, futures, swapy.

Forwardy

Jsou to pevně sjednané kontrakty na budoucí nákup nebo prodej určitého finančního aktiva, které jsou prováděny na mimoburzovních trzích (OTC trhy). Do této skupiny můžeme zařadit např. dohody o termínové úrokové sazbě – forward rate agreements používané k zajištění proti riziku pohybu tržní úrokové míry nebo měnové forwardy používané k zajištění proti riziku změny měnového kurzu.

Futures

Tyto kontrakty jsou v zásadě shodné s forwardy, hlavní rozdíl spočívá v tom, že se obchodují na burzovních trzích a jsou standardizovány co do hodnoty (bývají obchodovány po tzv. lotech) a délky kontraktu. Řadíme sem obdobně jako u forwardů úrokové a měnové futures nebo i futures na akciové indexy.

Swapy

Tyto deriváty představují dohodu o budoucí směně úrokových plateb vztahujících se ke stejné částce kapitálu, ale definované různým způsobem, popřípadě i denominované v různé měně (v tomto případě se směňují i jistiny). V prvním případě hovoříme o úrokových swapech (interest rate swaps) a v druhém o měnových swapech (cross currency swaps).

Podmíněné (opční) kontrakty

V tomto případě se jedná o obchody, při nichž subjekt získává právo, nikoliv však povinnost k provedení určitého obchodu v budoucnosti za předem sjednaných podmínek, tedy i za předem sjednané ceny.

Opce se dělí na kupní opce (call options) a prodejní opce (put options), podle toho, zda opční právo držící subjekt má právo koupit nebo prodat podkladové aktivum za sjednanou cenu.

Opce dále dělíme na americké opce, pokud je možnost využití opčního práva jen v jeden předem dohodnutý den, a evropské opce, pokud lze opční právo využít kdykoliv během sjednané lhůty. Pokud není opční právo během stanovené lhůty (nebo v daný den) využito, propadá a opce se stává zcela bezcennou.

Opce jsou obchodovány jak na burzovních, tak OTC trzích. Podkladovými aktivy opcí může být leccos od akcií, akciových indexů, cizích měn až po dluhopisy apod.

Do podmíněných kontraktů lze zařadit i některé jiné méně známé instrumenty, jako jsou třeba opční listy, cap či floor. Jednotlivé deriváty pak lze mezi sebou kombinovat a vytvářet různé hybridy, které zažívají momentálně velký boom.

Jedno z možných dělení finančních derivátů, které bylo využito v tomto článku, shrnuje tabulka níže.

Druhy finančních derivátů
Druhy fin. derivátů podle:
charakteru práva z kontraktu podstaty kontraktu
Nepodmíněné kontrakty Forwardy
Futures
Swapy
Podmíněné kontrakty Opce
Jiné opční instrumenty

Jak lze finanční deriváty využít?

Jedním z možných použití derivátů je tzv. hedging, neboli zajištění. Pomocí finančního derivátu si lze zafixovat cenu určitého finančního aktiva k sjednanému termínu v budoucnosti. Pokud totiž má subjekt otevřenou pozici, tzn. nemá ke stanovenému dni v souladu své pohledávky a závazky – a to ať už z hlediska splatnosti, způsobu úročení či druhu měny – může na termínovaném trhu s deriváty sjednat takový obchod, jehož zisk či ztráta se budou vyvíjet „zrcadlově“ k dané pozici. Sečteme-li zisk a ztrátu ze spotového a termínového trhu, jsme na nule, což znamená, že jsme si fixovali cenu daného aktiva (samozřejmě však za cenu nákladů na termínovaný kontrakt).

Finanční deriváty lze samozřejmě využít i ke spekulaci, a to tak, že subjekt si schválně otevře pozici na termínovém trhu a snaží se profitovat z cenového vývoje daného instrumentu.

Konečně se dají deriváty využít i k arbitráži, která je založena na cenových rozdílech, které mohou vzniknout u shodných instrumentů na různých trzích nebo mezi derivátem a jeho podkladovým aktivem. Tento bezrizikový způsob zisku se kvůli obchodování v reálném čase dnes prakticky nevyskytuje.

A co se tedy na BCPP konkrétně změnilo?

Rozšířená licence nově dovoluje BCPP organizovat obchodování s:

  • Investičními certifikáty
  • Opčními listy
  • Warranty

Opční list

Opční list je cenný papír nesoucí právo na upsání emitovaných akcií, přičemž může být vydán samostatně nebo může vzniknout na základě oddělení tohoto práva od např. opčních dluhopisů. Nelze proto zaměňovat opční list s opcí!

Diskontovaný certifikát

Nákupem diskontového certifikátu můžete investovat do podkladového aktiva s diskontem (slevou). Díky nižší počáteční investici dosahuje držitel diskontového certifikátu vyšších zisků v porovnáním s případem, kdy by investoval samostatně do akcie, na kterou je certifikát vázán.

Za tuto výhodu se však držitel certifikátu vzdává určité části potenciálního zisku, kterého by dosáhl při výrazném vzestupu kurzu podkladového aktiva. Hranice, kterou je omezený výnos z investice do certifikátu, se jmenuje CAP a je předem stanovena při emisi certifikátu. Mezi diskontem a hodnotou CAP platí vztah nepřímé úměrnosti.

Warranty

Warranty jsou velice podobné opcím, včetně jejich dělení atd. Jsou zde však dva podstatné rozdíly: opce emituje kdokoliv, warranty emituje subjekt, který je zároveň emitentem podkladového aktiva, a dále warranty se obchodují s tzv. ratio, což znamená, že je potřeba určitý počet warrantů k nákupu nebo prodeji jedné jednotky podkladového aktiva, zatímco jedna opce dává právo k nákupu nebo prodeji právě jedné toto jednotky (ratio je tedy vždy rovno jedné).

Rozšíření podkladových aktiv pro futures

Nové povolení rovněž rozšiřuje škálu podkladových aktiv pro obchodování s futures, kterými nyní mohou být:

FIN21

  • Akcie přijaté k obchodování na organizovaném trhu v zemi EU nebo OECD
  • Index akciových trhů zemí EU nebo OECD, včetně indexů zahrnujících akcie z více zemí a koše takových indexů měna země EU nebo OECD
  • Cena a/nebo výnos státního dluhopisu vydaného státem EU nebo OECD denominovaného v měně státu EU nebo OECD, včetně koše takových dluhopisů
  • Cena emisní povolenky stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD
  • Cena komodity stanovená organizovaným trhem se sídlem v zemi EU nebo OECD.

Stávající licence na organizování trhu s finančními deriváty, kterou pražská burza drží od roku 2001, umožňovala obchodování pouze s některými z těchto investičních nástrojů.

Petr Koblic, generální ředitel BCPP, se k rozšíření povolení vyjádřil takto:Rozšíření licence má pro nás obrovský význam, protože v budoucnu nebudeme limitováni pouze určitými podkladovými aktivy. Stále zůstává v platnosti náš plán na zahájení obchodování na sklonku léta s futures na index PX, doplněné možná o single stock futures. Zkušenosti ze zahraničních trhů ukazují, že derivátové produkty mají velký potenciál a jsou investory velmi vyhledávané. Nechceme proto zůstat stranou a ochudit naše investory o tyto instrumenty.

Anketa

Uvítali jste rozšíření licence BCPP?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).