Hlavní navigace

7 otázek, na kterých ušetříte za právníka

10. 5. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Pročíst zákon vždy nestačí. Pročtěte si odpovědi na otázky k důchodům, zaměstnávání a pravidlům výpovědi, které poskytli naši odborníci v placené právní poradně.

Otázky z oblasti pracovního práva bývají zapeklité a často na jejich odpověď musí odpovídat právníci. Není to levná záležitost. Podívejte se proto, jaká problematika se objevuje v naší odborné pracovněprávní poradně. Možná narazíte na stejný problém, který řešíte sami, a nebudete muset platit konzultaci s právníkem.

Omezí zkrácený úvazek v zahraničí váš důchod v Česku?

Pracuji v Irsku na zkrácený úvazek. Za pár let se chci vrátit do Čech. Ovlivní kratší úvazek v Irsku mou výplatu důchodu v ČR?

V České republice se vznik a výše nároku na důchod odvíjí zjednodušeně od toho, jak dlouho jste důchodově pojištěna a jak vysoké máte příjmy. Pokud by se tedy jednalo o vznik nároku v ČR, neovlivnil by zde vaši budoucí výši důchodu druh pracovního úvazku (důležitější je, abyste byla účastna důchodového pojištění a výdělečná činnost by se tak započítávala do tzv. doby pojištění), ale příjmy z něj plynoucí. Takže druh úvazku může mít na důchod vliv nepřímo – ne tím, že týdně odpracujete jen málo hodin, ale tím, že platíte zálohy na důchodové pojištění a získáváte tak potřebnou dobu pojištění. 

Z výdělečné činnosti, kterou konáte v zahraničí na území EU, vám také vzniká nárok na důchod, ale v dané zemi, tedy v Irsku. To za podmínky, pokud jste zde pojištěna alespoň jeden rok a splňujete zdejší podmínky stanovené právními předpisy. Ty se v jednotlivých členských státech EU liší. K uplatnění nároku na důchod z více zemí EU by mělo stačit podat žádost pouze v jednom z nich. Obvykle tam, kde máte bydliště.

Výše vašeho úvazku v Irsku může ovlivnit vznik nároku a výši budoucího vypláceného důchodu, ale v Irsku. Výdělečná činnost v zahraničí se vám do nároků na český důchod započítávat nebude. Pro český důchod je naopak důležité, abyste v ČR měla splněnou dostatečnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod a výše se odvodí od vašich dosažených příjmů. 

Znamená chyba ve smlouvě neplatné sjednání zkušebky?

Zaměstnavatel mě vyhodil ve zkušební době bez předchozí výtky. Nyní jsem si všimla, že je ve smlouvě chyba. Nastoupila jsem v prosinci 2012 a zkušební dobu měla mít do 28.2. 2013. Ve smlouvě je však datum 28.2. 2012. Je možné považovat takto sjednanou zkušební dobu za neplatnou?

Podle našeho názoru byla zkušební doba sjednána platně. Výkladem lze dovodit, že zkušební doba měla být sjednána do 28.2. 2013, což bylo záměrem obou smluvních stran. Jedná se tedy o klasickou chybu v psaní a počtech dle § 37 odst. 3 občanského zákoníku, která nemá na platnost ujednání o zkušební době, respektive její délce, vliv.

Vaše situace se nezlepší, ani kdyby byl tento výklad napadnut a zkušební doba by tak sice byla sjednána, ale nebyla určena doba jejího trvání. K této problematice se už vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, který konstatoval následující:

„Shodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel v pracovní smlouvě na sjednání zkušební doby a projeví-li tuto svou vůli v písemné formě, není předpokladem platnosti jejího sjednání také určení doby, po kterou bude trvat. (…) Kdyby účastníci sjednali zkušební dobu delší než tři měsíce (a jejich ujednání by bylo v tomto směru pro rozpor se zákonem neplatné), jakož i v případě, že účastníci při sjednání zkušební doby vůbec neurčili, jak dlouho má trvat, je třeba (…) dovodit, že zkušební doba činí tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.“

Zkušební doba se sjednává proto, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel vzájemně „oťukali“. Skutečnost, že vám zaměstnavatel před zrušením pracovního poměru ve zkušební době nikdy nic nevytkl, nehraje žádnou roli.

Jaké doklady předkládat novému zaměstnavateli?

Od 1.2. 2013 jsem v evidenci nezaměstnaných na Úřadu práce. K 31.1. 2013 jsem přerušila činnost jako OSVČ. Jaké doklady jsem povinna předložit novému zaměstnavateli v případě zahájení práce na základě pracovně právní smlouvy? 

Pokud jste byla mezi svou poslední výdělečnou činností a novým zaměstnáním registrovaná na úřadu práce, je nutné novému zaměstnavateli předložit potvrzení z pracovního úřadu o tom, jak dlouho jste zde byla registrována. Na potvrzení jsou také údaje o tom, zda jste pobírala podporu v nezaměstnanosti a v jaké výši. Jedná se o jakýsi zápočtový list z pracovního úřadu (není to formální označení, pouze se snažíme nastínit povahu dokumentu).

V krajních případech by mohl váš nový zaměstnavatel z individuálních a jemu známých důvodů požadovat případně doklad o vaší poslední výdělečné činnosti. Tedy i zápočtový list z posledního zaměstnání nebo potvrzení z příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o tom, jak dlouho jste zde byla vedena jako OSVČ a jak dlouho jste se účastnila sociálního pojištění.

Tyto dokumenty ale nestanovuje zákon, mohlo by se pouze jednat o individuální přání nového zaměstnavatele. S jistotou lze tvrdit jen to, že pokud ukončíte registraci na úřadu práce právě kvůli nástupu do nového zaměstnání, určitě uschovejte výše zmiňované potvrzení o době registrace a vyplácených dávkách podpory v nezaměstnanosti. 

Poradíme vám

Žádná odpověď se vám nehodí? Svůj dotaz můžete vložit do naší odborné placené poradny, kde získáte právní radu z pracovněprávní oblasti a z oblasti dluhů a insolvence.

Co umožňuje dohoda o provedení práce?

Realizujeme více projektů souběžně v rámci evropských fondů. Je možné, aby lektor s naší společností uzavřel dvě nebo tři dohody o provedení práce (DPP) ve stejnou dobu, na stejnou činnost pro nás jako jednoho zaměstnavatele? Na každou DPP , i když se jedná o stejnou činnost, může tedy odpracovat 300 hod za rok?

Dle § 75 zákoníku práce, který upravuje dohodu o provedení práce, nesmí být rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. 

Je tedy možné, aby lektor uzavřel s vaší společností dvě, tři dohody o provedení práce ve stejnou dobu a na stejnou činnost pro vás, jako jednoho zaměstnavatele. Rozsah práce ujednaný na základě jednotlivých dohod se ale sčítá, tedy v souhrnu nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce.

Výpověď a odstupné

Náš zaměstnanec si požádal o starobní důchod a já mu vystavila dohodu o rozvázání pracovního poměru k datu odchodu do důchodu. Zaměstnanec mi ji ale nepodepsal, protože chce i nadále pracovat nebo chce výpověď pro nadbytečnost a tříměsíční odstupné. Musím takto postupovat nebo mohu dát výpověď bez odstupného?

To, že zaměstnanec dovrší důchodový věk a požádá si o starobní důchod, není pro zaměstnavatele žádným důvodem k výpovědi. Jestliže se tedy s dotyčným zaměstnancem nedohodnete a i přesto s ním budete chtít pracovní poměr ukončit, budete muset vaši výpověď zdůvodnit na základě jednoho z výpovědních důvodů výslovně stanovených v § 52 zákoníku práce. 

Z toho, co uvádíte, vyplývá, že v úvahu přichází pouze výpověď z důvodu organizačních změn. Nezapomeňte, že v případě výpovědi pro nadbytečnost však musí dojít k určité organizační změně, která nadbytečnost tohoto zaměstnance zapříčiní a zaměstnavatel nadále zaměstnance nepotřebuje v původním rozsahu, popř. vůbec. V případě skončení pracovního poměru z organizačních důvodů pak náleží zaměstnanci odstupné. Jestliže pracovní poměr tohoto zaměstnance u vás trval alespoň dva roky, potom mu na základě výpovědi pro nadbytečnost náleží, jak píšete, odstupné ve výši nejméně trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Pracující důchodce a sleva na poplatníka

Nemohu se dopátrat odpovědi na otázku práce důchodců v roce 2013, 2014 a 2015. Uvádí se, že pracující důchodce nemůže uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Týká se toto opatření všech druhů smluv? Když důchodce s nízkým důchodem 7100 Kč uzavře se zaměstnavatelem smlouvu o provedení práce na max. 300 hod s celkovým příjmem 30 000 Kč a podepíše prohlášení, může uplatnit slevu na dani za každý měsíc po dobu trvání smlouvy?

Dle současné legislativy nemá starobní důchodce, který pobírá důchod k 1. lednu daného roku, nárok na základní slevu na dani. Může podepsat daňové prohlášení, ale tuto základní slevu si uplatnit nemůže. Ostatních slev či nezdanitelných částí daně se omezení netýká. Opatření by mělo platit v letech 2013 až 2015. 

Bohužel není rozhodující, zda se jedná o pracovní poměr uzavřený na celý rok či dohodu o provedení práce sjednánu pouze na jediný měsíc.

Musíte vždy do předčasného důchodu?

Pobírám nemocenské dávky a končím pracovní poměr dohodou ze zdravotních důvodů k 31.12. 2012 po ukončení pracovní neschopnosti. Ke dni 6.6. 2013 mám nárok na starobní důchod. Je pro mě finančně lepší ukončit nemocenskou ještě letos a odejít do předčasného starobního důchodu, nebo nastoupit na úřad práce a počkat do příštího roku?

Pokud jste již během pracovní neschopnosti podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31. 12. 2012, bude platná. Otázkou je, zda tento krok byl nutný, protože pokud by k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele, byla byste v tzv. ochranné době a k jeho rozvázání by tak mohlo dojít až po ukončení nemocenské. Je možné, že k ukončení nemocenské by mohlo dojít v době vašeho nároku na starobní důchod (nemám k tomuto výpočtu přesné informace).

skoleni_8_6

Odchod do předčasného důchodu je finančně nevýhodný, zvláště když máte nárok na starobní důchod již k 6. červnu 2013. Za předpokladu, že vaším rozhodnutím, i přes vaši pracovní neschopnost, skutečně dojde k ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2012, je výhodnější 2.1. 2013 požádat o registraci na úřadu práce. Pokud splňujete podmínky pro výplatu podpory v nezaměstnanosti, máte právo na 11měsíční podporu v nezaměstnanosti a plynule přejdete k nároku na nekrácený starobní důchod. Přestože výše podpory v nezaměstnanosti může být výrazně nižší než váš starobní důchod, vzhledem k 6 měsícům, které vás od něj dělí, je efektivnější přežít půlrok s menšími financemi a nenechat si krátit důchod po zbytek života.

Podobné téma popisuje kolegyně v článku Jak odejít předčasně do penze s nekráceným důchodem?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).