Hlavní navigace

Víte, jak si letos požádat o důchod?

Gabriela Hájková

Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
Kromě oprávněného občana za něho může žádost podat i osoba zmocněná plnou mocí nebo rodinný příslušník, který plnou mocí být vybaven nemusí. Měl by ale předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti a potvrzení od lékaře, že tomu, kdo důchod nárokuje, zdravotní stav nedovoluje žádost sepsat. 

Při podání žádosti o starobní či invalidní důchod je nutné předložit zejména:

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání Okresní správy sociálního zabezpečení.

V případě žádosti o důchod vdovecký, vdovský nebo sirotčí se předkládá:  

 • občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list – při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
 • rodné listy dětí – při žádosti o sirotčí důchod.

Pokud oprávněná osoba dosud důchod nepobírala, je nutné přeložit také doklady týkající se zesnulé/ho, které je nutné předložit k žádosti o starobní či invalidní důchod.

Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) všechny podklady. Do 30 dnů ode dne oznámení ČSSZ může oprávněná osoba podat žádost o změnu data přiznání důchodu či jeho výplaty nebo námitku proti rozhodnutí.

Našli jste v článku chybu?