Víte jak a z čeho zaplatit daň z převodu nemovitostí?

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Základ daně se stanovuje z ceny zjištěné podle zákona 151/1997 o oceňování majetku. Cena musí být platná v den nabytí nemovitosti i v případě, že je sjednaná cena nemovitosti nižší než cena zjištěná. Pokud je ale cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Ta musí být stanovena znaleckým posudkem.

Poplatník je povinen si daň sám vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání ji i zaplatit. Pokud je jím vypočtená daň shodná s výměrou finančního úřadu, nemusí správce daně poplatníka s výsledkem vyměření vůbec kontaktovat, pokud o to poplatník vyloženě nepožádá. V opačném případě o tom musí dát poplatník vědět nejpozději ve lhůtě pro vyměření daně. Pokud je daň vypočtena špatně, poplatník obdrží tzv. platební výměr s předepsanou správnou výší daně. Nedoplatek je potřeba uhradit do třiceti dnů od doručení rozhodnutí o výměře daně. Daň nemůže správce daně vyměřit po uplynutí tří let od konce roku, ve kterém vznikla povinnost podat daňové přiznání.

Česku hrozí v dalších letech vyšší schodky státního rozpočtu než dosud Zaměstnavatelé mohou získat peníze na vzdělávání zaměstnanců