Hlavní navigace

Otázky k DPH, které vás mohou napadnout při obchodování se zahraničím

Gabriela Hájková

Při poskytování služeb s určením místa plnění odpovídající § 9 odst. 1 zákona o DPH s výjimkou služeb, které jsou osvobozeny od daně, může dojít v souladu s § 10k zákona o DPH k odlišnému určení místa plnění tak, že je jím tuzemsko. Jedná se o případy:

  • služba je poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem, místem podnikání či provozovnou ve třetí zemi,
  • příjemce služby je zároveň plátcem a
  • ke skutečnému užití či spotřebě dochází v tuzemsku.

Příklad: Propagační a reklamní služby

Český plátce DPH poskytne služby v oblasti reklamy a propagace pro společnost usazenou ve Švýcarsku, která je registrována k dani z přidané hodnoty v ČR. Tato švýcarská společnost je českým plátcem DPH v souladu s § 94, odst. 13 zákona o DPH, tzn., že v ČR uskutečňuje zdanitelné plnění a plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet, a nemá zde provozovnu pro účely DPH. Službami, které ji byly poskytnuty je konkrétně prezentace produktů na specializovaných seminářích, propagace produktu ve sdělovacích prostředcích či zajištění školení ke konkrétnímu produktu pro distributory v ČR. Jak určí český plátce, který služby poskytuje místo plnění a vznikne mu daňová povinnost?

Řešení: V oblasti reklamních a propagačních služeb poskytnutých zahraniční osobě povinné k dani českým plátcem, pokud tyto služby budou realizovány na území ČR, se bude místo plnění nacházet ve většině případů v ČR. Jedná se zejména o situace, kdy jsou reklamní sdělení či propagace v ČR šířeny.

Tento závěr lze doložit judikaturou Evropského soudního dvora, konkrétně rozsudkem C-1/08 ve věci Athesia Druck Srl. Dle závěru soudu se zemí, ve které dochází ke skutečnému využití a převzetí propagačních služeb rozumí země, ze které jsou šířena reklamní sdělení.

Je-li tedy tato podmínka splněna, např. propagace produktu v českých sdělovacích prostředcích, prezentace na seminářích organizovaných v ČR, je místem plnění ČR a služba bude podléhat české dani z přidané hodnoty. V případě, že český poskytovatel služby zajistí pro švýcarskou společnost propagační službu na území více států např. reklamní kampaň v českém a slovenském denním tisku, bude české DPH podléhat pouze ta část služby vztahující k propagaci na území ČR, tj. v českých sdělovacích prostředcích.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Našli jste v článku chybu?