Dávky státní sociální podpory

Za rodinu se považuje soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě do ukončení povinné školní docházky, dále dítě připravující se na budoucí povolání (studenti) či dítě zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.

Kdo má nárok na dávky státní sociální podpory (SSP)

Nárok na dávky SSP obecně mají občané a s nimi posuzovaní členové domácnosti, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, a občané Evropské unie. Nárok na dávku SSP vzniká splněním konkrétních podmínek a podáním žádosti o přiznání dávky.

Dávky podle výše příjmu

  1. Přídavek na dítě
  2. Příspěvek na bydlení

Příjmy rozhodné pro určení nároku na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti. Do rozhodného příjmu se ale mohou započítávat i jiné příjmy.

Dávky bez podmínky příjmu

  1. Rodičovský příspěvek
  2. Dávky pěstounské péče
  3. Porodné
  4. Pohřebné

Určení nároku a výše dávek SSP

Základem pro stanovení nároku a výše dávek SSP je životní minimum, které si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Příjem rozhodný pro přiznání dávky

Příjmy rozhodné pro určení nároku na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti. Do rozhodného příjmu se ale mohou započítávat i jiné příjmy.

Kde žádat o dávky státní sociální podpory

Žádosti o dávky SSP se podávají na tiskopisech MPSV ČR na pracovních úřadech podle místa trvalého bydliště žadatele.

Výplata dávek státní sociální podpory

Dávky SSP vyplácí úřad práce, který je příslušný k rozhodování o dávkách. Jde o úřad podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.

Dávky SSP se vyplácí buď:

  • jednorázově do konce měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla dávka přiznána: porodné, pohřebné, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na nákup motorového vozidla, nebo
  • měsíčně, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, za který dávky náleží: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, nebo
  • čtvrtletně v případech, kdy jsou měsíční dávky uvedené v bodu b) příliš nízké (do 100 Kč), nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto čtvrtletí.

Pokud byla dávka nesprávně přiznána či vyplacena v nižší výši, než v jaké náleží, nebo byla neprávem odepřena, popř. byla přiznána později, než měla být, dávka se zvýší nebo přizná, nejvýše však 3 měsíce nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na dávku.

Pomoc v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou určeny osobám nebo rodinám, které nemají dostatečné příjmy k uspokojení základních životních potřeb a tyto příjmy si nemohou z objektivních důvodů zvýšit. Systém pomoci v hmotné nouzi je ale zároveň nastaven tak, že zvýhodňuje osoby, které jsou aktivní a snaží se zvýšit si příjem vlastní prací, například vykonáváním veřejně prospěšných prací. Zvýhodněny jsou i osoby, které se svoji životní situaci snaží vyřešit rychle.

Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi je příspěvek na živobytí. Nárok na tento příspěvek má osoba, pokud její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Částka živobytí se stanoví pro každou osobu individuálně. Její výše závisí na snaze této osoby aktivně si zvýšit svůj příjem a na délce pobírání příspěvku na živobytí a odvíjí se od částek životního a existenčního minima. U osob, které nejsou zaměstnány nebo jinak výdělečně činné po dobu delší než 12 měsíců, se částka živobytí rovná existenčnímu minimu, tedy od roku 2012 je to stále 2 200 Kč měsíčně.

Jak se vyplácejí sociální dávky pro osoby v hmotné nouzi

Způsob výplaty určuje pouze plátce dávek, i když žadatel na tiskopise žádosti uvede požadovaný způsob. Část dávek tak lze vyplácet například prostřednictvím poukázek na jídlo nebo k odběru určité komodity zboží.

Rodičovský příspěvek