Podpora v nezaměstnanosti

Při ztrátě zaměstnání vám stát vám nabízí za určitných podmínek finanční podporu pro zmírnění následků výpadků příjmů.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká automaticky, musíte splnit několik podmínek. Za prvé, nárok máte, pokud jste vykonávali alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž rozhodným obdobím se pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti rozumí poslední 2 roky (ještě v roce 2011 to byly roky tři) před zařazením uchazeče o zaměstnání do evidence uchazečů o zaměstnání. Za druhé, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti musíte požádat příslušný úřad práce, kde jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Za třetí, ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nesmíte být poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:

 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání plného invalidního důchodu,
 • osobní péče o dítě do 4 let věku,
 • osobní péče o osobu, která se podle zvláštních právních předpisů považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – středně těžká závislost, ve stupni III – těžká závislost, nebo ve stupni IV – úplná závislost, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně hradí náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou),
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, která má akreditaci MV ČR,
 • soustavné přípravy na budoucí povolání v maximální délce 6 měsíců.

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
V nezaměstnanosti 14 604 Kč 14 281 Kč 14 157 Kč 13 761 Kč 13 528 Kč 13 280 Kč 13 307 Kč
Při rekvalifikaci 16 367 Kč 16 005 Kč 15 866 Kč 15 421 Kč 15 161 Kč 14 883 Kč 14 913 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
V nezaměstnanosti 3777 Kč (první 2 měs.), 3022 Kč (další 2 měs.), 2770 Kč (posl. měs.) 3694 Kč (první 2 měs.), 2955 Kč další 2 měs.), 2709 Kč (posl. měs.) 3662 Kč (první 2 měs.), 2929 Kč (další 2 měs.), 2685 Kč (posl. měs.) 3559 Kč (první 2 měs.), 2848 Kč (další 2 měs.), 2610 Kč (posl. měs.) 3499 Kč, 2799 Kč, 2566 Kč 3435 Kč, 2748 Kč, 2519 Kč 3442 Kč, 2754 Kč, 2524 Kč
Při rekvalifikaci 3526 Kč 3448 Kč 3418 Kč 3322 Kč 3266 Kč 3206 Kč 3312 Kč

Výše podpory v nezaměstnanosti

V prvních dvou měsících podpůrčí doby dostanete 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl zjištěn v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc, vykonávali jste naposledy samostatnou výdělečnou činnost.

45% dostanete po celou podpůrčí dobu, pokud jste před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

V případě, že jste splnili podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby, a tato doba byla v rozhodném období dobou poslední, nebo pokud bez svého zavinění nemůžete osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu, anebo nelze-li u vás stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, činí podpora po dobu prvních 2 měsíců 0,15násobek, další 2 měsíce 0,12násobek, a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku (nyní tedy počítáme z částky 23 726 Kč), ve kterém byla podána žádost o podporu.

Maximální výše podpory činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Délka podpory

 • do 50 let věku 5 měsíců,
 • nad 50 let a do 55 let věku 8 měsíců,
 • nad 55 let věku 11 měsíců.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte, pokud byl v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vaším zaměstnavatelem skončen pracovně-právní vztah z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. To platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemáte ani v případě, že vám vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů, a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by vám náležela. Pokud je výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu nižší, náleží vám podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem.

Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje také po dobu:

 • pobírání starobního důchodu,
 • pobírání nemocenských dávek,
 • pobírání podpory při rekvalifikaci,
 • po dobu výkonu vazby.

Dále se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Registrace na úřadu práce Stravné v zahraničí 2015        
Ušetřete