Darovací a dědická daň

Od roku 2014 neupravuje daň dědickou a daň darovací zvláštní zákon. Předměty těchto daní jsou nově implementovány do zákona o daních z příjmů. 

Dědictví

Ačkoli se předmět daně dědické přesunul do daně z příjmů, dochází prakticky k jejímu zrušení. Příjmy z dědictví či odkazu bude nově upravovat § 4a Zákona o daních z příjmů, který zároveň stanoví i osvobození od daně.

Od roku 2014 totiž dědickou daň nebudou muset platit ani vzdálení příbuzní nebo lidé, kteří nejsou v příbuzenském vztahu a nežili spolu ani ve společné domácnosti. Osvobození od daně se bude vztahovat i na právnické osoby.

Zrušení dědické daně by ale nemuselo trvat dlouho. ČSSD, která bude součástí nové koalice, která vzešla z parlamentních voleb v roce 2013 totiž uvedla, že by ji ráda opět zavedla. (I proto ponecháváme původní informace – platné do konce roku 2013 – součástí tohoto textu.)

Dary

Daň darovací se naopak pro většinu transakcí zvýší, protože její sazba se sjednotí se sazbou daně z příjmů, tedy na 15 %. 

Aplikace sazby daně z příjmů tak bude znamenat, že dary do hodnoty zhruba 12 300 000 Kč budou nově daní zatíženy více. U darů v hodnotě do 1 mil. Kč bude daňová zátěž oproti současnému stavu skoro dvojnásobná.

Nově budou dary označovány jako bezúplatné příjmy a spadnou pod nálepku „ostatní příjmy“, které upravuje § 10 Zákona o daních z příjmů. Neosvobozené příjmy z darů se tedy nově nebudou vykazovat po jednom a do 30 dnů od jejich nabytí, ale v souhrnné výši a za celé zdaňovací období.

K novému roku dojde ke změně podmínek pro osvobození a k úpravě limitu pro osvobození darů nízké hodnoty. Zákon už nebude dělit obdarované osoby do skupin podle příbuzenského poměru nebo blízkosti. Osvobozeny budou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, pokud se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti, a pak také dary nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosáhne hranice 15 000 Kč.

Informace platné do konce roku 2013

Kdo daň platí

Darovací daň

Daň darovací platí nabyvatel. Pokud fyzická osoba, která má tvalý pobyt v České republice, nebo právnická osoba, která má sídlo v ČR, obdaruje fyzickou nebo právnickou osobu, která nemá trvalý pobyt nebo sídlo v ČR, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. Pokud není dárce poplatníkem, je ručitelem. To znamená, že pokud darujete někomu nějaký majetek a on darovací daň nezaplatí, obrátí se správce daně na vás. Pokud darovaný majetek nabyde více osob společně, platí daň každá z nich samostatně (úměrně nabytému podílu majetku).

Pozor si dejte při dovozu daru z třetích zemí, tj. mimo země Evropské unie. Kromě darovací daně musíte zaplatit i clo, pokud dar není od cla osvobozen. Při výpočtu daně se toto clo od základu daně odečítá.

Dědická daň

Daň platí dědic, který nabyl celé nebo část dědictví ze závěti nebo ze zákona. Za den nabytí dědictví se považuje den smrti zůstavitele. V případě, že dědictví připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, má každý z dědiců povinnost uhradit část daně odpovídající jeho dědickému podílu. Daň pak platí jak dědic, kterému připadl zanechaný majetek, tak dědic, který nabyl oprávnění na výplatu dědického podílu v hotovosti.

Z čeho se daň platí

Darovací daň

Darovací daň se platí z bezúplatného nabytí nemovitostí, movitého majetku či jiného majetkového prospěchu. Je-li bezúplatně nabyta pouze část majetku, odvádí se daň pouze z té části, která byla nabyta bezúplatně.

nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se daň vybírá bez ohledu na státní občanství nebo bydliště dárce. Z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí, se daň neplatí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Pokud bylo s bezúplatným převodem nemovitosti současně zřízeno i právo odpovídající věcnému břemeni nebo právo, jehož obsahem je opětující se plnění obdobné věcnému břemeni, je i toto právo předmětem daně darovací.

V případě movitého majetku nebo jiného majetkové prospěchu se daň platí, pokud byl tento majetek bezúplatně poskytnut nebo nabyt v ČR, a to bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele. Pokud byl tento majetek bezúplatně poskytnut nebo nabyt v zahraničí, daň se platí jen tehdy, je-li nabyvatelem nebo dárcem fyzická osoba, která je občanem České republiky a má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnická osoba, která má sídlo v tuzemsku.

Dědická daň

Dědická daň se platí z majetku nabytého děděním. Mohou jím být nemovitosti (včetně bytů a nebytových prostor) nebo movitý majetek, cenné papíry, peněžní prostředky v české i cizí měně, pohledávky, majetková práva a další majetkové hodnoty. Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se daň platí vždy (bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele). U movitého majetku záleží na občanství a trvalém pobytu zůstavitele v době jeho smrti.

Z čeho se daň neplatí

Darovací daň

Daň darovací se neplatí z plnění nebo bezúplatných převodů majetku na základě povinnosti stanovené zvláštním předpisem (např. vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi). Také se neplatí z přijatých důchodů, dotací, příspěvků a podpor z veřejných rozpočtů nebo z prostředků poskytnutých pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci. Daň se dále neplatí z té části, která je od daně osvobozena. U nemovitostí osvobození neexistuje.

Dědická daň

Daň se neplatí z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí. Daň se také neplatí z dědictví, které je od daně osvobozeno.

Základ daně

Základem daně darovací a dědické je cena bezúplatně nabytého majetku snížená o některé položky.

Sazba daně

Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin dle míry příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným. Osoby zařazené do I. a II. skupiny daň neplatí, u ostatních osob se sazba pohybuje mezi 7 a 40 procenty.

Daňové přiznání

Osoby zařazené do I. a II. skupiny daňové přiznání k dani darovací nepodávají. V určitých zákonem stanovených případech, kdy darovaný majetek nepřesáhne maximální částku pro osvobození, jej nemusí podávat ani osoby zařazené do třetí skupiny.

V ostatních případech musí tyto osoby podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl tento majetek poskytnut do ciziny.

U nemovitostí musí občan podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Pokud jde o darování nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, musí poplatník podat přiznání do 30 dnů ode dne, kdy nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti.

Součástí daňového přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, a znalecký posudek o ceně nemovitosti. Znalecký posudek se nevyžaduje v případě, kdy jde o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, který je zcela osvobozen od daně, nebo pokud jde o pozemek bez trvalých porostů a staveb.

U podílového i bezpodílového spoluvlastnictví podává každý poplatník (tedy i manželé) své vlastní daňové přiznání. Daňové přiznání se podává i v případě, že je výsledná daň nižší než 100 Kč. Vyměřenou daň ale správce daně nepředepíše a poplatník ji neplatí.

Vyměření a placení daně

Občan v daňovém přiznání pouze uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a doloží případný nárok na osvobození. Správce daně pak daň vypočte a vyměří tzv. platebním výměrem. Tato daň se poté musí zaplatit do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Dědí se i dluhy

Pokud přijmete dědictví, přecházejí na vás i všechny dluhy, které vznikly před úmrtím dané fyzické osoby, a náklady na řízení o dědictví. Za zděděné dluhy odpovídáte jen do výše zděděného majetku.

Ze zákona je možné i dědictví odmítnout, a to ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením soudu zaslaným, ale musíte tak učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy jste byli soudem o právu dědictví odmítnout a o jeho následcích vyrozuměni. Dědictví také není možné odmítnout pouze zčásti. Jestliže jednou prohlásíte, že dědictví odmítáte, nelze toto prohlášení již odvolat. Totéž platí i v případě, kdy jste se rozhodli dědictví přijmout.

Daňové formuláře daně dědické a darovací
Ušetřete